O nás

Škola svojimi vzdelávacími programami nadväzuje na tradíciu americkej City University of Seattle. Ponúka akreditované študijné programy vo všetkých troch stupňoch štúdia. Vďaka vzájomnej spolupráci poskytuje možnosť zahraničných stáží, výmeny pedagógov či realizáciu vedecko-výskumných projektov a konferencíi. Po absolvovaní rozdielových skúšok môže absolvent získať aj diplom akreditovaný v USA.

Uplatnenie

Absolventi nájdu uplatnenie doma aj v zahraničí na rôznych manažérskych pozíciách, budú schopní rozhodovať, plánovať či organizovať prácu v tíme, ale tiež viesť vlastný tím a uplatňovať moderné informačné a komunikačné technológie.

Kde nás nájdeš

Vysoká škola manažmentu

Bezručova 64
911 01 Trenčín

Prihlášky a prijímačky

Podmienky prijatia sú stanovené samostatne pre jednotlivé študijné programy.

Kontakt

Vysoká škola manažmentu

Bezručova 64
911 01 Trenčín