O nás

Univerzita v srdci Slovenska, univerzita so srdcom

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici poskytuje kvalitné vysokoškolské vzdelávanie i ďalšie vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch a formách štúdia v oblasti pedagogických, sociálnych, ekonomických a právnych vied, v oblasti humanitných vied a cudzích jazykov, v oblasti prírodných a informatických vied, v oblasti matematiky, politológie a medzinárodných vzťahov. V študijnej ponuke sú programy s medzinárodnou akreditáciou CFA Institute University Recognition Program, študijné programy úplne alebo čiastočne vyučované v angličtine a vo francúzštine, študijné programy umožňujúce získať zároveň s diplomom z UMB aj diplom z niektorej zo zahraničných partnerských univerzít.   V roku 2019 UMB slávnostne otvorila Konfuciov inštitút pre obchod pri UMB, ktorý ponúka výučbu čínskeho jazyka.

Web

Kde nás nájdeš

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Národná 12
974 01 Banská Bystrica

Fakulty

Ekonomická fakulta

 • Cestovný ruch
 • Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov
 • Ekonomika a manažment podniku

a ďalších 9 programov

12 programov

Fakulta prírodných vied

 • Aplikovaná informatika
 • Aplikovaná informatika a vývoj softvéru
 • Aplikované geovedy

a ďalších 15 programov

18 programov

Pedagogická fakulta

 • Edukačné vedy
 • Evanjelikálna teológia
 • Evanjelikálna teológia a misia

a ďalších 8 programov

11 programov

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

 • Bezpečnostné štúdiá
 • Medzinárodné vzťahy
 • Medzinárodné vzťahy v anglickom jazyku
 • Politológia
4 programy

Právnická fakulta

 • Občianske právo
 • Obchodné a finančné právo
 • Právo
 • Trestné právo
4 programy

Filozofická fakulta

 • Anglický jazyk a kultúra
 • Anglický jazyk a kultúra (v kombinácii)
 • Angličtina pre preklad v hospodárskej praxi

a ďalších 30 programov

33 programov

Prihlášky a prijímačky

Podrobné informácie nájdete na stránkach jednotlivých fakúlt.

Aktuality

Doplňujúce informácie

Okrem pedagogickej, vedeckej a umeleckej činnosti významnú časť tvorivej činnosti predstavuje základný a aplikovaný výskum realizovaný v kooperácii s domácimi a zahraničnými inštitúciami. UMB je členom Európskej asociácie univerzít a SCIMAGO Institutions Rankings ju v roku 2016 zaradil do zoznamu významných vedeckých inštitúcií na Slovensku. 

UMB sa v decembri 2018 stala prvou slovenskou univerzitou, ktorá získala značku „HR Excellence in Research“, ocenenie, ktoré udeľuje Európska komisia inštitúciám, ktoré sa zaviazali implementovať  a dlhodobo dodržiavať 40 princípov „Európskej charty výskumných pracovníkov a Kódexu správania pre nábor výskumných pracovníkov“ v rámci Stratégie ľudských zdrojov vo výskume.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici sa  v celosvetovom hodnotiacom systéme univerzít THE World University Rankings 2022 umiestnila na zdieľanej pozícii 1201+. Ide o vôbec prvé umiestnenie sa našej univerzity v tomto prestížnom rebríčku. Zároveň bola vyhodnotená ako jedna z TOP univerzít na Slovensku, kde sa medzi piatimi slovenskými univerzitami ocitla na štvrtom mieste.

Popri tradične intenzívnej spolupráci s partnerskými univerzitami v Strednej Európe sa stratégia UMB orientuje na celú Európsku úniu a na širšiu dimenziu vyspelých krajín Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), vrátane zámorských. 

Na banskobystrickej univerzite prebieha pestrý študentský život. Počas akademického roka sa koná veľké množstvo univerzitných a fakultných podujatí rôzneho charakteru. Obľúbené sú aktivity v športových kluboch, v univerzitnom folklórnom súbore, speváckom zbore či komornom orchestri. Študentské spolky ponúkajú možnosti podieľať sa podujatiach organizovaných nielen na Slovensku, ale aj v spolupráci s EÚ, či inými zahraničnými partnermi. 

Počas svojej existencie UMB pripravila pre trh práce vyše 79 120 absolventov. Sú medzi nimi špičkoví diplomati, manažéri, učitelia, tlmočníci, vedci, umelci, športovci (vrátane viacerých olympijských víťazov) a množstvo odborníkov pôsobiacich v ďalších sférach. UMB je silná stredoslovenská univerzita, ktorú poznajú aj vo svete.

Kontakt

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Národná 12
974 01 Banská Bystrica