O nás

Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline - rešpekt k minulosti, príprava na budúcnosť...

Fakulta je  najmladšou a jedinou humanitne orientovanou fakultou v prostredí Žilinskej univerzity v Žiline. V prostredí moderného univerzitného kampusu ponúka spojenie originálnosti, unikátnosti a interdisciplinárnosti pre tých, ktorí vedia, že budúci trh práce sa od súčasného bude významne odlišovať.

Vzdelávanie sa orientuje na oblasť (digitálnych) humanitných vied a učiteľstva a je v ňom zohľadňovaná aj príprava na predpokladané povolania budúcnosti vyžadujúce  digitálne zručnosti, jazykové zručnosti a vysokú dávku kreativity.  Uchádzači o štúdium si môžu vybrať štúdium mediamatiky a kultúrneho dedičstva alebo štúdium učiteľstva anglického jazyka a literatúry v kombinácii s výchovou k občianstvu. 
 

Uplatnenie absolventov

 • po absolvovaní bakalárskeho štúdia študijného programu mediamatika a kultúrne dedičsvo - dokumentátor zbierkových predmetov v múzeu, galérii, textový korektor, kultúrny agent, pracovník turistického informačného centra zodpovedný za správu obsahu dokumentov
 • po absolvovaní bakalárskeho štúdia študijného programu učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a výchovy k občianstvu - pedagogický asistent
 • po absolvovaní magisterského štúdia študijného programu mediamatika a kultúrne dedičsvo - špecialista v oblasti kultúrneho dedičstva, špecialista v knihovníctve, výskumno-metodický pracovník v knihovníctve, riadiaci pracovník (manažér) v oblasti kultúry, riadiaci pracovník (manažér) knižnice a archívu, riadiaci pracovník (manažér) pre styk s verejnosťou, bibliograf špecialista, riadiaci pracovník/manažér v knižnici, riadiaci pracovník/manažér v oblasti kultúry, žurnalista, novinár, publicista, spravodajca, reportér, komentátor, dokumentarista, vedecko-informačný špecialista, správca digitálneho obsahu, dátový kurátor
 • po absolvovaní magisterského štúdia študijného programu učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a výchovy k občianstvu - asistent vysokej školy, lektor vysokej školy, učiteľ strednej školy, učiteľ základnej školy, lektor jazykov, učiteľ jazykovej školy
Web

Kde nás nájdeš

Fakulta humanitných vied

Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina

Prihlášky a prijímačky

Dni otvorených dverí:

    6. 2. 2024 (prezenčne)
    5. 3. 2024 (online)

Bakalárske štúdium

 • Termín podania prihlášky (1.kolo): 31. 3. 2024
 • Termín prijímacieho konania (1. kolo): 11. - 12. 6. 2024
 • Termín podania prihlášky (2.kolo): 31. 7. 2024

Bez prijímacích skúšok budú prijatí uchádzači s priemerom študijných výsledkov z prvých troch, v prípade päťročného stredoškolského štúdia prvých štyroch rokov štúdia na strednej škole do 2,0. V prípade, ak uchádzači tento priemer nedosiahli, vykonajú prijímaciu skúšku.

Magisterské štúdium

 • Termín podania prihlášky (1.kolo): 31. 3. 2024
 • Termín prijímacieho konania (1. kolo): 18. - 19. 6. 2024
 • Termín podania prihlášky (2.kolo): 31. 7. 2024

Doktorandské štúdium

 • Termín podania prihlášky: 31. 5. 2024
 • Termín prijímacieho konania: 21. 6. 2024


Poplatok za prijímacie konanie: 20€

Aktuality

Doplňujúce informácie

Ubytovanie

Všetkým študentom 1. ročníka denného Bc. štúdia, ktorí nemajú trvalé bydlisko v Žiline, garantujeme ubytovanie v ubytovacích zariadeniach UNIZA. Poplatok za ubytovanie: 49 – 64 €/mesačne. 

Stravovanie

Študenti majú možnosť využívať služby viacerých stravovacích zariadení Žilinskej univerzity v Žiline. Poplatok za jedlo: 1,60 € – 4,20 €. 

Štipendiá

Študenti všetkých študijných programov môžu získať motivačné (prospechové, mimoriadne) štipendium podľa stanovených kritérií. V prípade nepriaznivej sociálnej situácie môže študent počas štúdia požiadať o sociálne štipendium.

Erasmus+

Študijný pobyt alebo stáž môžu absolvovať študenti všetkých stupňov vysokoškolského vzdelávania (Bc., Mgr., PhD.), ktorí sú počas mobility študentmi UNIZA. 

Kontakt

Fakulta humanitných vied

Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina