O nás

UKF je v centre záujmu študentov už 65 rokov

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre stojí na pevných základoch úspešnej tradície vysokoškolského vzdelávania, počnúc jej predchodcom – Pedagogickou fakultou v Nitre, cez Vysokú školu pedagogickú až po dnešnú podobu modernej univerzity. Už 65 rokov sa škola podieľa na budovaní vedomostnej spoločnosti, prispieva k rozvoju vzdelanosti, poznania, vedy a kultúry. Pre prax pripravila už takmer 80-tisíc absolventov, ktorí sa úspešne uplatnili na Slovensku i v zahraničí.

UKF v Nitre dnes patrí medzi najlepšie slovenské univerzity, je momentálne 7. najväčšou verejnou vysokou školou v SR a z hľadiska ponuky štúdia je druhou najrozmanitejšou univerzitou na Slovensku. Na 5 fakultách poskytuje kvalitné vysokoškolské vzdelávanie v širokom spektre humanitných, spoločenských a prírodných vied, vrátane prípravy učiteľov, zdravotníckych pracovníkov a iných odborníkov. UKF je držiteľkou Národnej ceny za kvalitu, ktorá odráža najmä manažment orientovaný na kvalitu vzdelávania. Momentálne má škola akreditovaných 240 študijných programov v dennej a externej forme štúdia v 19 študijných odboroch, ktorých úroveň je garantovaná medzinárodne akceptovanou vedeckou a umeleckou činnosťou. Mimoriadnu pozornosť venuje zlepšovaniu učiteľských programov - v súčasnosti UKF ponúka najširšiu paletu učiteľských študijných programov s vysokým rozsahom praktickej prípravy, ktorý je na úrovni európskeho štandardu. Na UKF v Nitre sa uskutočňuje aj celoživotné vzdelávanie vo forme špecializačného, doplňujúceho pedagogického, rozširujúceho a záujmového seniorského štúdia.

V akademickom roku 2023/2024 na UKF študuje 7 010 študentov, z tohto 743 zahraničných študentov denného štúdia.

UKF v Nitre zastáva pevné miesto nielen v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu na Slovensku, ale aj v medzinárodnej akademickej komunite. UKF je členom mnohých medzinárodných organizácií a asociácií, na úrovni rektorátu i fakúlt má podpísané bilaterálne dohody o akademickej spolupráci s univerzitnými inštitúciami v takmer 30 krajinách sveta.

Web

Kde nás nájdeš

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Tr. A. Hlinku 1
949 01 Nitra

Fakulty

Fakulta prírodných vied a informatiky

 • Aplikovaná ekológia a environmentalistika
 • Aplikovaná informatika
 • Biológia

a ďalších 18 programov

21 programov

Pedagogická fakulta

 • Didaktika anglického jazyka a literatúry
 • Didaktika anglického jazyka a literatúry (EN)
 • Didaktika technických predmetov

a ďalších 22 programov

25 programov

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

 • Aplikovaná sociálna práca
 • Ošetrovateľstvo
 • Psychológia

a ďalšie 2 programy

5 programov

Filozofická fakulta

 • Anglický jazyk v odbornej komunikácii
 • Anglistika
 • Aplikovaná etika - etická expertíza a etické poradenstvo

a ďalších 39 programov

42 programov

Fakulta stredoeurópskych štúdií

 • Maďarsko-slovenský bilingválny mediátor
 • Maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii)
 • Maďarský jazyk v bilingválnej administratívnej komunikácii

a ďalších 8 programov

11 programov

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

 • Termín podania prihlášky: 31. 3. 2024
 • 2. kolo odania prihlášky: 15. 8. 2024 (iba vybrané študijné programy)
 • Termín prijímacej skúšky: 10. - 14. 6. 2024 (iba v programoch určených fakultou)

Magisterské štúdium

 • Termín podania prihlášky: 30. 4. 2024
 • 2. kolo odania prihlášky: 15. 8. 2024 (iba vybrané študijné programy)
 • Termín prijímacej skúšky: 10. - 14. 6. 2024 (iba v programoch určených fakultou)

Doktorandské štúdium

 • Termín podania prihlášky: 31. 5. 2024
 • Termín prijímacej skúšky: 24. 6. - 4. 7. 2024 (iba v programoch určených fakultou)

 

Poplatok za prijímacie konanie:

 •    elektronická prihláška: 25€
 •    papierová prihláška: 30€

Aktuality

Doplňujúce informácie

PREČO ŠTUDOVAŤ NA UKF V NITRE?

Sme AAA

Sme Atraktívni

 • Ako moderná inštitúcia ponúkame atraktívne bakalárske, nadväzujúce magisterské a doktorandské študijné programy na piatich fakultách.
 • Vzhľadom na svoju 65-ročnú tradíciu v oblasti učiteľského vzdelávania venujeme mimoriadnu pozornosť neustálemu zlepšovaniu učiteľských programov – v súčasnosti ponúkame najširšiu paletu učiteľských študijných programov s vysokým rozsahom praktickej prípravy na úrovni európskeho štandardu.
 • V rámci učiteľského štúdia ponúkame  jedinečnú možnosť voľne si skombinovať predmety, ktoré chce uchádzač v budúcnosti vyučovať.
 • Praxe sa uskutočňujú pod dohľadom skúsených pedagogických a odborných zamestnancov - cvičných učiteľov priamo v cvičných školách alebo výchovno-vzdelávacích zariadeniach, ktoré sú zmluvnými zariadeniami UKF.
 • Odborné praxe realizujú študenti vo firmách a rôznych zmluvných  inštitúciách. Možnosti realizácie praxí rozširujú aj stážové programy v zahraničí, ktoré môžu študenti absolvovať aj počas letných prázdnin.
 • Vzdelávanie uskutočňujeme pod vedením významných, medzinárodne akceptovaných učiteľov a vedcov.
 • Sme víťazom Národnej ceny za kvalitu.
 • Sme jednou zo siedmich najlepších slovenských vysokých škôl na základe medzinárodných rankingov (University Ranking by Academic Performance RAP a EECA QS Rankings /EECA – Emerging European and Central Asia/).
 • Pracovisko univerzity je držiteľom certifikátu European Master’s in Translation, ktorý mu udelila Európska komisia ako jedinej vzdelávacej inštitúcii na Slovensku.
 • Na univerzite sídli ECL – Národné skúšobné centrum pre certifikáciu moderných jazykov.
 • Fakulty univerzity ponúkajú možnosť získať duálny diplom vo vybraných programoch v spolupráci s renomovanými zahraničnými univerzitami.

Sme Aktuálni v ponuke a organizácii vzdelávania a podpore študentskej diverzity:

 • Máme kreditový systém štúdia, študent sám rozhoduje o študijnej záťaži, volí si rytmus a obsah štúdia podľa svojich potrieb a záujmov.
 • Ponúkame širokú škálu výberových predmetov, ktorými si študent môže doplniť a rozšíriť svoj študijný plán.
 • Intenzívne rozširujeme možnosti štúdia v zahraničí v rámci medzinárodných vzdelávacích, výskumných a mobilitných programov.
 • Poskytujeme podporu študentom so špecifickými vzdelávacími potrebami, psychologické, kariérne, duchovné, finančné, sociálne a zdravotné poradenstvo.

Sme Akční

 • Neustále rozvíjame a inovujeme informačné technológie.
 • Budujeme moderné vzdelávacie a výskumné priestory.
 • Modernizujeme ubytovacie priestory študentských domovov univerzity.
 • Podporujeme voľnočasové aktivity študentov, rozširujeme možnosti kultúrneho, športového a spoločenského života študentov.

 

Nitra - mesto študentov

 • univerzita sídli v krásnej starobylej Nitre, vysokoškolský život je prienikom historických tradícií a moderných trendov súčasného života

Pestrý študentský život

 • univerzita podporuje kultúrne a športové aktivity študentov, pravidelne sa organizujú populárne akcie ako Študentské dni nitrianskych univerzít, Októberfest či Imatrikulačný ples

 • študent sa môže sa stať členom univerzitných združení a klubov – využiť voľný čas a prejaviť svoj talent a schopnosti napríklad v Študentskom parlamente, Akademickom speváckom zbore, študentskom divadle VYDI alebo v študentskom časopise

Občas nečas

 • dôležité miesto zastávajú na univerzite športové kluby - Volley project UKF Nitra, Basketbalový klub mládeže JUNIOR UKF Nitra, Taekwon-Do UKF Nitra, hokejový tím UKF Philosophers Nitra

 •  univerzita ponúka možnosti, kde si môže študent zašportovať - univerzitný bazén alebo fit štúdio

Moderné priestory

 • univerzita rekonštruuje vzdelávacie, študijné, výskumné i ubytovacie priestory v atraktívnych lokalitách mesta;  študentom poskytuje ubytovanie v troch moderne vybavených študentských domovoch -  ŠD Brezový háj, ŠD Nitra a ŠD Zobor a tiež sprostredkováva ubytovanie aj vo svojich zmluvných ubytovacích zariadeniach

Vaša potreba, naša pomoc

 • ak má študent problém a potrebuje poradiť, obrátiť sa môže (aj online) na odborníkov v Študentskom centre, ktorí poskytujú duchovné, finančné, kariérne, psychologické, právne, sociálne poradenstvo, poradenstvo zamerané na zdravie a poradenstvo a podporu pre študentov so špecifickými vzdelávacími potrebami

Ďalšie benefity

 • kvalitný systém prezenčného i online vzdelávania

 • vysoká uplatniteľnosť na trhu práce

 • atraktívne projekty zapájajúce študentov, cvičných učiteľov a odborníkov z praxe

 • zaujímavé stážové programy, mobility a výmenné pobyty študentov v zahraničí

 • v rámci celoživotného záujmového vzdelávania občanov organizuje univerzita aj vzdelávanie dospelých a seniorov v rámci Univerzity tretieho veku (U3V)

 • univerzita nezabúda ani na deti či marginalizované skupiny - školáci majú možnosť absolvovať na UKF IT akadémiu či fyzikálne tábory, pre ľudí so špecifickými potrebami zo zariadení sociálnych služieb organizujú zamestnanci tzv. XXL akadémiu

 Úspešní absolventi

 • medzi našich absolventov patria napríklad herec, režisér, autor hier a zakladateľ Radošinského naivného divadla Stanislav Štepka, spisovateľ Michal Hvorecký, režisérka Mariana Čengel Solčanská, atlét, majster sveta a olympijský víťaz Matej Tóth, riaditeľ Fondu na podporu kultúry národnostných menšín Norbert Molnár, riaditeľka Zariadenia sociálnych služieb Kreatív Klasov Mária Kóšová, manažérka neziskovej organizácie Eduma a riaditeľka Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Janette Motlová, rádiová spíkerka a televízna moderátorka a redaktorka Michaela Kertészová, herečky a speváčky Kristína Mečko, Alena Pajtinková a mnohí ďalší

Kontakt

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Tr. A. Hlinku 1
949 01 Nitra