O nás

Poslanie fakulty je dané komplexným vzdelávaním, vedeckovýskumnou a odbornou činnosťou v oblastiach inteligentných dopravných systémov, bezpečnosti dopravy, udržateľnej mobility, technológie dopravy, dopravných služieb a logistiky, ekonomiky a riadenia dopravy, spojov, pôšt, telekomunikácií a ďalších.

Študijné programy

Na fakulte je možné študovať vo všetkých troch stupňoch. Medzi študijné programy patria cestná, železničná, letecká a vodná doprava, profesionálny pilot, distribučné technológie a služby, zasielateľstvo a logistika, dopravné služby v osobnej doprave, expertízna činnosť v cestnej doprave, ekonomika a manažment podniku, finančný manažment či elektronický obchod a manažment.

Uplatnenie

Absolventi sa uplatnia v odborných a riadiacich funkciách na všetkých stupňoch manažmentu v cestnej, železničnej, leteckej a vodnej dopravy. Tiež sa uplatnia v oblasti výskumu a vývoja, v riadení prevádzkových, technologických, obchodných a ekonomických činností podnikov.

Kde nás nájdeš

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina

Kontakt

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina