O nás

Fakulta techniky poskytuje univerzitno-technické vzdelanie a vychováva vysokoškolsky vzdelaných odborníkov v bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom stupni štúdia pre oblasť výrobnej techniky so zameraním na lesnícku a mobilnú techniku, drevárske stroje a zariadenia, riadenie strojov a zariadení, ak aj špecialistov pre priemyslové inžinierstvo a manažment s orientáciou na oblasť technického zabezpečenia výrobnej činnosti a bezpečnostné inžinierstvo.

Fakulta techniky je jediná strojársky a technicky orientovaná fakulta v banskobystrickom regióne, ktorá ponúka študijné programy v odboroch zabezpečujúce takmer 100 % uplatniteľnosť absolventov v praxi vo vyštudovanom odbore.

Web

Kde nás nájdeš

Fakulta techniky

Technická univerzita vo Zvolene
Študentská 26
960 01 Zvolen

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

Termíny podania prihlášky:

 • 1.termín: -
 • 2.termín: 15.8.2023

Termíny prijímacieho konania:

 • 1.termín: -
 • 2.termín: 16.8.2023

Prijímacie konanie prebieha bez prijímacích skúšok len na základe vyhodnotenia študijných výsledkov zo strednej školy.

Inžinierske štúdium

 • Termín podania prihlášky: 31.7.2023
 • Termín prijímacieho konania: 18.8.2023

Prijímacie konanie prebieha bez prijímacích skúšok len na základe vyhodnotenia študijných výsledkov z bakalárskeho štúdia.

Doktorandské štúdium

 • Termín podania prihlášky: -
 • Termín prijímacieho konania: -

Prijímacie konanie prebieha formou odborného ústneho pohovoru a písomného jazykového testu.

Poplatok za prijímacie konanie: 40€

Aktuality

Doplňujúce informácie

Prečo študovať na FT?

 • Jediná technicky orientovaná fakulta v oblasti strojárstva a automotive v regióne - Vznik takto orientovanej fakulty si historicky vyžiadali potreby technickej praxe v regióne, ktorý je známy rozvojom automobilového, strojárskeho, hutníckeho a zbrojárskeho priemyslu.
 • Zaručená uplatniteľnosť v praxi - Absolvent má veľkú perspektívu zamestnať sa v odbore. Patrí k vysoko-kvalifikovaným a na trhu práce k žiadaným odborníkom, dokáže konkurovať absolventom aj v medzinárodnom meradle.
 • Moderné vybavenie - Fakulta je nielen výučbové ale aj certifikované školiace pracovisko v oblasti kvality, tekutinových mechanizmov, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, údržby strojov a zariadení.
 • Štipendijná podpora - Študent získa motivačné odborové štipendium, ktoré študenti bežne nezískavajú na každej fakulte na Slovensku. Toto štipendium sa odvíja od uplatniteľnosti absolventa v odbore v rámci praxe. Motivačné odborové štipendium získaš už len tým, že študuješ na našej fakulte bez ohľadu na študijné výsledky.
 • Prepojenosť teórie s praxou - Teoretické znalosti študenti aplikujú vo výrobnej sfére na pôde partnerských firiem a inštitúcií v nadregionálnom pôsobení prostredníctvom prevádzkových cvičení a riešení problematiky v rámci ročníkových projektov, bakalárskych a diplomových prác.
 • Zahraničné mobility - Vďaka študijným pobytom máš možnosť spoznávať nové krajiny, zvyky a nájsť si priateľov v zahraničí.
 • Platené pracovné stáže - Vybudované moderné laboratóriá z prostriedkov EÚ, vybavená modernými 3D tlačiarňami a skenermi, počítačové učebne financované z prostriedkov MŠVaŠ SR pre perspektívne študijné programy na FT.
 • Pohodový študentský život - Možnosť rozvíjať študentský život v mimo študijných aktiviít (folklórny súbor Poľana, vybudované športoviská, telocvične, krásne prírodné horské prostredie v okolí historického kráľovského mesta Zvolen).

Kontakt

Fakulta techniky

Technická univerzita vo Zvolene
Študentská 26
960 01 Zvolen