Zásady ochrany súkromia spoločnosťou EDUroute s.r.o.

Ak ste naším zákazníkom, predplatiteľom správ alebo návštevníkom webu, zverte nám vaše osobné údaje. Sme zodpovední za ich ochranu a zabezpečenie. Prosím, dôkladne pochopte zásady ochrany osobných údajov, zásady a práva, ktoré máte v súvislosti s GDPR (nariadenie o ochrane údajov).

Kto je správca?

Sme spoločnosť EDUroute s.r.o., IČO: 06310427, so sídlom v Prahe, Tupolevova 710, PSČ 199 00, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 280011, ktorá prevádzkuje služby, ktoré sa zameriavajú predovšetkým na výber post-stredoškolského štúdia, vzdelávania a kariérnych aplikácií mladých ľudí. V súčasnosti sú tieto služby: VysokeSkoly.sk a MaturitneOtazky.sk. Spracúvam vaše osobné údaje ako prevádzkovateľ, t. j. určujeme, ako sa budú osobné údaje spracovávať a na aký účel, ako dlho a vyberiem ďalších spracovateľov, ktorí nám pomôžu pri spracovaní.

Kontaktné údaje

Ak nás chcete kontaktovať počas spracovania, môžete nás kontaktovať na: +420 724 260 061 alebo e-mailom: podpora@vysokeskoly.sk.

 

Vyhlasujeme

Vyhlasujeme, že ako prevádzkovateľ vašich osobných údajov dodržiavam všetky zákonné povinnosti požadované platnými právnymi predpismi, najmä zákonom o ochrane údajov a GDPR, a preto:

vaše osobné údaje budeme spracúvať len na základe platného právneho dôvodu, najmä oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti alebo udeleného súhlasu,

pred začatím spracovania osobných údajov dodržiavame informačnú povinnosť podľa článku 13 GDPR,

umožníme vám a podporíme vás pri uplatňovaní a uplatňovaní vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely spracúvania

Osobné údaje, ktoré nám zveríte, spracúvame sami z nasledujúcich dôvodov (na splnenie týchto účelov):

● poskytovanie služieb, plnenie zmluvy vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, xxxxx absolútne potrebujeme na plnenie zmluvy (napr. testovanie odborov, zasielanie výsledkov testov, odporúčania vysokých škôl na základe výsledku testu atď.).
● Vedenie účtov Ak ste zákazník, absolútne potrebujeme vaše osobné údaje (fakturačné údaje) na splnenie zákonnej povinnosti vydávať a zaznamenávať daňové doklady.

● marketing – zasielanie bulletinov používame vaše osobné údaje (e-mail a meno), pohlavie, to, na čo kliknete v e-maile a keď ho otvoríte najčastejšie na účely priameho marketingu – zasielanie odporúčaných univerzít a študijných odborov (obchodná komunikácia). Ak ste naším zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, pretože odôvodnene predpokladáme, že máte záujem o naše novinky po dobu 5 rokov po poslednom teste alebo kontakt na naše služby. Ak nie ste naším zákazníkom, posielame vám bulletiny len na základe vášho súhlasu, po dobu 5 rokov od udelenia ceny. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať pomocou nezrušeného odkazu v každom e-maile, ktorý odošlete.

● Pokročilý marketing založený na súhlase Môžeme vám tiež poslať inšpiratívne ponuky tretích strán alebo použiť e-mailovú adresu, napríklad na remarketing a zacielenie reklám na Facebooku po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu. To môže byť, samozrejme, kedykoľvek zrušené prostredníctvom našich kontaktných údajov.

● fotografická dokumentácia – živé podujatia napr. dokončiť vaše účely spracovania.

Vaše osobné údaje uchovávame počas trvania premlčacích lehôt, pokiaľ zákon neustanovuje dlhšiu lehotu na ich uchovávanie alebo v konkrétnych prípadoch sme neuvedomli inak.

Cookies

Pri prehliadaní našich / mojich webových stránkach, zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho zostanete na webe a z ktorých stránok prídete. Používanie súborov cookie vnímame na meranie návštevnosti webových stránok a prispôsobenie zobrazovania webových stránok ako nášho oprávneného záujmu ako správcu, pretože veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.

Súbory cookie na zacielenie reklamy budú spracované iba na základe vášho súhlasu.

Naše webové služby je možné prehľadávať aj v režime, ktorý neumožňuje zhromažďovanie osobných údajov. Používanie súborov cookie môžete zakázať vo vašom počítači.

