O nás

Patrí medzi najstaršie súčasti dnešnej UKF. Už od svojho vzniku sa sústreďuje najmä na prípravu absolventov pre učiteľské povolanie. Postupom času sa z nej stala moderná inštitúcia, ktorá reaguje na súčasne potreby praxe. Výučba prebieha vo všetkých troch stupňoch štúdia. Zároveň vytvára podmienky pre uskutočňovanie kontinuálneho a celoživotného vzdelávania.

Uplatnenie

Absolventi učiteľských programov nájdu uplatnenie v akademických, umelecko-výchovných, výchovných, profesijných predmetoch a predmetoch praktickej prípravy, v učiteľstve primárneho vzdelávania, elementárnej a predškolskej pedagogike. Absolventi neučiteľských odborov sú žiadaní v štátnej a verejnej správe, v oblasti regionálneho rozvoja, cestovnom ruchu, športe, špeciálnej pedagogike či výchove v školských, mimoškolských a podnikových zariadeniach.

Kde nás nájdeš

Pedagogická fakulta

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dražovská 4
949 01 Nitra

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

Prijímacie skúšky písomné, ústne, talentové - praktické alebo kombinácia jednotlivých foriem v nasledujúcich študijných programoch.

  • predškolská a elementárna pedagogika
  • učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii)
  • učiteľstvo hudobného umenia (špecializácie)
  • učiteľstvo psychológie  (v kombinácii)
  • učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii)
  • učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii)
  • šport a rekreácia
  • výtvarná edukácia

Na ostatné študijné programy sú uchádzači prijímaní bez prijímacej skúšky.

Kontakt

Pedagogická fakulta

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dražovská 4
949 01 Nitra