O nás

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií (FEIT UNIZA) počas viac než 70-ročnej histórie patrila a stále patrí k najvýznamnejším a najlepším technickým fakultám na Slovensku. Je rešpektovaná v domácom aj zahraničnom akademickom aj odbornom priestore, reaguje na potreby trhu práce a vzdeláva v odboroch, ktoré nastoľujú a budú nastoľovať trendy v globálnom priemysle. Výsledkom interdisciplinárneho vzdelávania prostredníctvom špičkových pedagógov je až 96-percentná uplatniteľnosť absolventov vo vyštudovanom odbore s nadštandardným mzdovým ohodnotením. 

Študijné programy

FEIT UNIZA ponúka perspektívne vzdelanie v akreditovaných bakalárskych, nadväzujúcich inžinierskych a doktorandských odboroch: elektrotechnika, informatika a kybernetika. Pripravujeme špičkových a dobre platených odborníkov, ktorí majú uplatnenie v najvýznamnejších technických odvetviach.

Web

Kde nás nájdeš

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina

Prihlášky a prijímačky

Deň otvorených dverí (DOD) sa uskutoční dňa 23.11.2022, 8.3.2023 (VIRTUÁLNE) a 15.2.2023 (PREZENČNE) .

Bakalárske štúdium

  • Termín podania prihlášky: 31.3.2023
  • Termín prijímacieho konania: 20.6. - 21.6.2023

Bez prijímacej skúšky (s výnimkou študijného programu Multimediálne technológie) budú prijatí absolventi stredných škôl, ktorí boli počas stredoškolského štúdia úspešnými riešiteľmi a umiestnili sa do 3. miesta vrátane na minimálne okresnej úrovni predmetových olympiád v matematike, fyzike a informatike, medzinárodných a národných súťaží súvisiacich s obsahom študijného programu, SOČ, alebo Technickej myšlienky roka FEIT UNIZA, alebo úspešne absolvovali maturitnú skúšku z predmetu matematika alebo fyzika alebo informatika, s výslednou známkou 1 alebo 2.

Všetci uchádzači o štúdium, ktorí nespĺňajú podmienku pre prijatie na štúdium bez prijímacej skúšky, absolvujú prijímaciu skúšku, ktorá je realizovaná formou testu z vedomostí zo stredoškolského učiva. Ukážkové otázky z testu prijímacej skúšky si môžete pozrieť TU.

Prijímacia skúška študijného programu Multimediálne technológie pozostáva z prezentácie motivácie uchádzača o štúdium študijného programu, zo zhodnotenia dosiahnutých študijných výsledkov uchádzača a všeobecného rozhľadu uchádzača a prezentácie multimediálnych aktivít a stredoškolských znalostí uchádzača, vrátane objasnenia postupov a techník, ktoré boli použité.

Inžinierske štúdium

  • Termín podania prihlášky: 30.4.2023
  • Termín prijímacej skúšky: 22.6. - 23.6.2023

Na štúdium budú prijímaní uchádzači bez prijímacích skúšok, ak dosiahli na základe výsledkov predchádzajúceho vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v rovnakom študijnom odbore hodnotu váženého študijného priemeru maximálne 2,50 vrátane. V prípade, že uchádzač dodal všetky požadované prílohy k prihláške na štúdium, prijímacie konanie prebieha bez osobnej účasti uchádzačov.

Uchádzači, ktorí túto podmienku nespĺňajú absolvujú prijímaciu skúšku, ktorá pozostáva z testu z okruhov pre štátne skúšky bakalárskeho štúdia na FEIT UNIZA.

Doktorandské štúdium

  • Termín podania prihlášky: 7.6.2023
  • Termín prijímacej skúšky: 19.6.2023

Poplatok za prijímacie konanie: 20€

Aktuality

Kontakt

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina