O nás

Fakulta špeciálnej techniky je fakultou strojárskeho zamerania, pripravuje absolventov na zabezpečovanie komplexnej starostlivosti o strojársku a špeciálnu techniku v priemysle alebo v ozbrojených silách SR, ale aj informačných technológiách a robotike. Študenti, ktorí absolvovali štúdium, sú v praxi žiadaní, čoho dôkazom je takmer sto percentá uplatniteľnosť po ukončení štúdia. Fakulta disponuje kvalitným materiálno-technickým zabezpečením. Využíva zložité kombinované komplety z vozidiel, nadstavieb a prídavných zariadení, vysoký podiel hydrauliky a elektroniky, riadiace či komunikačné zariadenia..

Uplatnenie

 • Vývojár, manažér v strojárskych podnikoch, automobilovom priemysle
 • Konštruktér, manažér v strojárskom priemysle, záchranných zložkách
 • Vedecký pracovník vývojových a vedeckovýskumných inštitúcií
Web

Kde nás nájdeš

Fakulta špeciálnej techniky

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Pri parku 19
911 06 Trenčín

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

Termín podania prihlášky:

 • 1. kolo: 30. 4. 2024
 • 2.kolo: 15. 9. 2024
 • Bez prijímacej skúšky

Pre uchádzačov s trvalým pobytom v SR alebo ČR je základnou podmienkou prijatia získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Uchádzač ho doloží k prihláške overeným maturitným vysvedčením, najneskôr však ku dňu zápisu na štúdium.

Inžinierske štúdium

 • 1. kolo: 30. 6. 2024
 • 2.kolo: 15. 9. 2024
 • Bez prijímacej skúšky

Pre uchádzačov s trvalým pobytom v SR alebo ČR je základnou podmienkou prijatia vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore strojárstvo alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore strojárstvo, pričom súčet počtu získaných kreditov za predchádzajúce vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané vysokoškolské vzdelanie, a počtu kreditov potrebných na riadne skončenie študijného programu druhého stupňa, na ktorý sa uchádzač hlási, musí byť najmenej 300 kreditov.

Doktorandské štúdium

 • Termín podania prihlášky: 19. 7. 2024
 • Termín prijímacieho konania: 19. - 23. 8. 2024

 

Poplatok za prijímacie konanie: 25€ (doktorandské štúdium 30€)

Aktuality

Doplňujúce informácie

Štipendiá a pôžičky

Trenčianska univerzita A. Dubčeka poskytuje študentom prostredníctvom Referátu sociálnej starostlivosti sociálne, motivačné a tehotenské štipendium. Študenti I., II. a III. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej alebo externej forme taktiež môžu požiadať o poskytnutie pôžičky prostredníctvom Fondu na podporu vzdelávania.

Ubytovanie

Naša univerzita poskytuje ubytovania pre študentov vo vlastnom Študentskom domove Záblatie a 3 zmluvných ubytovacích zariadeniach. Mesačný poplatok za ubytovanie je od 73 EUR v závislosti od prideleného ubytovania.

Erasmus+

Erasmus+ je nový program EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne získala Erasmus Charter for Higher Education na roky 2021-2027. Na TnUAD sa program Erasmus+ realizuje aj ako mobilita študentov za účelom šúdia alebo študentských stáží v podnikoch a iných organizáciách.

Kontakt

Fakulta špeciálnej techniky

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Pri parku 19
911 06 Trenčín