O nás

V súčasnosti má Stavebná fakulta UNIZA 8 katedier, skúšobné laboratórium, Centrum pre aplikovaný výskum a Centrum pre výskum v doprave. Prednosťou je výchova odborníkov, ktorí sú veľmi žiadaní doma i v zahraničí, v súkromnej i štátnej sfére.

Študijné programy

Na Stavebnej fakulte UNIZA je možné študovať v 4 bakalárskych, 3 inžinierskych a 3 doktorandských študijných programoch v dennej aj externej forme. Patria sem Geodézia a kartografia, Staviteľstvo, Technológia a manažment stavieb, Pozemné staviteľstvo. Tieto programy sa ďalej štiepia na konkrétnejšie zameranie na inžinierskom stupni štúdia.

Uplatnenie

Naši absolventi sú na trhu práce žiadaní pre svoje teoretické znalosti, praktické zručnosti a tvorivý potenciál. Uplatňujú sa vo firmách na Slovensku aj vo svete. Medzi najväčších zamestnávateľov našich absolventov patria firmy ako SKANSKA, STRABAG, ŽSR, METROSTAV, HILTI, peikko a mnohé ďalšie.

Web

Kde nás nájdeš

Stavebná fakulta

Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

Podávanie prihlášok na bakalárske štúdium sa koná v dvoch kolách, pokiaľ ostanú voľné miesta.

  • Základnou podmienkou prijatia je úspešné ukončenie stredného alebo úplného stredného odborného vzdelania.
  • Uchádzači budú prijatí bez prijímacej skúšky, pokiaľ spĺňajú požadované podmienky.
  • Uchádzačí, ktorí nespĺňajú požadované podmienky, budú prijatí na základe prijímacej skúšky, ktorá je formou testu vedomostí zo stredškolského učiva (stredoškolská matematika a všeobecný prehľad vedomostí).

Špecifikáciu podmienok nájdete v nasledujúcom odkaze.

Inžinierske štúdium

Základnou podmienkou prijatia je získanie vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v rovnakom študijnom odbore.

Bez prijímacej skúšky budú prijatí uchádzači:

  • ktorí absolvovali predchádzajúce štúdium v študijnom programe, na ktorý inžiniersky študijný program priamo nadväzuje a ktorí dosiahli celkový vážený študijný priemer v bakalárskom štúdiu do 2,7 vrátane.
  • ktorí dosiahli úspešného výsledku na významnej odbornej súťaži.

Prijímacia skúška je formou ústneho pohovoru a bude realizovaná u uchádzačov, ktorí nesplňajú špecifické podmienky na prijatie bez prijímacej skúšky.

Viac informácií o podmienkach prijatia nájdete v nasledujúcom odkaze.

Doktorandské štúdium

Základnou podmienkou prijatia je získanie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore stavebníctvo a v súvisiacich študijných odboroch.

Prijímacia skúška pozostáva z písomnej časti (test z jedného cudzieho svetového jazyka) a ústnej časti pred komisiou príslušného študijného odboru (preverenie znalostí).

Aktuality

Kontakt

Stavebná fakulta

Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina