O nás

Poslaním fakulty je vzdelávanie v študijných odboroch z oblasti lesníctva, poľovníctva a podobných odborov. Cieľom je príprava odborníkov, ktorých poslaním je riadenie lesnej výroby, poľovného hospodárstva, arboristiky a komunálneho lesníctva v podmienkach trhového hospodárstva.

Študijné programy

V bakalárskom a magisterskom stupni ide o programy z oblasti Geodézie a kartografie, Geografie, Lesníctva a Poľovníctva. Na doktorandskom stupni sa k ním pridávajú Ekosystémové služby lesov, Hospodárska úprava lesov, Lesnícka fytológia, Lesnícke technológie, Ochrana lesa, Pestovanie lesa a Poľovníctvo.

Uplatnenie

Absolventi nájdu uplatnenie na úrovni vyšších stupňov riadenia v štátnej a súkromnej sfére, v štátnych a súkromných subjektoch v rezorte geodézie, kartografie a katastra. Tiež sa uplatnia na nižších stupňoch riadenia v orgánoch štátnej správy.

Web

Kde nás nájdeš

Lesnícka fakulta

Technická univerzita vo Zvolene
T. G. Masaryka 2117/24
960 01 Zvolen

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

 • Termín podania prihlášky: -
 • 2.kolo termínu podania prihlášky: 15.8.2023
 • Bez prijímacej skúšky

V prípade, že počet uchádzačov presiahne plánovaný počet pre prijatie, bude pre určenie poradia rozhodujúci prospech zo strednej školy (priemer výročných vysvedčení za jednotlivé ročníky štúdia na strednej škole a výsledok maturitnej skúšky). V prípade nedostatočného počtu uchádzačov o študijný program, môže dekan ponúknuť uchádzačom možnosť štúdia na inom študijnom programe, kde je vyšší počet prihlásených a je predpoklad jeho otvorenia.

Inžinierske štúdium

 • Termín podania prihlášky: 31.8.2023
 • Bez prijímacej skúšky

Doktorandské štúdium

 • Termín podania prihlášky: 6.8.2023
 • Termín prijímacieho konania: 21.8.2023

Poplatok za prijímacie konanie: 30€

Aktuality

Doplňujúce informácie

Prečo študovať na LF?

Čaká ťa štúdium so skvelými príležitosťami

Správny výber vysokej školy znamená úspešný život. Tu je niekoľko dôvodov, prečo je LF jedinečnou fakultou, na ktorej sa oplatí študovať.

 • Vyberáte si z unikátnych študijných odborov na Slovensku
 • Zapájate sa do projektov výskumných tímov a spoznávate s nimi celý svet - Hlavný výskumný zámer našej fakulty je zacielený na komplexný adaptívny manažment lesov (zahrňujúci aj lesnícke technológie), vznik adaptívnych lesných ekosystémov a na ekosystémové služby.
 • Využívate moderné priestory fakultných zariadení pri TUZVO
 • Rozvrhy a skúšky riešite online
 • Naberáte skúsenosti v rámci Európskych lesníckych mobilít - Lesnícka fakulta ponúka študentom v spolupráci so Slovenskou akademickou informačnou agentúrou SAIA širokú škálu programov v rámci siete Erasmus+ a CEEPUS.
 • Získate študijnú podporu
 • Overujete si poznatky v praxi - Sme jedinou fakultou na Slovensku, ktorá má pre študentov k dispozícii vlastný výrobný podnik – Vysokoškolský lesnícky podnik vo Zvolene.
 • Rozvíjate priateľstvá a osobnostný rast v krúžkoch
 • Zvyšujete výkon aj pohybom - Ústav telesnej výchovy a športu na Technickej univerzite vo Zvolene ponúka pre všetkých študentov TU športy ako futbal, basketbal, florbal, crossfit, cykloturistiku, pešiu turisitku, lukostreľbu, fitness, lyžovanie, aerobik, či kanoistiku.
 • Žijete v hlavnom meste slovenského lesníctva

Kontakt

Lesnícka fakulta

Technická univerzita vo Zvolene
T. G. Masaryka 2117/24
960 01 Zvolen