O nás

Sme moderná a kreatívna fakulta, ktorá ťa osloví príjemnou tvorivou atmosférou, vysokou profesionalitou a individuálnym prístupom ku študentom. Fakulta sídli v Púchove a je výnimočná priamou väzbou na priemyselnú prax. Úzke prepojenie s priemyslom je aj dôvodom vysokej uplatniteľnosti absolventov na trhu práce. Nájdeš tu prostredie, v ktorom môžeš rozvíjať svoju kreativitu a okrem odborných znalostí získaš aj vysoko hodnotené experimentálne a softvérové zručnosti. Fakulta pripravuje odborníkov v oblasti polymérnych, anorganických, kovových materiálov a kompozitov, textilu a dizajnu, environmentálneho inžinierstva a modelovania a simulácií. Záleží len od teba, ktorú oblasť si vyberieš. Budeš môcť skúmať vlastnosti materiálov v špecializovaných laboratóriách, odhaľovať virtuálny svet výpočtových modelov a simulácií v moderných učebniach informačných technológií, či ako kreatívny dizajnér navrhovať vlastné kolekcie s využitím fakultných ateliérov a dielní. A ak sa rozhodneš, môžeš časť štúdia absolvovať na niektorej z renomovaných univerzít v zahraničí v rámci programu ERASMUS+ a získať tak ďalšie hodnotné skúsenosti.

 

Uplatnenie

Absolventi sú žiadaní v oblasti výroby a spracovania materiálov, vo výskume a vývoji, v príprave a riadení výroby, skúšobníctve, v konštrukčných kanceláriách, tiež ako dizajnéri, prevádzkoví technológovia, či vo vedení technických tímov. Uplatnenie nájdu aj v oblasti environmentálneho inžinierstva.

Web

Kde nás nájdeš

Fakulta priemyselných technológií v Púchove

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
I.Krasku 491/30
020 01 Púchov

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

Termín podania prihlášky:

  • I. termín: 30.04.2024
  • II. termín: 30.06.2024
  • III. termín: 15.08.2024
  • IV. termín: 18.09.2024

Prijímacie konanie pre akademický rok 2024/2025 sa uskutoční najneskôr do 10 dní od ukončenia termínov na podanie prihlášky.

Uchádzači o denné bakalárske štúdium v študijných programoch Počítačová podpora materiálového inžinierstva a Materiálové inžinierstvo budú prijatí bez prijímacích skúšok na základe výberového konania podľa výsledkov ukončeného stredoškolského vzdelania a odborných aktivít zo strednej školy.

Inžinierske štúdium

Termín podania prihlášky:

  • I. termín: 30. 6. 2024
  • II. termín: 15. 8. 2024
  • III. termín: 18. 9. 2024

Prijímacie konanie pre akademický rok 2024/2025 sa uskutoční najneskôr do 10 dní od ukončenia termínov na podanie prihlášky.

Základnou podmienkou prijatia na inžinierske štúdium je získanie vysokoškolského vzdelania prvého stupňa (absolvovanie bakalárskeho štúdia). Uchádzači budú následne prijatí na základe výberového konania podľa výsledkov ukončeného bakalárskeho štúdia na vysokých školách technického alebo prírodovedného zamerania.

Doktorandské štúdium

Termín podania prihlášky:

  • I. termín: 30. 6. 2024
  • II. termín: 10. 8. 2024

Poplatok za prijímacie konanie: 20€

Aktuality

Doplňujúce informácie

Štipendiá a pôžičky

Trenčianska univerzita A. Dubčeka poskytuje študentom prostredníctvom Referátu sociálnej starostlivosti sociálne, motivačné a tehotenské štipendium. Študenti I., II. a III. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej alebo externej forme taktiež môžu požiadať o poskytnutie pôžičky prostredníctvom Fondu na podporu vzdelávania.

Ubytovanie

Naša univerzita poskytuje ubytovania pre študentov vo vlastnom Študentskom domove Záblatie a 3 zmluvných ubytovacích zariadeniach. Mesačný poplatok za ubytovanie je od 73 EUR v závislosti od prideleného ubytovania.

Erasmus+

Erasmus+ je nový program EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne získala Erasmus Charter for Higher Education na roky 2021-2027. Na TnUAD sa program Erasmus+ realizuje aj ako mobilita študentov za účelom šúdia alebo študentských stáží v podnikoch a iných organizáciách.

 

Kontakt

Fakulta priemyselných technológií v Púchove

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
I.Krasku 491/30
020 01 Púchov