O nás

Fakulta zabezpečuje vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch štúdia hlavne v odboroch vedy, kultúry, médií a umenia, ale tiež učiteľov pre druhý stupeň základných škôl a stredné školy. Z hľadiska výskumu sa orientuje hlavne na humanitné a spoločenské vedy a na oblasť inovácií v didaktickom procese.

Uplatnenie

Absolventi filozofickej fakulty nájdu široké uplatnenie v praxi, napríklad v učiteľskej profesii, ako prekladatelia a tlmočníci, kultúrni a osvetoví pracovníci, ako archeológovia, v marketingu, v kultúrnych inštitúciách, múzeách, galériách a mnohých ďalších orgánoch štátnej a súkromnej správy, samosprávy či treťom sektore.

Web

Kde nás nájdeš

Filozofická fakulta

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67
949 74 Nitra

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

  • Termín podania prihlášky: 31. 3. 2024
  • 2. kolo (vybrané študijné programy): 15. 8. 2024
  • Ak sa na Vami zvolený študijný program koná prijímacia skúška, dostanete najneskôr 6 týždňov pred konaním vlastnej prijímacej skúšky pozvánku, v ktorej budú uvedené presné termíny.

Uchádzači budú na štúdium prijatí bez prijímacích skúšok, v prípade nutnosti výberu z vyššieho počtu uchádzačov budú prijatí na základe bodového hodnotenia výsledkov štúdia a aktivít počas stredoškolského štúdia.

Magisterské štúdium

  • Termín podania prihlášky: 30. 4. 2024
  • 2. kolo (vybrané študijné programy): 15. 8. 2024
  • Ak sa na Vami zvolený študijný program koná prijímacia skúška, dostanete najneskôr 6 týždňov pred konaním vlastnej prijímacej skúšky pozvánku, v ktorej budú uvedené presné termíny.

Doktorandské štúdium

  • Termín podania prihlášky: 31. 5. 2024
  • Ak sa na Vami zvolený študijný program koná prijímacia skúška, dostanete najneskôr 6 týždňov pred konaním vlastnej prijímacej skúšky pozvánku, v ktorej budú uvedené presné termíny.

Poplatky za prijímacie konanie: 25€ za elektronickú prihlášku / 30€ za papierovú prihlášku

Aktuality

Doplňujúce informácie

Erasmus+

Počas štúdia ti naša fakulta ponúka možnosť vycestovať, kde si vyskúšaš život a štúdium v zahraničí.

Štipendiá

Na UKF môžeš získať aj sociálne či motivačné štipendium.

Kontakt

Filozofická fakulta

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67
949 74 Nitra