O nás

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici vznikla v roku 1995 ako ďalšia z fakúlt Univerzity Mateja Bela. Patrí k významným akademickým pracoviskám, ktoré pripravujú odborníkov pre oblasť medzinárodných vzťahov, zahraničnej služby, verejnej politiky,štátnej správy, samosprávy, ako aj privátnej sféry.

Hlavným poslaním fakulty je prispievať k rozvoju vzdelanostnej spoločnosti prostredníctvom poskytovania vysokoškolského vzdelania, ktoré rozvíja vedomosti, sociálne, komunikačné zručnosti a kompetencie a pripravuje odborníkov v odbore politických vied schopných aktívne prispieť k riešeniu aktuálnych spoločenských výziev chrániac a posilňujúc demokratické a humanistické hodnoty.

Absolventi fakulty úspešne reprezentujú Slovenskú republiku v inštitúciách Európskej únie a v oblasti medzinárodných vzťahov.

Web

Kde nás nájdeš

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Kuzmányho 1
974 01 Banská Bystrica

Prihlášky a prijímačky

Deň otvorených dverí (DOD) sa bude konať 8.11.2022.

Bakalárske štúdium

 • Termín podania prihlášky (1.kolo): 30.4.2023
 • Termín podania prihlášky (2.kolo): 15.6.2023
 • prihlášky sa podávajú elektronicky
 • Overené kópie vysvedčení za jednotlivé roky stredoškolského štúdia vrátane maturitného vysvedčenia doložia uchádzači pre 1.kolo prijímacieho konania v termíne do 13.6.2023 a pre 2.kolo prijímacieho konania v termíne do 7.7.2023.
 • ak uchádzač v študijných programoch Medzinárodné vzťahy a Politológia dosiahol študijný priemer za všetky roky štúdia na strednej škole okrem maturitného ročníka nižší ako 1,50 vrátane, bude podmienečne prijatý bez prijímacích skúšok
 • bez prijímacích skúšok bude prijatí aj uchádzač, ktorí dosiahnu v danom školskom roku v tete Všeobecných predpokladov (VŠP/OSP/SCIO) celkový percentil 50 (vrátane), alebo vyšší
 • Prijímacia skúška: písomný test (60 otázok) v slovenskom jazyku z oblastí: politológie, dejín, sociológie, ekonomickej teória, právo, medzinárodné vzťahy, geografia, kulturológia a aktuálne otázky domácej a zahraničnej politiky a 20 otázok vo zvolenom cudzom jazyku

Magisterské štúdium

 • Termín podania prihlášky (1.kolo): 30.4.2023
 • Termín podania prihlášky (2.kolo): 15.6.2023
 • Overenú kópiu diplomu o ukončení bakalárskeho stupňa štúdia a dodatku k diplomu doložia uchádzači o štúdium pre 1.kolo prijímacieho konania v termíne do 15.6.2023 a pre 2.kolo prijímacieho konania v termíne do 7.7.2023.
 • ak uchádzač  dosiahol študijný priemer za všetky roky bakalárskeho stupňa štúdia nižší ako 1,50 vrátane, bude podmienečne prijatý bez prijímacích skúšok
 • Prijímacia skúška: písomný test (60 otázok) v slovenskom jazyku z oblastí predmetu štúdia a 20 otázok vo zvolenom cudzom jazyku

Doktorandské štúdium

 • Termín podania prihlášky: 15.6.2023
 • Termín odoslania overenej kópie diplomu o ukončení magisterského štúdia: 7.7.2023
 • Prijímacia skúška pozostáva z obhajoby projektu dizertačnej práce

Poplatok za prijímacie konanie:

 • 60€ - listinná prihláška
 • 57€ - elektronická prihláška

Aktuality

Kontakt

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Kuzmányho 1
974 01 Banská Bystrica

Partneri