O nás

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici vznikla v roku 1995 ako ďalšia z fakúlt Univerzity Mateja Bela. Patrí k významným akademickým pracoviskám, ktoré pripravujú odborníkov pre oblasť medzinárodných vzťahov, zahraničnej služby, verejnej politiky,štátnej správy, samosprávy, ako aj privátnej sféry.

Hlavným poslaním fakulty je prispievať k rozvoju vzdelanostnej spoločnosti prostredníctvom poskytovania vysokoškolského vzdelania, ktoré rozvíja vedomosti, sociálne, komunikačné zručnosti a kompetencie a pripravuje odborníkov v odbore politických vied schopných aktívne prispieť k riešeniu aktuálnych spoločenských výziev chrániac a posilňujúc demokratické a humanistické hodnoty.

Absolventi fakulty úspešne reprezentujú Slovenskú republiku v inštitúciách Európskej únie a v oblasti medzinárodných vzťahov.

Web

Kde nás nájdeš

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Kuzmányho 1
974 01 Banská Bystrica

Prihlášky a prijímačky

Deň otvorených dverí (DOD) sa bude konať 8.11.2022.

Bakalárske štúdium

 • Termín podania prihlášky (1.kolo): 30.4.2023
 • Termín podania prihlášky (2.kolo): 15.6.2023
 • prihlášky sa podávajú elektronicky
 • Overené kópie vysvedčení za jednotlivé roky stredoškolského štúdia vrátane maturitného vysvedčenia doložia uchádzači pre 1.kolo prijímacieho konania v termíne do 13.6.2023 a pre 2.kolo prijímacieho konania v termíne do 7.7.2023.
 • ak uchádzač v študijných programoch Medzinárodné vzťahy a Politológia dosiahol študijný priemer za všetky roky štúdia na strednej škole okrem maturitného ročníka nižší ako 1,50 vrátane, bude podmienečne prijatý bez prijímacích skúšok
 • bez prijímacích skúšok bude prijatí aj uchádzač, ktorí dosiahnu v danom školskom roku v tete Všeobecných predpokladov (VŠP/OSP/SCIO) celkový percentil 50 (vrátane), alebo vyšší
 • Prijímacia skúška: písomný test (60 otázok) v slovenskom jazyku z oblastí: politológie, dejín, sociológie, ekonomickej teória, právo, medzinárodné vzťahy, geografia, kulturológia a aktuálne otázky domácej a zahraničnej politiky a 20 otázok vo zvolenom cudzom jazyku

Magisterské štúdium

 • Termín podania prihlášky (1.kolo): 30.4.2023
 • Termín podania prihlášky (2.kolo): 15.6.2023
 • Overenú kópiu diplomu o ukončení bakalárskeho stupňa štúdia a dodatku k diplomu doložia uchádzači o štúdium pre 1.kolo prijímacieho konania v termíne do 15.6.2023 a pre 2.kolo prijímacieho konania v termíne do 7.7.2023.
 • ak uchádzač  dosiahol študijný priemer za všetky roky bakalárskeho stupňa štúdia nižší ako 1,50 vrátane, bude podmienečne prijatý bez prijímacích skúšok
 • Prijímacia skúška: písomný test (60 otázok) v slovenskom jazyku z oblastí predmetu štúdia a 20 otázok vo zvolenom cudzom jazyku

Doktorandské štúdium

 • Termín podania prihlášky: 15.6.2023
 • Termín odoslania overenej kópie diplomu o ukončení magisterského štúdia: 7.7.2023
 • Prijímacia skúška pozostáva z obhajoby projektu dizertačnej práce

Poplatok za prijímacie konanie:

 • 60€ - listinná prihláška
 • 57€ - elektronická prihláška

Aktuality

Doplňujúce informácie

Prečo študovať na FPVaMV UMB?

Viac ako 25-ročná tradícia a história

 • našu jedinečnú históriu sme začali písať v roku 1995
 • rozhodnutie o našom vzniku reagovalo na vtedajší spoločenský dopyt žiadajúci aktívnych, primerane zorientovaných a kvalifikovaných pracovníkov pôsobiacich v diplomatickej sfére, medzinárodných organizáciách a orgánoch verejnej správy
 • počas svojej existencie sme dosiahli niekoľko významných úspechov a zaradili sme sa medzi významné akademické inštitúcie pripravujúce odborníkov, ktorí dokážu nadobudnuté vedomosti a zručnosti uplatniť v rôznych oblastiach

Výnimočné zameranie a výnimočná ponuka štúdia

 • sme jediná fakulta na Slovensku s výlučnou orientáciou na poskytovanie vysokoškolského vzdelávania v študijnom odbore politické vedy
 • odborná komunikácia v cudzom jazyku je samozrejmosťou všetkých ponúkaných študijných programov ako súčasť povinných predmetov
 • do nášho portfólia patrí aj magisterský spoločný študijný program realizovaný v anglickom jazyku v spolupráci s významnými stredoeurópskymi univerzitami (Masarykova univerzita v Brne, Jagellonská univerzita v Krakove, Univerzita v Pécs)
 • absolventom magisterského stupňa štúdia ponúkame možnosť zvýšenia kvalifikácie prostredníctvom rigorózneho konania a získania titulu doktor filozofie (v skratke „PhDr.“)

Osobitné možnosti pre študentov

 • možnosť absolvovať časť štúdia v zahraničí (v rámci mobilitných programov Erasmus+, CEEPUS a pod.)
 • možnosť absolvovať odbornú exkurziu v medzinárodnej organizácii alebo v zastupiteľskom úrade
 • možnosť využiť širokú ponuku stáží a pripojiť sa k študentom, ktorí nás počas štúdia úspešne reprezentovali napríklad na zastupiteľských úradoch v zahraničí
 • možnosť pôsobiť v niektorom z viacerých študentských spolkov
 • možnosť získavať nové skúsenosti v oblasti organizácie spoločenských, odborných či vedeckých podujatí
 • možnosť stretnúť a diskutovať s najvýznamnejšími osobnosťami (nielen) slovenského politického života, ktorí k nám pravidelne prichádzajú a delia sa so študentmi o svoje skúsenosti formou prednášok alebo diskusií

Úspešní absolventi a vysoká uplatniteľnosť založená na prehlbovaní spolupráce s praxou

 • počas svojej existencie naše brány opustilo mnoho úspešných absolventov, ktorí našli svoje uplatnenie v rôznych sférach
 • nemalú zásluhu na vysokej uplatniteľnosti má naša aktívna spolupráca s rôznymi ústrednými orgánmi štátnej správy, vďaka ktorej môžu študenti svoje kvality preveriť priamo v jednotlivých inštitúciách formou realizácie odbornej stáže či odbornej praxe
 • veľa našich absolventov zastáva významné funkcie v orgánoch štátnej správy, samosprávy alebo vedie významné mimovládne organizácie alebo vzdelávacie inštitúcie
 • k našim úspešným absolventom patria ministri, štátni tajomníci, veľvyslanci, členovia diplomatických misií, vedúci sekcií a odborov ministerstiev a oddelení orgánov štátnej správy, viacerí poslanci parlamentu, poslanci europarlamentu, starostovia obcí, šéfovia úspešných mimovládnych organizácií, vedúci predstavitelia vzdelávacích inštitúcií a mnohé ďalšie úspešné osobnosti

Kontakt

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Kuzmányho 1
974 01 Banská Bystrica

Partneri