Přiznávání titulů Vydáno:18.8. 2010
Zveřejni článek na Facebooku Zveřejni článek na Delicious Zveřejni článek na Linkuj.cz Zveřejni článek na Twitteru

Přiznávání titulů

Vysokoškolský titul lze nejčastěji získat po úspěšném absolvování některého z řady studijních oborů vypisovaných na našich vysokých školách. Uznání úspěšně dokončeného vysokoškolského studia a získání rovnocenného titulu se však mohli a stále mohou dočkat i ti, kteří studium dokončili před rokem 1990, resp. 1998, a nebo získali titul v zahraničí.

Přiznávání titulů

 • dokladem o ukončení studia a o získání příslušného akademického titulu je vysokoškolský diplom a dodatek k diplomu
 • přiznávání akademických titulů stanovuje zákon o vysokých školách následovně:
  • absolventům studia v bakalářských studijních programech se uděluje akademický titul „bakalář“ (ve zkratce „Bc.“ uváděné před jménem), v oblasti umění akademický titul „bakalář umění“ (ve zkratce „BcA.“ uváděné před jménem)
  • absolventům v oblasti umění, kteří byli výjimečně ke studiu přijati i bez dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání nebo vyššího odborného vzdělání poskytovaného v konzervatořích, se uděluje akademický titul teprve až po dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání nebo vyššího odborného vzdělání poskytovaného v konzervatořích
  • absolventům studia v magisterských studijních programech se udělují tyto akademické tituly:
   • v oblasti ekonomie, technických věd a technologií, zemědělství, lesnictví a vojenství „inženýr“ (ve zkratce „Ing.“ uváděné před jménem),
   • v oblasti architektury „inženýr architekt“ (ve zkratce „Ing. arch.“ uváděné před jménem),
   • v oblasti lékařství „doktor medicíny“ (ve zkratce „MUDr.“ uváděné před jménem),
   • v oblasti zubního lékařství „doktor zubního lékařství“ (ve zkratce „MDDr.“ uváděné před jménem),
   • v oblasti veterinárního lékařství a hygieny „doktor veterinární medicíny“ (ve zkratce „MVDr.“ uváděné před jménem),
   • v oblasti umění „magistr umění“ (ve zkratce „MgA.“ uváděné před jménem),
   • v ostatních oblastech „magistr“ (ve zkratce „Mgr.“ uváděné před jménem)
  • absolventům studia v magisterských studijních programech v oblasti umění, kteří byli výjimečně ke studiu přijati i bez dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání nebo vyššího odborného vzdělání poskytovaného v konzervatořích, se uděluje akademický titul teprve až po dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání nebo vyššího odborného vzdělání poskytovaného v konzervatořích
  • absolventi magisterských studijních programů, kteří získali akademický titul „magistr“, mohou vykonat v téže oblasti studia státní rigorózní zkoušku, jejíž součástí je obhajoba rigorózní práce; po jejím vykonání se udělují tyto akademické tituly:
   • v oblasti práva „doktor práv“ (ve zkratce „JUDr.“ uváděné před jménem),
   • v oblasti humanitních, pedagogických a společenských věd „doktor filozofie“ (ve zkratce „PhDr.“ uváděné před jménem),
   • v oblasti přírodních věd „doktor přírodních věd“ (ve zkratce „RNDr.“ uváděné před jménem),
   • v oblasti farmacie „doktor farmacie“ (ve zkratce „PharmDr.“ uváděné před jménem),
   • v oblasti teologie „licenciát teologie“ (ve zkratce „ThLic.“ uváděné před jménem) nebo „doktor teologie“ (ve zkratce „ThDr.“ uváděné před jménem); pro oblast katolické teologie „licenciát teologie
  • absolventům studia v doktorských studijních programech se uděluje akademický titul „doktor“ (ve zkratce „Ph.D.“ uváděné za jménem)
  • v oblasti teologie akademický titul „doktor teologie“ (ve zkratce „Th.D.“ uváděné za jménem)

Uznávání titulů

 • proces uznávání titulů (diplomů) slouží k uznání kvalifikace (vzdělání) získané na jedné (domácí či zahraniční) škole školou jinou
 • tento proces je nutný zejména tehdy, uchází-li se student o studium vyššího stupně vzdělávací soustavy bez nutnosti opakovat nižší úroveň studia, která je jeho předstupněm
 • proces uznávání studia sestává z detailního porovnání studijních plánů vystudovaného programu či oboru a jeho úrovně s obsahem programu, o nějž se student uchází
 • v České republice upravuje uznávání základního, středního a vyššího odborného vzdělání § 108 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v jeho prováděcí vyhlášce č. 12/2005 Sb. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami
 • o uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání rozhodují většinou samy veřejné vysoké školy, a to podle § 89 a § 90 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) (více o uznávání zahraničních titulů se dozvíte v sekci Informace pro absolventy, v rubrice Uznávání zahraničního vzdělávání)
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává osvědčení o uznání vzdělání pouze tehdy, bylo-li získáno ve státě, s nímž je uzavřena smlouva o uznávání rovnocennosti dokladů (resp. o uznávání dokladů o vzdělání) a ministerstvo je touto smlouvou k uznání zmocněno; jedná-li se o oblast vojenství, o uznání rozhoduje dle § 95, odst. 9, č. 111/1998 Sb., zákona o vysokých školách, Ministerstvo obrany; v oblasti bezpečnostních služeb rozhoduje o uznání Ministerstvo vnitra
 • seznam mezinárodních smluv v působnosti ministerstva školství naleznete na stránkách MŠMT
 • více informací o uznávání zahraničních titulů naleznete v rubrice Studium v zahraničí, sekci Uznávání zahraničního vzdělávání v CR

Úprava akademických titulů získaných před 1. 7. 1990, resp. 31. 12. 1998

 • absolventi vysokých škol, kteří ukončili vysokoškolské studium před 1. červencem 1990 a kterým nebyl přiznán akademický titul, stavovské označení nebo jiný titul absolventa vysoké školy, nabyli podle § 43 odst. 2 zákona č. 172/1990 Sb. o vysokých školách, akademický titul „magistr“ (ve zkratce „Mgr.“)
 • osvědčení o tomto titulu vydává vysoká škola, která diplom vystavila, v případě jejího zániku právní nástupce vysoké školy; žádost o vydání osvědčení s čestným prohlášením, že absolventovi nebyl přiznán žádný akademický titul podle dřívějších předpisů, je třeba doplnit úředně ověřenou kopií diplomu
 • absolventi postgraduálního studia, kteří získali podle zákona č. 172/1990 Sb. o vysokých školách titul doktor (ve zkratce Dr.), mohou požádat o nahrazení zkratky Dr. zkratkou Ph.D. (týká se absolventů, kteří ukončili postgraduální doktorské studium do 31. prosince 1998)
 • osvědčení o změně zkratky se vydává absolventům postgraduálního studia uskutečněného na příslušné škole na základě žádosti doplněné úředně ověřenou kopií diplomu
 • absolventi univerzitních vysokých škol, kteří získali podle § 21 odst. 2 zákona č. 172/1990 Sb.oboru ekonomie akademický titul „magistr“, mohou požádat o nahrazení tohoto titulu akademickým titulem „inženýr“ (ve zkratce „Ing.“); osvědčení o nahrazení tohoto akademického titulu jim na žádost vydá příslušná vysoká škola

Zdroj foto: Stock.XCHNG
Odběr newsletteru

Chci odebírat newsletter Vysokých škol

Pravidelné informace o studiu na vysokých školách, přijímacíh zkouškách...


Odporúčame

Facebook

Chcete vedieť ako prví o novinkách na serveri, o tom, čo robíme a kde sa s nami môžete stretnúť? Pripojte sa k nám na Facebooku.

Akékoľvek použitie obsahu vrátane prevzatia, šírenia či ďalšieho sprístupňovania článkov a fotografií je bez súhlasu jednateľa serveru VysokeSkoly.sk zakázané.

Copyrights: VysokeSkoly.sk
Design:divDesign.cz
2019