 

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Osobné údaje chránime v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňom technického rozvoja. Chránime ich, ako by boli naše vlastné. Prijali sme a zachovali sme všetky možné (v súčasnosti známe) technické a organizačné opatrenia, aby sme zabránili zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

Máme kontrolu prístupu používateľov, práva a systém správy rolí nastavený na ochranu údajov pred neoprávneným prístupom. Všetky osoby, ktoré prichádzajú do kontaktu s osobnými údajmi klientov pri výkone svojich profesionálnych alebo zmluvne prevzatých povinností, sú viazané zákonným alebo zmluvným záväzkom dôvernosti.

 

Prenos osobných údajov tretím stranám

Naši zamestnanci a spolupracovníci majú prístup k vašim osobným údajom.

Na zabezpečenie konkrétnych operácií spracovania, ktoré nemôžeme poskytnúť sami, používame služby a aplikácie procesorov, ktorí môžu chrániť dáta ešte lepšie ako my a špecializujú sa na spracovanie.

Sú poskytovateľmi týchto platforiem:

  • Facebook
  • Google
  • Mailchimp
  • SmartSelling a.s.
  • econac s.r.o.
  • cloudinfrastack, s.r.o.
  • Solitea Česká republika, a.s.
  • Anabix CRM s.r.o.

V budúcnosti sa môžeme rozhodnúť použiť iné aplikácie alebo procesory na uľahčenie a zlepšenie spracovania. Sľubujeme vám však, že v takom prípade pri výbere kládnem aspoň rovnaké požiadavky na spracovateľa na bezpečnosť a kvalitu spracovania ako na seba.

 

Prenos údajov mimo Európskej únie

Všetky spracúvanie osobných údajov sa bude vykonávať v EÚ.

 

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

Máte niekoľko práv v súvislosti s ochranou osobných údajov. Ak chcete použiť niektoré z týchto práv, kontaktujte nás e-mailom: podpora@vysokeskoly.cz.

Máte právo na informácie, ktoré už poskytuje táto informačná stránka so zásadami ochrany osobných údajov.

Vďaka právo na prístup nás môžete kedykoľvek napadnúť a do 30 dní vám ukážem, aké vaše osobné údaje spracúvame a prečo.

Ak sa u vás niečo zmení alebo zistíte, že vaše osobné údaje sú neautizované alebo neúplné, máte právo pridávať a meniť svoje osobné údaje.

Právo obmedziť spracúvanie môžete uplatniť, ak sa domnievate, že spracúvame vaše nepresné údaje, domnievate sa, že spracúvame nezákonne, ale nechcete odstrániť všetky údaje, alebo ak ste namietali proti spracovaní.

Môžete obmedziť rozsah osobných údajov alebo účely spracovania. (Napríklad odoslaním bulletinu obmedzíte účel spracovania na zasielanie komerčných oznámení.)

Právo na prenosnosť – Ak by ste chceli vziať svoje osobné údaje a preniesť ich niekomu inému, budeme postupovať rovnakým spôsobom ako pri používaní práva na prístup – len s tým rozdielom, že vám tieto informácie doručujeme v strojovo čitateľnej forme. Potrebujeme tu aspoň 30 dní.

Právo na výmaz (treba na ne zabudnúť) – Vaše ďalšie právo je právo na vymazanie (treba zabudnúť). Nechceme na teba zabudnúť, ale ak chceš, máš na to právo. V tomto prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje zo systému, ako aj zo systému všetkých subdodávateľov a záloh. Potrebujeme 30 dní na zabezpečenie práva na vymazanie.

V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou a napríklad musím zaregistrovať vydané daňové doklady po lehote stanovenej zákonom. V tomto prípade preto vymažeme všetky takéto osobné údaje, ktoré nie sú viazané žiadnymi inými zákonmi. O dokončení vymazania vás budeme informovať e-mailom.

Sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov

Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaostupujeme v súlade so zákonom, máte právo kedykoľvek sa s vašou sťažnosťou obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi, ak nás najprv budete informovať o tomto podozrení, aby sme s tým mohli niečo urobiť a napraviť akékoľvek pochybenie.

Odoberanie bulletinov a komerčných komunikácií

Posielam vám e-maily s inšpiráciou, články alebo produkty a služby, ak ste náš zákazník na základe nášho / môjho oprávneného záujmu.

Ak ešte nie ste zákazníkom, posielame vám ho len na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete prestať dostávať naše e-maily stlačením odkazu na odhlásenie v každom odoslanom e-maile.

Dôvernosť

Chceli by sme vás uistiť, že naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť vašich osobných údajov. Táto dôvernosť pokračuje aj po skončení vzťahu záväzku s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje zverejnené žiadnej inej tretej strane.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú od 25.5.2018 a nahrádzajú predchádzajúce Zásady ochrany osobných údajov.

Vaše osobné údaje uchovávame súkromné a bezpečné a umožňujeme vám mať nad tým úplnú kontrolu.