O nás

Fakulta napĺňa svoje ciele v rámci širokej ponuky akreditovaných študijných programov vo všetkých troch stupňoch štúdia. Dlhé roky sa venuje príprave najmä učiteľov matematiky, informatiky a prírodovedných predmetov. Spolu s ďalšími fakultami má najširšiu ponuku učiteľského štúdia v kombinácii s ďalšími predmetmi ako cudzie jazyky a ďalšie typy predmetov.

Uplatnenie

Absolventi nájdu uplatnenie ako učitelia na základných a stredných školách podľa predmetov štúdia, v laboratórnom a terénnom výskume, v štátnej správe, samospráve a súkromnom sektore v oblasti chémie, biológie, environmentalistiky, fyziky, tiež na najrôznejších pozíciách v IT sektore, v bankách, poisťovniach či v oblasti regionálneho rozvoja.

Web

Kde nás nájdeš

Fakulta prírodných vied a informatiky

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1
949 01 Nitra

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

  • Termín podania prihlášky: 30.3.2023 (podáva sa elektronicky alebo v papierovej forme)
  • Dodatočné prijímacie konanie: 10.8.2023
  • Bez prijímacej skúšky, ak skúška nie je vyžadovaná pri programoch, ktoré sú vyučované spolu s ďalšími fakultami. Základným kritériom hodnotenia výsledkov štúdia na strednej škole je aritmetický priemer z koncoročných priemerov známok vo vysvedčení za 2. a 3. ročník štúdia.

Magisterské štúdium

  • Termín podania prihlášky: 30.4.2023 (podáva sa elektronicky alebo v papierovej forme)
  • Bez prijímacej skúšky na základe výsledkov váženého študijného priemeru z predchádzajúceho štúdia. Základným kritériom hodnotenia výsledkov je vážený študijný priemer z predchádzajúceho štúdia.

Doktorandské štúdium

  • Termín podania prihlášky: 31.5.2023 (podáva sa elektronicky alebo v papierovej forme)
  • Prijímacia skúška je povinná. Uchádzači o štúdium v doktorandských študijných programoch budú prijímaní na základe hodnotenia výsledkov prijímacej skúšky z príslušného odboru, výsledkov štúdia a aktivít počas predchádzajúceho štúdia.

Poplatok za prijímacie konanie:

  • elektronická prihláška: 25€
  • papierová prihláška: 30€

Aktuality

Doplňujúce informácie

Katedra informatiky FPVaI na UKF v Nitre prichádza s rôznymi inováciami a za posledné roky si môže pripísať jedinečný prínos vo viacerých smeroch. Na prelomoch rokov 2021 a 2022 sa jej študenti napríklad zapojili do projektu Open Data Lab, ktorý poukazuje na užitočnosť zverejňovania otvorených dát a vo svojich prácach sa zamerali na vizualizáciu a spracovanie dát v oblastiach životného prostredia, zdravotníctva, dopravy, samosprávy, ekonomiky, volebného správania a zdravotníctva.

V máji v roku 2022 sa na Fakulte prírodných vied a informatiky uskutočnilo úvodné stretnutie partnerov medzinárodného projektu FITPED-AI (Future IT Professionals Education in Artificial Intelligence - Príprava budúcich IT profesionálov pre oblasť umelej inteligencie), ktorého koordinátorom sa stala Katedra informatiky, a na ktorom participujú univerzity a firmy zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Holandska a Litvy. Projekt získal podporu 310 565 EUR z programu Erasmus+.

Okrem toho sa na Katedre informatiky otvorila aj Študentská klubovňa informatikov. Medzi slovenskými univerzitami ide o unikátny projekt klubovne pre študentov, ktorého cieľom je podpora vzniku mladej informatickej komunity v Nitre, vzájomné spoznávanie sa študentov, vytvorenie podmienok pre príjemné strávenie času medzi seminármi a práce na tímových projektoch.

Predposledný mesiac v roku sa pod záštitou fakulty v spolupráci s ďalšími inštitúciami každoročne koná Týždeň vedy a techniky na Slovensku, ktorého cieľom je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti.

Začiatkom februára 2023 sa v Nitre odohral prvý Game Jam, ktorý iniciovali a zorganizovali samotní študenti.

Pre stredoškolákov sa organizujú tradičné podujatia ako napríklad programátorská súťaž alebo Girl's Day, ktoré zdôrazňuje dôležitosť žien v IT sektore. V neposlednom rade sa v národnej kyberbezpečnostnej súťaži CYBERGAME 2023 na prvom mieste v kategórii učiteľ umiestnil pracovník Katedry informatiky FPVaI, Peter Švec, ktorému aj touto cestou gratulujeme. 

Kontakt

Fakulta prírodných vied a informatiky

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1
949 01 Nitra