Hľadáte „odvolanie“

Odvolanie sa oplatí napísať

Maturity má väčšina študentov úspešne za sebou, zaslúžený letný oddych musí ešte chvíľu počkať. Jún je už tradične mesiacom prijímacích skúšok na vysoké školy a možno aj písania odvolaní. Pozn. Článok bol 1. 6. 2016 aktualizován. (kav)

číst více

Neprijatie na VŠ nie je koniec sveta

Prijímacie skúšky na vysokú školu nedopadnú vždy podľa predstáv a vy môžete svoje meno nájsť vedľa obávaného slova „neprijíma“. Akokoľvek nepríjemná správa to je, všetko nie je zďaleka stratené a na vysnívanú školu sa ešte dá dostať. Dôležité je však konať rýchlo a premyslene. To, že vás vysoká škola neprijala, ešte nemusí znamenať, že jej …

číst více

Demokracia, piliere demokracie, druhy demokracie

kolískou demokracie bolo Grécko demos = ľud, kratos = vláda; demokracia = vláda ľudu – najvyššia moc prináleží občanom základným princípom demokracie je, že sa občania spolupodieľajú na politickom rozhodovaní, na riadení štátu ZÁKLADNÉ ČRTY DEMOKRACIE trojrozdelenie moci v štáte; moc obmedzená zákonom; princíp parlamentarizmu (zákonodarná moc obnovovaná prostredníctvom volieb v pravidelných časových obdobiach); zabezpečený systém ochrany; právne zakotvené …

číst více

Ústava SR

odvetvie verejného práva ÚSTAVA základný dokument verejnej správy; tvorí právny rámec fungovania štátu PREDMET upravuje základné, rozhodujúce, najvýznamnejšie, spoločenské vzťahy (deľenie moci, územnú samosprávu, ľudské práva, prokuratúru) moc delí na zákonodarnú, výkonnú a súdnu; limituje moc; upravuje najvýznamnejšie vzťahy( moc a občan = ľudské práva) všetky právne normy musia byť v súlade s ústavou, dohliada na to Ústavný súd SR …

číst více

ČSR – rok 1968

1963 tajomníkom ÚV KSS sa stal Alexander Dubček – kritika komunistického vedenia, prvé prejavy nesúhlasu v apríli zjazd Zväzu slovenských spisovateľov – spisovatelia na čele s L. Novomeským kritizovali spôsob vládnutia KSČ, výsledkom bolo odvolanie Bacílka, Husák bol prepustený z väzenia III. zjazd slovenských spisovateľov – Novomeský obhajoval popraveného Clementisa I. zjazd slovenských novinárov jún 1967 – IV. zjazd Zväzu slovenských spisovateľov – Ivan …

číst více

Vláda Františka Jozefa

FRANTIŠEK JOZEF Vláda Františka Jozefa – 1848–1867 2. 12. 1848 Ferdinand V. abdikuje a nastupuje jeho synovec František Jozef 7. Marca 1849 vyhlásil novú oktrojovanú (obmedzenú) ústavu – posilnil právomoci panovníka Na to zareagovali predstavitelia SNR napísaním prosbopisu – len drobné ústupky 1849 snem v Debrecíne – pozbavenie habsburgovcov uhorského trónu a vyhlásenie nezávislosti Uhorska František Jozef bojuje po boku Rusov s Maďarmi BITKA PRI VILÁGOŠI 13. Augusta …

číst více

Odvolanie

Riadny opravný prostriedok, ktorým možno napadnúť rozhodnutia, ktoré nenadobudlo právoplatnosť. Odvolanie môže podať účastník konania, ktorému nebolo podľa jeho názoru úplne alebo čiastočne vyhovelo, teda s rozhodnutím nesúhlasí. Lehota na podanie odvolania je 15 dní od doručenia rozhodnutia. Výnimky bližšie upravujú zákonné normy. Související odkazy: Rozhodnutie o prijatí Nultý ročník

číst více

Rozhodnutie o prijatí

Po vykonaní prijímacej skúšky uchádzač dostane poštou rozhodnutie o prijatí, ktoré môže byť kladné aj záporné. Ak nie je uchádzač prijatý, môže podať odvolanie. V prípade, že je prijatý, ale rozhodne sa nastúpiť na inú školu, je slušné príslušnú fakultu písomne ??upovedomiť o zámere nenastúpení k štúdiu, aby mohla miesto ponúknuť ďalším uchádzačom.

číst více

Uchádzač o štúdium

Človek, ktorý má záujem študovať na určitej škole; prvým krokom k tomu, aby sa človek zmenil z uchádzačov na študenta, je podanie prihlášky a následne vykonanie prijímacích skúšok; študentom sa uchádzač stáva dňom zápisu na štúdium. Související odkazy: Prijímacie konanie Odvolanie Zápis

číst více