O nás

Po oddelení Pedagogicko-katechetickej fakulty v Ružomberku od Žilinskej univerzity sa na Fakulte humanitných vied UNIZA začalo rozvíjať štúdium najmä matematiky, anglického jazyka, hudobnej a náboženskej výchovy. Fakulta humanitných vied UNIZA vznikla na konci roka 2010 a v súčasnosti má 4 katedry.

Študijné programy

Fakulta humanitných vied UNIZA ponúka možnosť štúdia v oblasti Učiteľstva a pedagogických vied, Pedagogiky, Mediálnych a komunikačných štúdiách. Štúdium je možné absolvovať vo všetkých 3 stupňoch vzdelávania. Okrem toho uskutočňuje aj rigorózne skúšky v odboroch Mediálne a komunikačné štúdiá a Učiteľstvo a pedagogické vedy.

Uplatnenie

Absolventi nájdu uplatnenie ako učitelia na základných a stredných školách, pedagogickí pracovníci pre mimoškolskú činnosť, pracovníci štátnej správy, vysokokvalifikovaní profesionálni pedagógovia, sociálni pedagógovia.

Kde nás nájdeš

Fakulta humanitných vied

Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

Bez prijímacích skúšok budú prijatí uchádzači s priemerom študijných výsledkov z prvých troch, v prípade päťročného stredoškolského štúdia prvých štyroch rokov štúdia na strednej škole do 2,0. V prípade, ak uchádzači tento priemer nedosiahli, vykonajú prijímaciu skúšku.

Magisterské štúdium

Uchádzači z FHV UNIZA, ktorí sa hlásia na naväzujúci študijný program bakalárskeho štúdia, budú prijímaní bez prijímacích skúšok. Ostatní študenti vykonajú prijímaciu skúšku, podľa študijného programu, na ktorý sa hlásia.

Kontakt

Fakulta humanitných vied

Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina