O nás

Poskytuje vzdelávanie v akreditovaných programoch vo všetkých troch stupňoch štúdia v dennej aj externej forme. K jej cieľom patrí ponuka a rozvoj umeleckých programov, ktoré odrážajú aktuálne potreby v oblasti medzinárodného umeleckého vzdelávania. Svojou činnosťou pripravuje umelcov a hudobných špecialistov na profesionálnu dráhu.

Uplatnenie

Absolventi tejto umeleckej akadémie nájdu uplatnenie ako hudobníci, dirigenti, hudobní teoretici, redaktori a dramaturgovia, pedagógovia, skladatelia, zvukový režiséri a mnoho ďalších povolaní v oblasti hudby a umenia vrátane riadiacich funkcií.

Kde nás nájdeš

Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta

Botanická 354/2
969 01 Banská Štiavnica

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

Uchádzač musí absolvovať prijímacie skúšky. Cieľom prijímacej skúšky je preveriť úroveň vedomostí, nadania, schopností a zručností uchádzača z hľadiska osobitných nárokov, ktoré pre uchádzača vyplývajú z daného študijného programu. Prijímacia skúška pozostáva z praktickej a teoretickej skúšky hudobných schopností.

Kontakt

Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta

Botanická 354/2
969 01 Banská Štiavnica