O nás

Fakulta špeciálnej techniky je fakultou strojárskeho zamerania, pripravuje absolventov na zabezpečovanie komplexnej starostlivosti o strojársku a špeciálnu techniku v priemysle alebo v ozbrojených silách SR, ale aj informačných technológiách a robotike. Študenti, ktorí absolvovali štúdium, sú v praxi žiadaní, čoho dôkazom je takmer sto percentá uplatniteľnosť po ukončení štúdia. Fakulta disponuje kvalitným materiálno-technickým zabezpečením. Využíva zložité kombinované komplety z vozidiel, nadstavieb a prídavných zariadení, vysoký podiel hydrauliky a elektroniky, riadiace či komunikačné zariadenia..

Uplatnenie

 • Vývojár, manažér v strojárskych podnikoch, automobilovom priemysle
 • Konštruktér, manažér v strojárskom priemysle, záchranných zložkách
 • Vedecký pracovník vývojových a vedeckovýskumných inštitúcií
Web

Kde nás nájdeš

Fakulta špeciálnej techniky

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Pri parku 19
911 06 Trenčín

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

 • Termín podania prihlášky: 15.9.2023 (2.kolo)
 • Bez prijímacej skúšky

Pre uchádzačov s trvalým pobytom v SR alebo ČR je základnou podmienkou prijatia získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Uchádzač ho doloží k prihláške overeným maturitným vysvedčením, najneskôr však ku dňu zápisu na štúdium.

Ďalšou podmienkou prijatia je splnenie aspoň jednej z nasledovných možností:

 • uchádzač z gymnázia a stredných škôl technického zamerania, ktorý dosiahol celkový priemer známok na koncoročných vysvedčeniach zo všetkých predmetov za posledné 2 predmaturitné ročníky štúdia na strednej škole do 2,95 vrátane
 • uchádzač, ktorý maturoval z matematiky alebo fyziky s hodnotením nie horším ako 3
 • uchádzač, ktorý počas štúdia na strednej škole bol úspešným riešiteľom matematickej, fyzikálnej, informatickej alebo inej olympiády z prírodovedných alebo technických predmetov
 • uchádzač, ktorý v aktuálnom školskom roku absolvoval testy NPS zo všeobecných študijných predpokladov alebo matematiky a dosiahol percentil aspoň 30

Inžinierske štúdium

 • Termín podania prihlášky: 15.9.2023 (2.kolo)
 • Bez prijímacej skúšky

Pre uchádzačov s trvalým pobytom v SR alebo ČR je základnou podmienkou prijatia vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore strojárstvo alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore strojárstvo, pričom súčet počtu získaných kreditov za predchádzajúce vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané vysokoškolské vzdelanie, a počtu kreditov potrebných na riadne skončenie študijného programu druhého stupňa, na ktorý sa uchádzač hlási, musí byť najmenej 300 kreditov. Uchádzač ho doloží k prihláške dokladmi najneskôr však ku dňu zápisu na štúdium.

Doktorandské štúdium

 • Termín podania prihlášky: 20.7.2023
 • Termín prijímacieho konania: 21.-25.8.2023

Prijatie na doktorandské štúdium je podmienené absolvovaním prijímacej skúšky, ktorá pozostáva z pohovoru a odbornej skúšky. Pri prijímaní uchádzačov sa zohľadňujú aj výsledky z predchádzajúceho štúdia a iné činnosti.

Poplatok za prijímacie konanie: 25€ (doktorandské štúdium - 30€)

Aktuality

Doplňujúce informácie

Štipendiá a pôžičky

Trenčianska univerzita A. Dubčeka poskytuje študentom prostredníctvom Referátu sociálnej starostlivosti sociálne, motivačné a tehotenské štipendium. Študenti I., II. a III. stupňa vysokoškolského štúdia v dennej alebo externej forme taktiež môžu požiadať o poskytnutie pôžičky prostredníctvom Fondu na podporu vzdelávania.

Ubytovanie

Naša univerzita poskytuje ubytovania pre študentov vo vlastnom Študentskom domove Záblatie a 3 zmluvných ubytovacích zariadeniach. Mesačný poplatok za ubytovanie je od 73 EUR v závislosti od prideleného ubytovania.

Erasmus+

Erasmus+ je nový program EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne získala Erasmus Charter for Higher Education na roky 2021-2027. Na TnUAD sa program Erasmus+ realizuje aj ako mobilita študentov za účelom šúdia alebo študentských stáží v podnikoch a iných organizáciách.

Kontakt

Fakulta špeciálnej techniky

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Pri parku 19
911 06 Trenčín