Uznávanie dokladov o vzdelaní zo zahraničia Vydáno:16.2. 2014
Zveřejni článek na Facebooku Zveřejni článek na Delicious Zveřejni článek na Linkuj.cz Zveřejni článek na Twitteru

Uznávanie dokladov o vzdelaní zo zahraničia

Strávili ste časť alebo celé štúdium v zahraničí alebo sa chcete zamestnať po absolvovaní slovenskej vysokej školy mimo Slovensko? Viete, kam sa obrátiť pre overovanie získaných dokladov a čo tento proces zahŕňa?

Inštitúcia, ktorá má na starosti túto problematiku, je Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní, ktoré spadá pod Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Čo všetko má SUDV vo svojich kompetenciách?

  • uznáva záverečné doklady o vzdelaní získané v zahraničí na výkon vybraných regulovaných povolaní v SR,
  • automaticky uznáva doklady o VŠ vzdelaní III. stupňa získané v členských štátoch EÚ, EHP a Švajčiarsku a
  • posudzuje úroveň dosiahnutého zahraničného vzdelania na akademické účely, na výkon neregulovaných povolaní a na vydanie „modrých kariet“ v SR.
  • posudzuje celkové štúdium, ale i časť štúdia absolvovaného v zahraničí pre príslušné orgány a inštitúcie v SR
  • v prípade slovenských dokladov o vzdelaní overuje pravosť verejných listín vydaných v pôsobnosti rezortu ministerstva školstva SR vydaním Apostille / Superlegalizácie

Posúdením sa rozumie proces, kedy SUDV preverí akreditáciu inštitúcie v zahraničí a vydá rozhodnutie, či je rozsah a úroveň štúdia rovnocenné so štúdiom v SR.

Zákony upravujúce uznávanie dokladov Slovenská republika je viazaná európskou smernicou č. 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií. Táto smernica rozlíšila uznávanie zahraničných dokladov o vzdelaní podľa účelu uznania na:

  1. akademické účely (t. j. na účely pokračovania v ďalšom štúdiu v SR) a
  2. na účely výkonu povolania či odborných činností, ktoré sú v SR regulované

Čo potrebujem, ak si chcem nechať posúdiť svoje štúdium pre zdravotnú, sociálnu poisťovňu alebo pre zamestnávateľa?

Študovali ste mimo SR a poisťovňa od Vás žiada doloženie ekvivalencie školy v zahraničí. Čo k tomu potrebujete? Pripravte si na zaslanie poštou alebo osobne v podateľni MŠVVŠ (žiadosti zaslané mailom sa neprijímajú):

  • žiadosť o posúdenie štúdia v zahraničí (tlačivo tu)
  • potvrdenie o návšteve zahraničnej školy alebo potvrdenie o prijatí na štúdium v zahraničí (originál s úradným prekladom do slovenského jazyka alebo notárom resp. matrične overenú kópiu s úradným prekladom do slovenského jazyka)

Súdny preklad dokladov sa netýka dokladov v českom jazyku. Akceptovaný je i vlastný preklad dokladov v anglickom, nemeckom, francúzskom, ruskom a maďarskom jazyku. V prípade pochybností súvisiacich s prekladom má však SUDV právo dožiadať si súdny preklad.

Poznámka: Zaslané doklady sa nevracajú, neposielajte preto svoje jediné originály.

Mám diplom zo zahraničia a chcem sa zamestnať v SR

Pri potvrdzovaní dokladov pre výkon regulovaného povolania v SR, potrebujete dokladov viac, ktoré konkrétne, nájdete tu. Okrem identifikácie je to napríklad výpis absolvovaných predmetov alebo skúšok, v niektorých prípadoch potvrdenie o praxi a ďalšie. K tomuto posúdeniu náleží poplatok 99,50 € (ak už nemáte potvrdenie zo zahraničia, vtedy len 33 €).

Čo je to regulované povolanie?

Jedná sa o povolanie alebo odbornú činnosť, na výkon ktorej je potrebné spĺňať kvalifikačné predpoklady predpísané príslušným právnym predpisom v SR. Týka sa to napríklad zdravotníckych pracovníkov, pedagógov, pracovníkov štátnej služby, niektorých živností a ďalších.

Mám diplom / certifikát / doklad zo SR. Ako zistím, či bude platný v zahraničí?

Ak máte slovenské doklady a radi by ste pracovali alebo študovali v zahraničí, SUDV vypracovalo odporúčania, čo a akým spôsobom je potrebné zabezpečiť si ešte pred odchodom na Slovensku. Pravdepodobne však budete potrebovať zažiadať aspoň o apostiláciu, to znamená o overenie pravosti podpisu a pečiatky na doklade o vzdelaní. Pečiatka Apostille znamená, že Váš doklad je pravý. Za každý predložený dokument si pripravte poplatok 10 €.

Na stránkach Ministerstva školstva nájdete kontakty na príslušné orgány, na ktoré je možné obrátiť sa v súvislosti s uznaním alebo neuznaním odbornej kvalifikácie pre výkon regulovaného povolania v EÚ, EHP a vo Švajčiarsku, a na orgány, kde je možné preveriť vopred, či vzdelávacia inštitúcia daného štátu poskytuje akreditované študijné programy.

Uznávanie dokladov medzi ČR a SR

Pre účely priznania prídavkov na deti, daňové úľavy a zdravotné či sociálne poistenie pre študentov, ktorí si zvolili štúdium v ČR je platný zoznam uznaných vysokých škôl (na rok 2013/2014), pre ktoré platí, že nie je potrebné žiadať Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu ani SUDV o posúdenie štúdia.

V budúcnosti bude proces uznávania dokladov medzi SR a ČR upravovať Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydávaných v Slovenskej republike a v Českej republike. Zmluva hovorí, že žiaden absolvent štúdia v ČR (či vysokoškolského alebo stredoškolského) nebude musieť získavať overenia svojho získaného vzdelania, pretože každý doklad bude automaticky platný. Absolvent teda bude môcť ľubovoľne pokračovať v štúdiu na slovenskej škole bez toho, že by mal doklad o uznaní vzdelania

(Výnimka: netýka sa to uznávania na účely výkonu regulovaného povolania).

Zmena nastane aj pri zapisovaní titulu do občianskeho preukazu, ku ktorému už nebude absolvent štúdia v ČR potrebovať uznanie diplomu. Zmluva by mala vojsť do platnosti v druhom polroku 2014.

Zdroj: http://www.minedu.sk/…v-sr-a-v-cr/

Zdroj fotografie: www.sxc.hu
Odběr newsletteru

Chci odebírat newsletter Vysokých škol

Pravidelné informace o studiu na vysokých školách, přijímacíh zkouškách...


Odporúčame

Facebook

Chcete vedieť ako prví o novinkách na serveri, o tom, čo robíme a kde sa s nami môžete stretnúť? Pripojte sa k nám na Facebooku.

Akékoľvek použitie obsahu vrátane prevzatia, šírenia či ďalšieho sprístupňovania článkov a fotografií je bez súhlasu jednateľa serveru VysokeSkoly.sk zakázané.

Copyrights: VysokeSkoly.sk
Design:divDesign.cz
2019