O nás

V súčasnosti má stavebná fakulta UNIZA 8 katedier, skúšobné laboratórium, Centrum excelentnosti pre dopravné staviteľstvo, Centrum pre aplikovaný výskum a Centrum pre výskum v doprave. Prednosťou je výchova odborníkov, ktorí sú veľmi žiadaní doma i v zahraničí, v súkromnej i štátnej sfére.

Študijné programy

Na Stavebnej fakulte UNIZA je možné študovať v 4 bakalárskych, 9 inžinierskych a 4 doktorandských študijných programoch. Patria sem Geodézia a kartografia, Staviteľstvo, Technológia a manažment stavieb, Pozemné staviteľstvo. Tieto programy sa ďalej štiepia na konkrétnejšie zameranie na magisterskom stupni štúdia.

Uplatnenie

Absolventi stavebnej fakulty sa uplatnia v oblasti pozemného staviteľstva a navrhovania konštrukcií budov. Tiež sú schopní analyzovať, navrhovať, konštruovať a udržiavať inžinierske a dopravné stavby a vykonávať výskum.

Kde nás nájdeš

Stavebná fakulta

Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
1026 Žilina

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske

  • bez príjímačiek v prípade, že počet uchádzačov nedosiahne plánovaný počet na prijatie
  • výberové konanie na základe aritmetického priemeru známok za predposledný ročník strednej školy
  • fakulta akceptuje výsledky testov SCIO

Magisterské:

  • bez prijímačiek podľa študijných výsledkov v Bc. štúdiu
  • výberové konanie, ktoré zabezpečí, aby na štúdium nastúpili uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi

Kontakt

Stavebná fakulta

Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
1026 Žilina