Podmienky používania elektronického systému spoločnosti EDUroute s.r.o.

 

1. Úvodné ustanovenia 

1.1 Spoločnosť EDUroute s.r.o., IČO: 06310427, so sídlom Praha, Tupolevova 710, PSČ 199 00, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, vložka 280011 (ďalej len ” EDUroute “) vydáva tieto podmienky používania elektronického systému EDUroute – VysokéŠkoly.cz, MaturitniOtazky.cz, VysokeSkoly.sk, MaturitneOtazky.sk , CzechUniversities.com – vzťahu ku koncovým užívateľom – fyzickým osobám (ďalej len ” Podmienky”).

1 .2 Podmienky upravujú všetky vzťahy, do ktorých EDUroute vstupuje s fyzickými osobami v súvislosti s ich užívaním elektronického systému VysokéŠkoly.sk a jeho obsahu.

2. Definícia použitých pojmov 

2.1 Pojmy použité v texte Podmienok majú nasledujúci význam:

Elektronický systém: internetová stránka EDUroute VysokéŠkoly.sk ( www.vysokeskoly.sk ) a počítačové programy vytvorené EDUroute určené na užívanie (nielen) zo strany Užívateľov.

Užívanie Elektronického systému: užívanie obsahu a ďalších funkcionalít Elektronického systému v rozsahu, v akom Elektronický systém toto užívanie technicky umožňuje.

Užívateľ: každá fyzická osoba – spotrebiteľ, ktorá používa Elektronický systém na počítačovej sieti Internet.

Občiansky zákonník: zákon č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník.

Služby: všetky služby aktuálne ponúkané EDUroute v rámci konkrétneho Elektronického systému Užívateľom, najmä ponuka Vysokých škôl, online testy a články.

3. Užívanie cookies 

3.1 Cookie je malý súbor, ktorý webová stránka ukladá na pevný disk Užívateľa a slúži nie k získavaniu osobných údajov o užívateľoch (získané informácie môžu zahŕňať napríklad adresu IP pripájajúceho sa počítača alebo typ použitého prehliadača), ale k rozlišovaniu jednotlivých Užívateľov pristupujúcich k Elektronickým systémom EDUroute .

3.2 V rám ci Elektronických systémov používa EDUroute cookies na tieto účely:

 • udržanie užívateľské relácie; tieto cookies sú nevyhnutné na to, aby EDUroute bola pri zobrazovaní webových stránok schopná rozlíšiť jednotlivé Užívateľa a zobraziť tak relevantné údaje len pre Užívateľa;
 • základné nastavenie Elektronických systémov ovplyvňujúce zobrazenia webových stránok podľa voľby Užívateľa (keď napr. Užívateľ zakáže zobrazovanie určitého grafického prvku, tieto cookies umožňujú rešpektovania takejto voľby Užívateľa) alebo zohľadňujúci početnosť či poradí prezeranie stránok (napr. pri prvej návšteve môžu byť zobrazené informácie, ktoré sa už pri najbližších návštevách nezobrazujú).

3.3 Elektronické systémy môžu obsahovať taktiež cookies tretích strán, ktoré spoločnosti EDUroute slúžia na získavanie anonymných štatistík o návštevnosti a typickom správanie Užívateľov na jednotlivých stránkach. Tieto tretie strany spravidla neukladajú v súvislosti s používaním cookies žiadne osobné údaje, lebo im identita Užívateľa nie je známa (za predpokladu, že Užívateľ nie je súčasne registrovaným užívateľom produktu takejto tretej strany, napr. Google). Ide o predovšetkým o nasledujúce cookies :

 • Google Analytics – EDUroute používa túto službu za účelom získania štatistických informácií, pričom spoločnosť Google si získané údaje môže ponechať tiež pre vlastnú potrebu v súlade so Zásadami ochrany súkromia dostupnými na https://policies.google.com/privacy?hl=cs ;
 • Hotjar – Užívatelia majú možnosť vylúčiť spracovanie cookies prostredníctvom Hotjar na konkrétnych webových stránkach https://www.hotjar.com/opt-out
 • konverzný kódy Sklik – na účely merania efektivity reklamy na stránky EDUroute ;
 • Google AdWords – EDUroute môže využívať služby remarketingu , tj. Aj neregistrovaný užívateľ, ktorý navštívil stránky EDUroute , je prostredníctvom cookies identifikovaný v rámci reklamnej siete spoločnosti Google a môže mu tak byť zobrazená opätovne reklama na služby EDUroute .
 • EDUroute si vyhradzuje právo použitia aj ďalších cookie tretích strán, ktoré nie sú uvedené v zozname vyššie.

4. Zodpovednosť EDUroute 

4.1 EDUroute nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku vyššej moci alebo porúch mimo technické zariadenie EDUroute . Vyššou mocou sa rozumie dočasná alebo trvalá mimoriadna, nepredvídateľná a neprekonateľná prekážka vzniknutá nezávisle na vôli EDUroute . Ak vznikne stav vyššej moci na strane EDUroute , zaväzuje sa EDUroute bez zbytočného odkladu upovedomiť Užívateľa o tejto situácii a jej príčine. EDUroute bude pokračovať v poskytovaní Služieb v rozsahu svojich najlepších možností a schopností i za použitia dostupných alternatívnych prostriedkov.

5. Autorské práva a ochranné známky 

5.1 Všetok obsah Elektronického systému je chránený v súlade s právnymi predpismi týkajúcimi sa autorského práva, ochranných známok a ďalších práv duševného vlastníctva, a je vlastníctvom EDUroute , prípadne jej poskytovateľov licencie. Akékoľvek využitie tohto obsahu je možné len s výslovným súhlasom oprávnených osôb alebo v súlade s platnými právnymi predpismi.

5.2 Užívateľ nie je oprávnený Užívať Elektronický systém alebo jeho časť inak ako pre vlastnú potrebu, najmä je zakázané jeho použitie formou šírenia a kopírovania či ďalšie technické spracovanie bez preukázateľného súhlasu EDUroute . Rovnako sú zakázané akékoľvek zásahy do technického alebo vecného obsahu Elektronického systému zo strany Užívateľov.

5.3 Právo nahrať a uložiť či vytlačiť materiály uložené na elektronické systémy je prípustné iba pre vlastné súkromné účely, pričom takto získané materiály nesmú byť žiadnym spôsobom ďalej reprodukované. Akékoľvek iné reprodukcie alebo úpravy vykonávané akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom bez predchádzajúceho písomného súhlasu EDUroute sú zakázané. Predovšetkým je zakázané obsah Elektronického systému rozmnožovať, rozširovať či oznamovať tretím osobám.

6. Rozhodné právo 

6.1 Právny vzťah medzi Užívateľom a EDUroute sa riadia právom Slovenskej republiky. Otázky neupravené Podmienkami sa tak riadi ustanoveniami zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník, a ďalších platných a účinných právnych predpisov.

7. Spracovanie osobných údajov, ďalšie využitie údajov v Elektronických systémoch  

7.1 EDUroute prehlasuje, že z pozície správcu osobných údajov tieto spracováva v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov a zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípade niektorých Služieb môže EDUroute figurovať v pozícii spracovateľa osobných údajov.

7.2 EDUroute prehlasuje, že všetky osobné údaje, ktoré spracováva v súvislosti s poskytovaním Služieb Užívateľovi, spracováva na základe ich súhlasu udeleného Užívateľom. EDUroute je oprávnená obrátiť sa na Užívateľa ako subjekt údajov so žiadosťou o overenie správnosti poskytnutých osobných údajov. Údaje, o ktorých bude existovať opodstatnená pochybnosť týkajúca sa ich pravosti či správnosti, budú okamžite zlikvidované.

7.3 EDUroute (v súlade so súhlasom so spracovaním osobných údajov) je oprávnená Používateľovi ponúknuť služby a produkty tretích strán na základe informácií, ktoré Užívateľ uviedol pri práci s Elektronickým systémom. Informácie o Užívateľoch nebudú zo strany EDUroute poskytnuté tretím osobám.

7.4 Užívatelia berú na vedomie, že údaje nachádzajúce sa v elektronickom systéme sú zo strany EDUroute spracovávané a môžu byť ďalej využívané pre vytváranie analýz a štatistík. Výsledky takéhoto spracovania môžu byť zo strany EDUroute ďalej obchodne využívané pri zachovaní úplnej anonymity zdroje.

 

8. Korešpondenčné údaje 

8.1 Korešpondenčné údaje EDUroute sú nasledovné:

EDUroute s.r.o.

Tupolevova 710

102 00 Praha,

Czech Republic

8.2 Pre kontaktovanie EDUroute elektronickou cestou: info(zavinac)vysokeskoly.sk

 

9. Záverečné ustanovenia 

9.1 EDUroute je oprávnená tieto Podmienky kedykoľvek jednostranne meniť alebo dopĺňať. V prípade zmeny Podmienok ju EDUroute Používateľovi oznámi v dostatočnom predstihu a vhodným spôsobom tak, aby sa s nimi Užívateľ mal objektívny možnosť zoznámiť.

9.2 Podmienky v tomto znení sú platné a účinné od 8. 8. 2017.

 

 


Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely používania služieb online vzdelávanie VysokéŠkoly.sk

V súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov ( “Zou”), týmto výslovne prehlasujem, že súhlasím so spracovaním, použitím a uchovaním všetkých mojich osobných údajov na vyššie uvedených WWW. Beriem na vedomie, že poskytnutie týchto osobných údajov je dobrovoľné. V prípade poskytnutia emailovej adresy užívateľa, sa jedná o emailovú adresu.

V prípade spustenia online testu (ov) cez sociálne siete ( Face book , Instagram, LinkedIn , Twitter , Google a ďalšie) sa jedná o meno, priezvisko, emailovú adresu a profilovú fotografiu.

Spracovanie osobných údajov prebieha automatizovane prostredníctvom informačného systému spojeného s uvedenými WWW stránkami. Ďalej beriem na vedomie, že som bol týmto poučený o:

 1. svojom práve na informácie o tom, aké osobné údaje sú o mňa spracovávané;
 2. svojom práve na opravu nepresných osobných údajov;
 3. tom, že pokiaľ dôjde zo strany správcu k porušeniu povinností uložených Zou, mám právo pri splnení zákonných podmienok žiadať správcu, (i) aby sa správca zdržal protiprávneho konania a odstránil závadný stav, ( ii ) bola vykonaná oprava osobných údajov tak, aby boli správne a presné, ( iii ) aby sa zablokovali osobné údaje a / alebo zlikvidované, ak to neodporuje iným právnym predpisom, ( iv ) o primerané zadosťučinenie v súlade s občianskym právom, ak bola dotknutá má osobnostné práva a (v) po správcovi požadovať náhradu prípadnej vzniknutej škody;
 4. práve obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov.

Práva uvedené v bodoch i) a ii ) môžem uplatniť predovšetkým prostredníctvom správy svojho používateľského účtu na vyššie uvedených WWW stránkach.

Tento súhlas udeľujem spoločnosti EDUroute s.r.o., IČO: 06310427, so sídlom Praha, Tupolevova 710, PSČ 199 00, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, vložka 280011, ako správcovi, na dobu 10 (desať) rokov odo dňa poslednej aktualizácie údajov alebo do zrušenia užívateľského účtu na základe mojej žiadosti, ak nastane toto skôr.

Kontaktný údaj – emailová adresa môže byť sprístupnený tretím stranám (spracovateľom) na účely rozosielanie elektronickej pošty menom správcu osobných údajov v súlade s týmito podmienkami.

Beriem na vedomie, že svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať. V takom prípade dôjde k ukončeniu poskytovania služieb, ako sú definované v Podmienkach používania elektronického systému spoločnosti EDUroute (VysokéŠkoly.sk).

Beriem na vedomie, že EDUroute je na základe § 7 ods. 3 zákona o niektorých službách informačnej spoločnosti oprávnená používať môj elektronický kontakt za účelom šírenia obchodných oznámení týkajúcich sa jej vlastných produktov či služieb podobných tým, ktoré mi už poskytla. Podľa § 5 ods. 5 Zou je EDUroute ďalej oprávnená spracovávať osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a adresa za účelom ponuky obchodu a služieb. V oboch prípadoch platí, že tak možno činiť až do vyjadrenia môjho nesúhlasu. Súhlasím s využívaním môjho elektronického kontaktu za účelom šírenia obchodných oznámení týkajúcich sa produktov či služieb obchodných partnerov EDUroute s.r.o. a tretích osôb.