O nás

Na tejto fakulte hrajú významnú úlohu informačné technológie, najmä ako nástroj na rozhodovanie pri optimalizácií riadenia prvkov v oblasti projektovania a realizácie integrovaných informačných technológií.

Študijné programy

Na bakalárskom stupni ponúka fakulta možnosť štúdia v študijných programoch Manažment, Informatika, Počítačové inžinierstvo, Informatika a riadenie a Informačné a sieťové technológie. Tieto sa na ďalších stupňoch delia na špecifickejšie programy ako Biomedicínska informatika, Informačné systémy, Informačný manažment či Počítačové inžinierstvo.

Uplatnenie

Absolventi sa uplatnia v rôznych stupňoch riadenia softvérových firiem, v priemyselných podnikoch, v bankovníctve, doprave, zdravotníctve, ale aj manažmente či vývoji počítačových systémov.

Web

Kde nás nájdeš

Fakulta riadenia a informatiky

Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina

Prihlášky a prijímačky

Deň otvorených dverí (DOD) sa bude konať 16.2.2023 (od 10:00), 9.11.2022 (online od 16:00 do 21:00) a 15.3.2023 (online od 16:00 do 21:00).

Bakalárske štúdium

 • Termín podania prihlášky: 31.3.2023
 • Termín prijímacieho konania: 8.6.2023

Bez prijímacej skúšky sú prijatí uchádzači:

 • ktorí absolvovali externú časť maturity z matematiky aleb testy NPS (SCIO) zo všeobecných študijných predpokladov alebo matematiky a dosiahli percentil aspoň 60
 • ktorí dosiahli aritmetický priemer známok na koncoročnom vysvedčení za predposledný ročník štúdia do 1,7 vrátane
 • ktorí sú držiteľmi oficiálnych priemyslených certifikátov stupňa CCNA a vyššie
 • ktorí získali certifikát o úspešnom absolvovaní odborných vzdelávacích kurzov organizovaných fakultou
 • ktorí boli uspešnými riešiteľmi olympiád, SOČ alebo iných súťaží

Na prijímacej skúške formou testu sa overia znalosti z gymnaziálneho učiva matematiky a schopnosti logického myslenia.

Ďalšie informácie ohľadom podmienok prijatia nájdete TU.

Inžinierske štúdium

 • Termín podania prihlášky: 31.3.2023
 • Termín prijímacieho konania: 1.6.2023

Bez prijímacích skúšok budú prijatí uchádzači na základe absolvovania predpísaných predmetov pre jednotlivé študijné programy.

Na prijímacej skúške formou testu sa overia znalosti z predmetov predpísaných pre daný študijný program.

Ďalšie informácie ohľadom podmienok prijatia nájdete TU.

Doktorandské štúdium

 • Termín podania prihlášky: 31.5.2023
 • Termín prijímacieho konania: 22.-23.6.2023
 • Prijímacia skúška má ústnu formu a základom skúšky je prezentácia rámcového projektu k téme dizertačnej práce.

Ďalšie informácie ohľadom podmienok prijatia nájdete TU.

Poplatok za prijímacie konanie: 

 • 20€ - občania EÚ
 • 50€ - občania mimo EÚ

Aktuality

Kontakt

Fakulta riadenia a informatiky

Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina