O nás

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika (AOS) v Liptovskom Mikuláši ako jediná vojenská vysoká škola na Slovensku pripravuje budúcich dôstojníkov pre potreby rezortu obrany, ako aj odborníkov v oblasti bezpečnosti a obrany štátu pre civilný sektor. Zároveň poskytuje kontinuálne a kariérne vzdelávanie profesionálnym vojakom Ozbrojených síl SR. Študenti AOS si okrem štúdia rozvíjajú fyzickú zdatnosť, zvyšujú psychickú odolnosť a získavajú odborné a vodcovské zručnosti počas vojenských výcvikov.

Web

Kde nás nájdeš

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

Demänová 393
031 01 Liptovský Mikuláš

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

Termín podania prihlášky: 29. 2. 2024

Termín konania vedomostnej prijímacej skúšky: 1 deň v termíne 3. 6. - 11. 6. 2024

Uchádzači prijatí na bakalárske štúdium na AOS sa stávajú profesionálnymi vojakmi v prípravnej štátnej službe.

Podmienkou vymenovania do dočasnej štátnej služby a do hodnosti poručík je ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (tzn., že po absolvovaní bakalárskeho štúdia, štúdium pokračuje denným dvojročným inžinierskym/magisterským štúdiom).

Magisterské/Inžinierske štúdium

Profesionálni vojaci v prípravnej štátnej službe, ktorí získali bakalárske vzdelanie na Akadémii ozbrojených síl, sú prijímaní na vysokoškolské štúdium druhého stupňa bez prijímacej skúšky, po splnení základných a ďalších podmienok prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa. Vysokoškolské štúdium sa uskutočňuje v dennej forme.

Všetky ostatné informácie a termíny podanie prihlášok a prijímacích skúšok nájdete tu.

Doktorandské štúdium

Informácie k prijímaciemu konaniu na AR 2024/2025 budú aktualizované.

 Poplatky za prijímacie konanie:

  • 20€ bakalárske štúdium
  • 10€ magisterské/inžinierske štúdium
  • 40€ doktorandské štúdium

 

Aktuality

Doplňujúce informácie

Uchádzači prijatí na denné vojenské bakalárske štúdium na AOS sa stávajú profesionálnymi vojakmi v prípravnej štátnej službe. Profesionálnemu vojakovi v prípravnej štátnej službe patrí služobný plat vo výške 50% hodnostného platu vojaka 2. stupňa v 1. platovom stupni.


Štúdium je bezplatné. Bezplatne je poskytované aj ubytovanie a stravovanie počas štúdia.


Študenti sa písomnou dohodou zaväzujú zotrvať po skončení prípravnej štátnej služby v služobnom pomere profesionálneho vojaka v dočasnej štátnej službe po dobu 9 rokov a zároveň v prípade neúspešného ukončenia štúdia uhradiť náklady vynaložené na materiálne a finančné zabezpečenie počas štúdia.

Kontakt

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

Demänová 393
031 01 Liptovský Mikuláš