O nás

Žilinská univerzita v Žiline patrí viac ako šesťdesiatpäť rokov k popredným vzdelávacím a vedeckovýskumným inštitúciám na Slovensku. Svojou bohatou tradíciou zaujíma významné miesto medzi slovenskými vysokými školami a to nielen počtom študentov, ponukou zaujímavých a kvalitných študijných programov, ale najmä výraznou výskumnou i zahraničnou aktivitou. Súčasná univerzita už nie je orientovaná len na dopravu a spoje. Je to široko koncipovaná univerzita sústredená na slovenské pomery v unikátnom univerzitnom mestečku na Veľkom Diele.

Žilinská univerzita v Žiline má veľkú ambíciu naďalej dynamicky rásť, poskytovať kvalitné vzdelávanie, vychovávať pripravených a žiadaných absolventov, rozvíjať medzinárodnú spoluprácu vo vede a vzdelávaní, ale jej veľkou snahou je predovšetkým poskytnúť priestor a možnosti mladej generácii pre spoznávanie nového, rozširovanie obzorov, učeniu sa spolupráci, umeniu komunikácie a vzájomného rešpektu

Kde nás nájdeš

Žilinská univerzita v Žiline

Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina

Fakulty

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

 • Bezpečnostný manažment
 • Krízový manažment
 • Záchranné služby
3 programy

Stavebná fakulta

 • Aplikovaná mechanika
 • Civil Engineering
 • Civil Engineering Structures

a ďalších 7 programov

10 programov

Fakulta riadenia a informatiky

 • Aplikovaná informatika
 • Aplikované sieťové inžinierstvo
 • Aplikované sieťové inžinierstvo (konverzný)

a ďalších 15 programov

18 programov

Strojnícka fakulta

 • Automatizované výrobné systémy
 • Časti a mechanizmy strojov
 • Energetická a environmentálna technika

a ďalších 15 programov

18 programov

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

 • Automatizácia
 • Autotronika
 • Biomedicínske inžinierstvo

a ďalších 14 programov

17 programov

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

 • Cestná doprava
 • Distribučné technológie a služby
 • Dopravná technika a technológia

a ďalších 17 programov

20 programov

Fakulta humanitných vied

 • Interkultúrne a medzináboženské kompetencie a mediácia
 • Matematické modelovanie
 • Mediamatika a kultúrne dedičstvo

a ďalších 5 programov

8 programov

Kontakt

Žilinská univerzita v Žiline

Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina