O nás

Fakulta zabezpečuje vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch štúdia hlavne v odboroch vedy, kultúry, médií a umenia, ale tiež učiteľov pre druhý stupeň základných škôl a stredné školy. Z hľadiska výskumu sa orientuje hlavne na humanitné a spoločenské vedy a na oblasť inovácií v didaktickom procese.

Uplatnenie

Absolventi filozofickej fakulty nájdu široké uplatnenie v praxi, napríklad v učiteľskej profesii, ako prekladatelia a tlmočníci, kultúrni a osvetoví pracovníci, ako archeológovia, v marketingu, v kultúrnych inštitúciách, múzeách, galériách a mnohých ďalších orgánoch štátnej a súkromnej správy, samosprávy či treťom sektore.

Web

Kde nás nájdeš

Filozofická fakulta

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67
949 74 Nitra

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

  • Termín podania prihlášky: bude upresnené
  • Bez prijímacej skúšky

Uchádzači budú na štúdium prijatí bez prijímacích skúšok, v prípade nutnosti výberu z vyššieho počtu uchádzačov budú prijatí na základe bodového hodnotenia výsledkov štúdia a aktivít počas stredoškolského štúdia.

Magisterské štúdium

  • Termín podania prihlášky: bude upresnené
  • Prijímacia skúška: bude upresnené

Na študijné programy, pri ktorých sa nekoná prijímacia skúška, bude poradovník prijatých uchádzačov zostavený na základe doložených výsledkov štúdia na 1. stupni vysokoškolského štúdia.

Doktorandské štúdium

  • Termín podania prihlášky: bude upresnené
  • Prijímacia skúška: bude upresnené

Poplatky za prijímacie konanie: 30€

Aktuality

Doplňujúce informácie

Erasmus+

Počas štúdia ti naša fakulta ponúka možnosť vycestovať, kde si vyskúšaš život a štúdium v zahraničí.

Štipendiá

Na UKF môžeš získať aj sociálne či motivačné štipendium.

Kontakt

Filozofická fakulta

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67
949 74 Nitra