O nás

Vysoká škola DTI pôsobí ako súkromná vysoká škola na základe uznesenia vlády SR č. 200 zo dňa 1. marca 2006. Poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v bakalárskych a magisterských a doktorandskom študijnom programe.

Hlavným poslaním Vysokej školy DTI je poskytovanie, organizovanie a zabezpečovanie vysokoškolského vzdelávania v akreditovaných študijných programoch, uskutočňovanie tvorivého vedeckého bádania a poskytovanie ďalšieho vzdelávania prostredníctvom širokej ponuky kurzov a vzdelávacích aktivít. Vysoká škola sa orientuje na produkciu a šírenie poznatkov a inovácií predovšetkým v oblasti aplikovaných študijných programov a vedných disciplín, s dôrazom na prípravu odborníkov žiadaných na trhu práce, s cieľom prispieť k budovaniu znalostnej a udržateľne konkurencieschopnej ekonomiky Slovenska. Za týmto účelom spolupracuje s domácimi a zahraničnými vysokými školami, podnikateľskou sférou, verejným sektorom i mimovládnymi organizáciami a podieľa sa na medzinárodných projektoch.

Web

Kde nás nájdeš

Vysoká škola DTI

Sládkovičova 533/20
018 41 Dubnica nad Váhom

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

  • Riadny termín podania prihlášky: 31.3.2024
  • Náhradný termín podania prihlášky: 30.6.2024
  • Dodatočný termín podania prihlášok: 30.9.2024 (ak sa nenaplní plánovaný počet študentov v prvej etape)
  • Prihlášky sa podávajú poštou alebo prostredníctvo e-mailu (príloha: oskenovaná kópia maturitného vysvedčenia, životopis)
  • Prijíma sa bez prijímacích skúšok na základe výsledkov dosiahnutých na strednej škole

Magisterské štúdium

  • Riadny termín podania prihlášky: 31.3.2024
  • Náhradný termín podania prihlášky: 30.6.2024
  • Dodatočný termín podania prihlášok: 30.9.2024 (ak sa nenaplní plánovaný počet študentov v prvej etape)
  • Prihlášky sa podávajú poštou alebo prostredníctvo e-mailu (príloha: oskenovaná kópia vysokoškolského diplomu, životopis, oskenovaná kópia vysvedčenia o štátnej skúške a dodatku diplomu)
  • Prijíma sa bez prijímacích skúšok na základe doterajších študijných výsledkov

 

Aktuality

Doplňujúce informácie

RIGORÓZNE POKRAČOVANIE ŠTÚDIA (PaedDr. a PhDr. štúdium)

Vysoká škola DTI uskutočňuje rigorózne konanie. Po obhájení rigoróznej práce a vykonaní rigoróznej skúšky sa absolventom udeľuje akademický titul doktor pedagogiky (PaedDr.) a doktor filozofie (PhDr.).

ERASMUS CHARTA

Umožňuje študentom školy realizovať časť svojho štúdia na partnerských vysokých školách v Európskej únii.

VŠ DTI PONÚKA pätnásťročné skúsenosti-akreditované študijné programy prepojené s praxou a v súlade s najnovšími poznatkami vedy a výskumu, kvalitné vysokoškolské štúdium v dennej alebo externej forme prezenčnou, dištančnou a kombinovanou metódou, čím sú vytvorené dobré podmienky aj pre tých, ktorí sú zamestnaní a preferujú samostatnosť v štúdiu, individuálny prístup k študentom, motivačné a sociálne štipendiá, výučbu v moderne vybavených odborných učebniach, využitie výpočtovej techniky pre podporu štúdia a komunikáciu s pedagógmi, služby akademickej knižnice školy, participácia na študentskej vedeckej odbornej činnosti, účasť na vedeckých konferenciách, prednášky významných domácich a zahraničných odborníkov na aktuálne témy, študijné pobyty v zahraničí cez program Erasmus+, pedagogickú a odbornú prax na vybraných stredných školách alebo vo firmách v rôznych regiónoch Slovenska (v závislosti od študijného programu), aktivity celoživotného vzdelávania: kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, doplňujúce pedagogické štúdium, Detskú univerzitu.

Kontakt

Vysoká škola DTI

Sládkovičova 533/20
018 41 Dubnica nad Váhom