O nás

Fakulta bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline (FBI UNIZA) je fakultou manažérsko-technologického zamerania. Fakulta vychováva vysokoškolsky vzdelaných odborníkov na úseku krízového riadenia s dôrazom na prevenciu a riešenie krízových situácií v rôznych sférach sociálneho, prírodného a ekonomického prostredia. Základnou úlohou fakulty je poskytovať vysokoškolské vzdelanie a uskutočňovať vedeckovýskumnú činnosť v rámci akreditovaných študijných programov bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia. Fakulta poskytuje vzdelávanie v študijných odboroch bezpečnostný manažment, krízový manažment a záchranné služby.

Web

Kde nás nájdeš

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

Žilinská univerzita v Žiline
1. mája 32
102 6 Žilina

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske:

  • test zo všeobecných vedomostí

Magisterské:

  • tézy pre prijatie do 2. stupňa štúdia sú stanovené zvlášť pre jednotlivé študijné programy

Pripravte sa na prijímačky

v akademickom roku 2021/2022 začínate štúdium na našej univerzite. Pre úspešné zvládnutie štúdia matematiky na Fakulte bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline (FBI UNIZA), ale aj záujemcom z iných fakúlt, ponúkame doplnenie a prehĺbenie stredoškolských vedomostí ako vhodný vstup do vysokoškolského štúdia.

Zobraziť prípravné kurzy

Aktuality

Doplňujúce informácie

Bakalárske, inžinierske a doktorandské študijné programy sa uskutočňujú v dennej a v externej forme štúdia. 

Fakulta je súčasťou vedecko-výskumnej a vývojovej základne Žilinskej univerzity v Žiline. Rozvíja tvorivú vedeckú činnosť v súlade s dlhodobým zámerom rozvoja fakulty. Výsledky vedeckej práce príslušníkov fakulty sú uverejňované prostredníctvom rôznych foriem publikačnej činnosti. Fakulta tiež pravidelne organizuje vedecké konferencie a semináre s medzinárodnou účasťou, na ktorých sa snaží konfrontovať výsledky svojej vedeckovýskumnej činnosti s odborníkmi z iných škôl a tiež z praxe. Zároveň prostredníctvom nich poskytuje platformu na širšiu propagáciu činnosti fakulty v odborných kruhoch i vo verejnosti. FBI UNIZA v Žiline spolupracuje v rámci medzinárodnej kooperácie s viacerými zahraničnými školami a vedeckovýskumnými inštitúciami.

Univerzitná knižnica

Informácie o ubytovaní

Kontakt

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

Žilinská univerzita v Žiline
1. mája 32
102 6 Žilina