Akademické tituly a ich používanie

Na strednej škole oslovujete svojich pedagógov pani učiteľka či pani profesorka. Na vysokej škole to však s tým oslovovaním také jednoduché nie je. Pedagógov treba oslovovať podľa príslušných akademických titulov. Čo ktorý znamená a podľa ktorého osloviť?

Akademické tituly

Akademický titul Bc. (bakalár) je udelený absolventom 1. stupňa vysokoškolského štúdia. Akademické tituly Mgr. (magister), Mgr. art. (magister umenia), Ing. (inžinier), Ing. arch. (inžinier architekt), MUDr. (doktor všeobecného lekárstva), MVDr. (doktor veterinárneho lekárstva) a MDDr. (doktor zubného lekárstva) sa udeľujú absolventom 2. stupňa vysokoškolského štúdia. Tieto tituly sa píšu pred menom, napr. Bc. Jozef Mrvička alebo MVDr. Jozef Mrvička. V prípade absolvovania 2. stupňa vysokoškolského štúdia na dvoch vysokých školách sa nepoužívajú dva rovnaké akademické tituly, no ak niekto absolvuje dva 2. stupne VŠ s rozdielnymi akademickými titulmi, používajú sa v poradí, v akom boli udelené. Bližšie pri mene sa nachádza skôr udelený akademický titul, napr. Mgr. Ing. Jozef Mrvička.

Akademické tituly RNDr. (doktor prírodných vied), PharmDr. (doktor farmácie), PhDr. (doktor filozofie), JUDr. (doktor práv), PaedDr. (doktor pedagogiky), ThDr. (doktor teológie), ktoré sa udeľujú po úspešnom absolvovaní rigorózneho pokračovania, sa píšu pred menom. Podmienkou rigorózneho štúdia je úspešné absolvovanie 2. stupňa štúdia, takže po udelení týchto titulov sa už Mgr. neuvádza, napr. PhDr. Jozef Mrkvička. Uvádzať len skrátenú podobu Dr. nie je správne.

Akademický titul PhD. (doktor/philo­sophiae doctor) majú absolventovi 3. stupňa vysokoškolského štúdia. Píše sa za celým menom a oddeľuje sa čiarkou, napr. Mgr. Jozef Mrkvička, PhD.

Vedecká hodnosť doktor vied DrSc., ktorá sa udeľuje vysokou školou odborníkom na určitý vedný odbor, sa píše za menom a priezviskom a oddeľuje sa od priezviska čiarkou, predtým udelený akademický titul PhD. alebo CSc. sa už neuvádzajú, napr. Ing. Jozef Mrkvička, DrSc.

Vedecko-pedagogický alebo umelecko-pedagogický titul docent (doc.) patrí tým, ktorí úspešne absolvujú habilitačné konaní v príslušnom odbore. Píše sa pred akademický titul a meno s malým začiatočným písmenom, napr. doc. Mgr. Jozef Mrkvička, PhD.

Vedecko-pedagogický alebo umelecko-pedagogický titul profesor (prof.) sa udeľuje po úspešnom absolvovaní vymenúvacieho konania v príslušnom odbore. Píše sa rovnako ako titul docent pred meno a ostatné akademické titul, titul docent sa však už neuvádza, napr. prof. Mgr. Jozef Mrkvička, PhD.

A teraz… Ako oslovovať? Človeka s udelenými akademickými titulmi oslavujeme podľa najvyššieho dosiahnutého titulu. Pri oslovovaní platí: Bc. < Mgr. < PhDr., PhD., DrSc. < doc. < prof.

Príklad:

Bc. Mrkvička = pán bakalár Mrkvička

Mgr. Mrkvička = pán magister Mrkvička

Ing. Mrkvička = pán inžinier Mrkvička

PhDr. Mrkvička = pán doktor Mrkvička

Mgr. Mrkvička, PhD. = pán doktor Mrkvička

Mgr. Mrkvička, DrSc. = pán doktor Mrkvička

doc. PhDr. Mrkvička = pán docent Mrkvička

prof. Mgr. Mrkvička, PhD. = pán profesor Mrkvička

V prípade žien, aj keď nie sú vydaté, no majú ktorýkoľvek akademický titul, neoslovujeme ich slečna, ale pani a oslovenie sa preklápa do ženského rodu (magisterka, doktorka,…). Osloviť pedagóga správnym titulom je prejavom úcty k nemu aj ku škole.

Ďalšie články k téme

Informačný systém

Alebo ak IS. Systém slúžiaci na zber, udržiavanie, spracovanie a poskytovanie informácií a dát. Môže mať ako automatizovanú, tak papierovú podobu. Každý študent k nemu dostanú svoje heslo, je významným pomocníkom pri štúdiu, jeho prostredníctvom sa prihlasuje do kurzov aj ku skúškam.

číst více

Diaľkové štúdium

Dištančné forma štúdia, kedy študenti chodia do školy napr jedenkrát týždenne na popoludňajšie vyučovanie alebo konzultácie; nemusí sa zúčastniť prednášok a cvičení ako študenti prezenčného štúdia, ktorí do školy chodia zvyčajne každý deň. Dnes býva väčšinou nahradzované tzv kombinovaným štúdiom. Související odkazy: Dištančné štúdium Kombinované štúdium Prezenčné štúdium

číst více

Lektor

Zamestnanec pracujúci vo vzdelávacom stredisku; jeho atribúty sú: * manažérska výučba – tento atribút určuje jeho schopnosť vyučovať povolanie ako manažér, športový riaditeľ a správca štadióna, * praktická výučba – atribút určuje jeho schopnosť vyučovať povolanie ako tréner, fyzioterapeut a lekár. Související odkazy: Asistent Odborný asistent

číst více