O nás

Fakulta bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline (FBI UNIZA) je fakultou manažérsko-technologického zamerania. Fakulta vychováva vysokoškolsky vzdelaných odborníkov na úseku krízového riadenia s dôrazom na prevenciu a riešenie krízových situácií v rôznych sférach sociálneho, prírodného a ekonomického prostredia. Základnou úlohou fakulty je poskytovať vysokoškolské vzdelanie a uskutočňovať vedeckovýskumnú činnosť v rámci akreditovaných študijných programov bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia. Fakulta poskytuje vzdelávanie v študijných odboroch bezpečnostný manažment, krízový manažment a záchranné služby.

Kde nás nájdeš

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

Žilinská univerzita v Žiline
1. mája 32
010 26 Žilina

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

  • Prijímacia skúška: test zo všeobecných vedomostí

Bez prijímacích skúšok je prijatí uchádzač, ktorý:

  • je z gymnázia a dosiahol aritmetický priemer známok na koncoročnom vysvedčení za predposledný ročník za predposledný ročník štúdia do 1,7 vrátane
  • je zo strednej odbornej školy, spojenej školy alebo akadémie a dosiahol aritmetický priemer známok na koncoročnom vysvedčení za predposledný ročník za predposledný ročník štúdia do 1,5 vrátane
  • absolvoval v aktuálnom školskom roku testy NPS(SCIO) a dosiahol percentil 60
  • je úspešným riešiteľom olympiády, SOČ alebo inej medzinárodnej či národnej súťaže

Výber otázok z testu prijímacej skúšky nájdete TU.

Podrobnejšie informácie o prijímacom konaní a študijných programoch nájdete TU.

 

Inžinierske štúdium

  • Tézy pre prijatie do 2. stupňa štúdia sú stanovené zvlášť pre jednotlivé študijné programy

Výber otázok z testu prijímacej skúšky nájdete TU.

Podrobnejšie informácie o prijímacom konaní a študijných programoch nájdete TU.

 

Poplatok za prijímacie konanie: 20€

Doplňujúce informácie

Bakalárske, inžinierske a doktorandské študijné programy sa uskutočňujú v dennej a v externej forme štúdia. 

Fakulta je súčasťou vedecko-výskumnej a vývojovej základne Žilinskej univerzity v Žiline. Rozvíja tvorivú vedeckú činnosť v súlade s dlhodobým zámerom rozvoja fakulty. Výsledky vedeckej práce príslušníkov fakulty sú uverejňované prostredníctvom rôznych foriem publikačnej činnosti. Fakulta tiež pravidelne organizuje vedecké konferencie a semináre s medzinárodnou účasťou, na ktorých sa snaží konfrontovať výsledky svojej vedeckovýskumnej činnosti s odborníkmi z iných škôl a tiež z praxe. Zároveň prostredníctvom nich poskytuje platformu na širšiu propagáciu činnosti fakulty v odborných kruhoch i vo verejnosti. FBI UNIZA v Žiline spolupracuje v rámci medzinárodnej kooperácie s viacerými zahraničnými školami a vedeckovýskumnými inštitúciami.

 

Kontakt

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

Žilinská univerzita v Žiline
1. mája 32
010 26 Žilina