O nás

Vysoká škola DTI pôsobí ako súkromná vysoká škola na základe uznesenia vlády SR č. 200 zo dňa 1. marca 2006. Poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v bakalárskych a magisterských a doktorandskom študijnom programe.

Hlavným poslaním Vysokej školy DTI je poskytovanie, organizovanie a zabezpečovanie vysokoškolského vzdelávania v akreditovaných študijných programoch, uskutočňovanie tvorivého vedeckého bádania a poskytovanie ďalšieho vzdelávania prostredníctvom širokej ponuky kurzov a vzdelávacích aktivít. Vysoká škola sa orientuje na produkciu a šírenie poznatkov a inovácií predovšetkým v oblasti aplikovaných študijných programov a vedných disciplín, s dôrazom na prípravu odborníkov žiadaných na trhu práce, s cieľom prispieť k budovaniu znalostnej a udržateľne konkurencieschopnej ekonomiky Slovenska. Za týmto účelom spolupracuje s domácimi a zahraničnými vysokými školami, podnikateľskou sférou, verejným sektorom i mimovládnymi organizáciami a podieľa sa na medzinárodných projektoch.

Web

Kde nás nájdeš

Vysoká škola DTI

Sládkovičova 533/20
1841 Dubnica nad Váhom

Prihlášky a prijímačky

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY NA BAKALÁRSKE A MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM

  • Riadny termín: do 31.3.2021
  • Náhradný termín: do 30.6.2021
  • Dodatočný termín: do 30.9.2021 (ak sa nenaplní plánovaný počet študentov v prvej etape)

POPLATOK ZA PRIJÍMACIE KONANIE - bez poplatku

SPÔSOB PODANIA PRIHLÁŠKY - zaslaním vyplneného formulára prihlášky (na stiahnutie na webovej stránke www.dti.sk) a povinných príloh na adresu školy.

PODMIENKY PRIJATIA UCHÁDZAČOVNA BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM - získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania (absolventi stredných škôl budú prijatí bez prijímacích skúšok na základe výsledkov dosiahnutých na strednej škole).

PODMIENKY PRIJATIA UCHÁDZAČOV NA MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM - absolvovanie prvého stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe Učiteľstvo praktickej prípravy alebo v príbuznom študijnom programe(uchádzači budú prijímaní bez prijímacích skúšok na základe doterajších študijných výsledkov).

POPLATKY ZA ŠTÚDIUM - 305 - 595 Eur za semester v závislosti od študijného programu a formy štúdia (aktuálne informácie na www.dti.sk)

Doplňujúce informácie

RIGORÓZNE POKRAČOVANIE ŠTÚDIA (PaedDr. a PhDr. štúdium)

Vysoká škola DTI uskutočňuje rigorózne konanie. Po obhájení rigoróznej práce a vykonaní rigoróznej skúšky sa absolventom udeľuje akademický titul doktor pedagogiky (PaedDr.) a doktor filozofie (PhDr.).

ERASMUS CHARTA

Umožňuje študentom školy realizovať časť svojho štúdia na partnerských vysokých školách v Európskej únii.

VŠ DTI PONÚKA pätnásťročné skúsenosti-akreditované študijné programy prepojené s praxou a v súlade s najnovšími poznatkami vedy a výskumu, kvalitné vysokoškolské štúdium v dennej alebo externej forme prezenčnou, dištančnou a kombinovanou metódou, čím sú vytvorené dobré podmienky aj pre tých, ktorí sú zamestnaní a preferujú samostatnosť v štúdiu, individuálny prístup k študentom, motivačné a sociálne štipendiá, výučbu v moderne vybavených odborných učebniach, využitie výpočtovej techniky pre podporu štúdia a komunikáciu s pedagógmi, služby akademickej knižnice školy, participácia na študentskej vedeckej odbornej činnosti, účasť na vedeckých konferenciách, prednášky významných domácich a zahraničných odborníkov na aktuálne témy, študijné pobyty v zahraničí cez program Erasmus+, pedagogickú a odbornú prax na vybraných stredných školách alebo vo firmách v rôznych regiónoch Slovenska (v závislosti od študijného programu), aktivity celoživotného vzdelávania: kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, doplňujúce pedagogické štúdium, Detskú univerzitu.

Kontakt

Vysoká škola DTI

Sládkovičova 533/20
1841 Dubnica nad Váhom