O nás

Absolventi fakulty získajú predovšetkým poznatky ekonomického a manažérskeho zamerania a rozsiahle spektrum vedomostí z oblasti sociológie, psychológie a sociálnej politiky. Príprava pracovníkov so širokým odborným prehľadom je diktovaná súčasnými trendmi v rozvoji spoločnosti. Absolventi dokážu koncepčne riešiť problematiku odbornej prípravy, motivácie a zamestnávania ľudí, tiež stanovovať ciele v súlade s potrebami podnikania, navrhovať a realizovať programy vzdelávania a rekvalifikácie zamestnancov.

Uplatnenie

Absolvent sa môže uplatniť ako expert v oblasti riadenia personálnych činností, v personálnych, vzdelávacích alebo poradenských organizáciách, riešiteľ vlastných projektov, fundovaný pracovník na všetkých úrovniach verejnej a štátnej správy, vrcholový manažér..

 

Web

Kde nás nájdeš

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2
911 50 Trenčín

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

  • Termín podania prihlášky: 30.4.2023
  • Bez prijímacej skúšky

Prijímacie konanie sa uskutočňuje bez prijímacej skúšky na základe výberového konania. Na štúdium budú prijatí najlepší uchádzači v poradí podľa výsledkov výberového konania. Výsledky výberového konania sa zisťujú ako súčet získaných bodov za priemerný prospech na strednej škole a bodov za jednotlivý typ strednej školy. Priemerný prospech na strednej škole sa vypočíta ako aritmetický priemer známok na koncoročných vysvedčeniach za 1. až 3. ročník štúdia na strednej škole.

Inžinierske štúdium

  • Termín podania prihlášky: 30.4.2023
  • Bez prijímacej skúšky

Doktorandské štúdium

  • Termín podania prihlášok: 16.6.2023
  • Termín prijímacej skúšky: 30.6.2023

Poplatky za prijímacie konanie: 35€

 

Aktuality

Doplňujúce informácie

Štipendiá a pôžičky

Trenčianska univerzita A. Dubčeka poskytuje študentom prostredníctvom Referátu sociálnej starostlivosti sociálne, motivačné a tehotenské štipendium. Študenti I., II. a III. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej alebo externej forme taktiež môžu požiadať o poskytnutie pôžičky prostredníctvom Fondu na podporu vzdelávania.

Ubytovanie

Naša univerzita poskytuje ubytovania pre študentov vo vlastnom Študentskom domove Záblatie a 3 zmluvných ubytovacích zariadeniach. Mesačný poplatok za ubytovanie je od 73 EUR v závislosti od prideleného ubytovania.

Erasmus+

Erasmus+ je nový program EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne získala Erasmus Charter for Higher Education na roky 2021-2027. Na TnUAD sa program Erasmus+ realizuje aj ako mobilita študentov za účelom šúdia alebo študentských stáží v podnikoch a iných organizáciách.

Kontakt

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2
911 50 Trenčín