O nás

 

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva sa konštituovala ako v poradí štvrtá fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v roku 2001. Naším cieľom je pripraviť pre prax odborníkov a odborníčky v pomáhajúcich profesiách vo sfére sociálnych, poradenských, výchovných a zdravotných služieb. V centre pozornosti vzdelávania aj výskumných aktivít stojí človek v komplexnom ponímaní - ako indivdualita, vo svojich interpersonálnych vzťahoch, sociálnej sieti, ale aj širších spoločenských kontextoch. Špecifickú pozornosť venujeme človeku s problémami, ktorého pomáhajúci pracovník sprevádza na ceste k telesnému a duševnému zdraviu, uspokojivým vzťahom a dôstojnej sebarealizácii v spoločnosti, s dôrazom na odbornosť, etiku výkonu pomáhajúcich profesií, ale najmä ľudskosť a empatiu.

Web

Kde nás nájdeš

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 601/1
949 74 Nitra

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

  • Termín podania prihlášky: 31. 3. 2024

Magisterské štúdium

  • Termín podania prihlášky: 30. 4. 2024

 

Poplatky za prijímacie konanie: 25€ za elektronickú prihlášku / 30€ za papierovú prihlášku

Aktuality

Doplňujúce informácie

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v odboroch sociálnych a nelekárskych zdravotníckych vied. Fakulta ponúka tri bakalárske študijné programy s nadväzujúcim magisterským stupňom v študijných odboroch socálnych vied - psychológia, sociálna práca, sociálne služby a poradenstvo. V treťom stupni štúdia je možné študovať sociálnu prácu a pedagogickú, poradenskú a školskú psychológoiu. V zdravotníckych smeroch ponúka dva bakalárske študijné programy - ošetrovateľstvo a urgentná zdravotná starostlivosť. Silnou stránkou vzdelávania vo všetkých odboroch je intenzívna podpora budúcej zamestnateľnosti prostredníctvom odbornej praxe vo Fakultnej nemocnici v Nitre a v širokej sieti sociálnych, zdravotníckych a poradenských zariadení.

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva chce byť vo vysokoškolskom priestore príťažlivou a modernou inštitúciou.V súčastnosti ponúka zrekonštruvané a technicky vybavené študijné priestory, moderné vyučovacie metódy, uznávaných odborníkov/ odborníčky v akreditovaných študijných programoch, partnerské prostredie a kontakty na európske univerzity a vysoké školy. Aktívne sa zapája do spoločensky aktuálnych výskumných projektov, spolupracuje so zahraničnými univerzitami, rozvíja a podporuje mobility študentov a pedagógov, má nadviazané živé kontakty s domácimi a zahraničnými inštitúciami štátneho, verejného i mimovládneho súkromného sektoru.

Kontakt

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Kraskova 601/1
949 74 Nitra