O nás

Na tejto fakulte hrajú významnú úlohu informačné technológie, najmä ako nástroj na rozhodovanie pri optimalizácií riadenia prvkov v oblasti projektovania a realizácie integrovaných informačných technológií.

Študijné programy

Na bakalárskom stupni ponúka fakulta možnosť štúdia v študijných programoch Manažment, Informatika, Počítačové inžinierstvo, Informatika a riadenie a Informačné a sieťové technológie. Tieto sa na ďalších stupňoch delia na špecifickejšie programy ako Biomedicínska informatika, Informačné systémy, Informačný manažment či Počítačové inžinierstvo.

Uplatnenie

Absolventi sa uplatnia v rôznych stupňoch riadenia softvérových firiem, v priemyselných podnikoch, v bankovníctve, doprave, zdravotníctve, ale aj manažmente či vývoji počítačových systémov.

Web

Kde nás nájdeš

Fakulta riadenia a informatiky

Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
1026 Žilina

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske:

  • fakulta akceptuje výsledky SCIO testov
  • možnosť prijatia bez prijímačiek po splnení určených podmienok
  • formou testu sa overia znalosti z gymnaziálneho učiva matematiky a schopnosti logického myslenia

Magisterské:

  • bez prijímačiek na základe absolvovania predpísaných predmetov pre jednotlivé študijné programy
  • formou testu sa overia znalosti z predmetov predpísaných pre daný študijný program

Doktorandské:

  • prezentácia rámcového projektu k téme dizertačnej práce

Kontakt

Fakulta riadenia a informatiky

Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
1026 Žilina