O nás

V súčasnosti má Stavebná fakulta UNIZA 8 katedier, skúšobné laboratórium, Centrum pre aplikovaný výskum a Centrum pre výskum v doprave. Prednosťou je výchova odborníkov, ktorí sú veľmi žiadaní doma i v zahraničí, v súkromnej i štátnej sfére.

Študijné programy

Na Stavebnej fakulte UNIZA je možné študovať v 4 bakalárskych, 3 inžinierskych a 3 doktorandských študijných programoch v dennej aj externej forme. Patria sem Geodézia a kartografia, Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, Technológia a manažment stavieb, Pozemné staviteľstvo. Tieto programy sa ďalej štiepia na konkrétnejšie zameranie na inžinierskom stupni štúdia.

Uplatnenie

Naši absolventi sú na trhu práce žiadaní pre svoje teoretické znalosti, praktické zručnosti a tvorivý potenciál. Uplatňujú sa vo firmách na Slovensku aj vo svete. Medzi najväčších zamestnávateľov našich absolventov patria firmy ako SKANSKA, STRABAG, ŽSR, METROSTAV, HILTI, peikko a mnohé ďalšie.

Web

Kde nás nájdeš

Stavebná fakulta

Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina

Prihlášky a prijímačky

Deň otvorených dverí (DOD) a kariérne dni sa budú konať 8.2.2024 - a ONLINE 23.11.2023.

Bakalárske štúdium

Podávanie prihlášok na bakalárske štúdium sa koná v dvoch kolách, pokiaľ ostanú voľné miesta.

 • Termín podania prihlášky (1.kolo): 31.3.2024
 • Termín prijímacieho konania (1.kolo): 11.6.2024
 • Termín podania prihlášky (2.kolo): 15.8.2024
 • Termín prijímacieho konania (2.kolo): 22.8.2024

Základnou podmienkou prijatia je úspešné ukončenie stredného alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Uchádzači budú prijatí bez prijímacej skúšky, pokiaľ spĺňajú požadované podmienky.

Uchádzačí, ktorí nespĺňajú požadované podmienky, budú prijatí na základe prijímacej skúšky, ktorá je formou testu vedomostí zo stredoškolského učiva (stredoškolská matematika a všeobecný prehľad vedomostí).

Špecifikáciu podmienok nájdete TU.

Inžinierske štúdium

 • Termín podania prihlášky (1.kolo): 31.5.2024
 • Termín prijímacieho konania (1.kolo): 4.7.2024
 • Termín podania prihlášky (2.kolo): 15.8.2023
 • Termín prijímacieho konania (2.kolo): 22.8.2023

Základnou podmienkou prijatia je získanie vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v rovnakom študijnom odbore.

Bez prijímacej skúšky budú prijatí uchádzači:

 • ktorí absolvovali predchádzajúce štúdium v študijnom programe, na ktorý inžiniersky študijný program priamo nadväzuje a ktorí dosiahli celkový vážený študijný priemer v bakalárskom štúdiu do 2,7 vrátane.
 • ktorí dosiahli úspešného výsledku na významnej odbornej súťaži.

Prijímacia skúška je formou ústneho pohovoru a bude realizovaná u uchádzačov, ktorí nesplňajú špecifické podmienky na prijatie bez prijímacej skúšky.

Doktorandské štúdium

 • Termín podania prihlášky: 31.5.2024
 • Termín prijímacieho konania: 20.6.2024

Základnou podmienkou prijatia je získanie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore stavebníctvo a v súvisiacich študijných odboroch.

Prijímacia skúška pozostáva z písomnej časti (test z jedného cudzieho svetového jazyka) a ústnej časti pred komisiou príslušného študijného odboru (preverenie znalostí).

Poplatok za prijímacie konanie: 35€

Aktuality

Doplňujúce informácie

Ubytovanie

Ubytovacie zariadenia sú súčasťou UNIZA a slúžia na zabezpečenie ubytovacích služieb pre študentov. Ubytovacie zariadenia sú štyri: ubytovacie zariadenie Veľký Diel, ubytovacie zariadenie Hliny V, ubytovacie zariadenie v Ružomberku  a ubytovacie zariadenie v Liptovskom Mikuláši.

Stravovanie

UNIZA má sedem stravovacích zariadení, takzvaných MENZ, ktoré zabezpečujú študentom stravovanie. Stravu si môžu študenti odoberať použitím študentskej karty.

Možnosti športového vyžitia a kam za kultúrou a umením

Študentské mobility a stáže

Študenti UNIZA, majú možnosť vycestovať na študijný pobyt alebo stáž do zahraničia cez program Erasmus+. Avšak študenti, ktorí sa môžu prezentovať výsledkami v oblasti svojho štúdia, sa môžu prihlásiť aj na prestížne štipendijné pobyty v rámci programov spravovaných SAIA.

Kontakt

Stavebná fakulta

Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina