O nás

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici vznikla v roku 1995 ako ďalšia z fakúlt Univerzity Mateja Bela. Patrí k významným akademickým pracoviskám, ktoré pripravujú odborníkov pre oblasť medzinárodných vzťahov, zahraničnej služby, verejnej politiky,štátnej správy, samosprávy, ako aj privátnej sféry.

Hlavným poslaním fakulty je prispievať k rozvoju vzdelanostnej spoločnosti prostredníctvom poskytovania vysokoškolského vzdelania, ktoré rozvíja vedomosti, sociálne, komunikačné zručnosti a kompetencie a pripravuje odborníkov v odbore politických vied schopných aktívne prispieť k riešeniu aktuálnych spoločenských výziev chrániac a posilňujúc demokratické a humanistické hodnoty.

Absolventi fakulty úspešne reprezentujú Slovenskú republiku v inštitúciách Európskej únie a v oblasti medzinárodných vzťahov.

Web

Kde nás nájdeš

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Kuzmányho 1
974 01 Banská Bystrica

Prihlášky a prijímačky

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

 • Termín podania prihlášky:
  • 1.kolo: 30. 4. 2024
  • 2.kolo: 14. 6. 2024
 • termín prijímacej skúšky :
  • 1. kolo: 18.  - 19. 6. 2024
  • 2. kolo: 9. 7. 2024

Prihlášky sa podávajú elektronicky, akceptujeme aj tlačenú verziu.

Overené kópie vysvedčení za jednotlivé roky stredoškolského štúdia vrátane maturitného vysvedčenia doložia uchádzači pre 1. kolo prijímacieho konania v termíne do 18. 6. 2024 a pre 2. kolo prijímacieho konania v termíne do 9. 7. 2024.

Pre študijné programy Medzinárodné vzťahy a Politológia v prípade, ak uchádzač dosiahol za všetky roky štúdia na strednej škole okrem maturitného ročníka študijný priemer nižší ako 1,50 vrátane, bude podmienečne prijatý bez prijímacích skúšok.

Bez prijímacích skúšok bude prijatý aj uchádzač, ktorý dosiahne v danom školskom roku v teste Všeobecných predpokladov (VŠP/OSP/SCIO) celkový percentil 50 (vrátane), alebo vyšší.

Prijímacia skúška: písomný test – v prípade študijného programu Medzinárodné vzťahy (100 otázok) v slovenskom jazyku, v prípade študijného programu Politológia (80 otázok) v slovenskom jazyku z oblastí: politológia, história, sociológia, ekonomická teória, právo, medzinárodné vzťahy, geografia, kulturológia a aktuálne otázky domácej a zahraničnej politiky, a v prípade študijného programu Medzinárodné vzťahy 40 otázok z dvoch zvolených cudzích jazykov (anglický, francúzsky, nemecký, španielsky a ruský jazyk), v prípade študijného programu Politológia 20 otázok zo zvoleného cudzieho jazyka (anglický, francúzsky, nemecký, španielsky a ruský jazyk).

MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM

 • Termín podania prihlášky:
  • 1.kolo: 30. 4. 2024
  • 2.kolo: 14. 6. 2024
 • termín prijímacej skúšky :
  • 1. kolo: 20. 6. 2024
  • 2. kolo: 9. 7. 2024

Overenú kópiu diplomu o ukončení bakalárskeho stupňa štúdia a dodatku k diplomu doložia uchádzači o štúdium pre 1. kolo prijímacieho konania v termíne do 20. 6. 2024 a pre 2. kolo prijímacieho konania v termíne do 9. 7. 2024.

Ak uchádzač dosiahol študijný priemer za všetky roky bakalárskeho stupňa štúdia nižší ako 1,50 vrátane, bude podmienečne prijatý bez prijímacích skúšok.

Prijímacia skúška: písomný test – v prípade študijných programov Medzinárodné vzťahy a Bezpečnostné štúdiá (100 otázok) v slovenskom jazyku obsahovo zameraných na povinné predmety, ktoré sú súčasťou obsahu bakalárskeho štúdia príslušného študijného programu, v prípade študijného programu Politológia (80 otázok) v slovenskom jazyku obsahovo zameraných na povinné predmety, ktoré sú súčasťou obsahu bakalárskeho štúdia daného študijného programu, a v prípade študijných programov Medzinárodné vzťahy a Bezpečnostné štúdiá (40 otázok) z dvoch zvolených cudzích jazykov (anglický, francúzsky, nemecký, španielsky a ruský jazyk), v prípade študijného programu Politológia 20 otázok zo zvoleného cudzieho jazyka (anglický, francúzsky, nemecký, španielsky a ruský jazyk).

DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM

 • Termín podania prihlášky: 14. 6. 2024
 • Termín prijímacej skúšky: 10. 6. 2024

Prijímacia skúška pozostáva z obhajoby projektu dizertačnej práce.

Poplatok za prijímacie konanie:

 • 60€ - listinná prihláška
 • 57€ - elektronická prihláška

 

Aktuality

Doplňujúce informácie

Prečo študovať na FPVaMV UMB?

Viac ako 25-ročná tradícia a história

 • našu jedinečnú históriu sme začali písať v roku 1995
 • rozhodnutie o našom vzniku reagovalo na vtedajší spoločenský dopyt žiadajúci aktívnych, primerane zorientovaných a kvalifikovaných pracovníkov pôsobiacich v diplomatickej sfére, medzinárodných organizáciách a orgánoch verejnej správy
 • počas svojej existencie sme dosiahli niekoľko významných úspechov a zaradili sme sa medzi významné akademické inštitúcie pripravujúce odborníkov, ktorí dokážu nadobudnuté vedomosti a zručnosti uplatniť v rôznych oblastiach

Výnimočné zameranie a výnimočná ponuka štúdia

 • sme jediná fakulta na Slovensku s výlučnou orientáciou na poskytovanie vysokoškolského vzdelávania v študijnom odbore politické vedy
 • odborná komunikácia v cudzom jazyku je samozrejmosťou všetkých ponúkaných študijných programov ako súčasť povinných predmetov
 • do nášho portfólia patrí aj magisterský spoločný študijný program realizovaný v anglickom jazyku v spolupráci s významnými stredoeurópskymi univerzitami (Masarykova univerzita v Brne, Jagellonská univerzita v Krakove, Univerzita v Pécs)
 • absolventom magisterského stupňa štúdia ponúkame možnosť zvýšenia kvalifikácie prostredníctvom rigorózneho konania a získania titulu doktor filozofie (v skratke „PhDr.“)

Osobitné možnosti pre študentov

 • možnosť absolvovať časť štúdia v zahraničí (v rámci mobilitných programov Erasmus+, CEEPUS a pod.)
 • možnosť absolvovať odbornú exkurziu v medzinárodnej organizácii alebo v zastupiteľskom úrade
 • možnosť využiť širokú ponuku stáží a pripojiť sa k študentom, ktorí nás počas štúdia úspešne reprezentovali napríklad na zastupiteľských úradoch v zahraničí
 • možnosť pôsobiť v niektorom z viacerých študentských spolkov
 • možnosť získavať nové skúsenosti v oblasti organizácie spoločenských, odborných či vedeckých podujatí
 • možnosť stretnúť a diskutovať s najvýznamnejšími osobnosťami (nielen) slovenského politického života, ktorí k nám pravidelne prichádzajú a delia sa so študentmi o svoje skúsenosti formou prednášok alebo diskusií

Úspešní absolventi a vysoká uplatniteľnosť založená na prehlbovaní spolupráce s praxou

 • počas svojej existencie naše brány opustilo mnoho úspešných absolventov, ktorí našli svoje uplatnenie v rôznych sférach
 • nemalú zásluhu na vysokej uplatniteľnosti má naša aktívna spolupráca s rôznymi ústrednými orgánmi štátnej správy, vďaka ktorej môžu študenti svoje kvality preveriť priamo v jednotlivých inštitúciách formou realizácie odbornej stáže či odbornej praxe
 • veľa našich absolventov zastáva významné funkcie v orgánoch štátnej správy, samosprávy alebo vedie významné mimovládne organizácie alebo vzdelávacie inštitúcie
 • k našim úspešným absolventom patria ministri, štátni tajomníci, veľvyslanci, členovia diplomatických misií, vedúci sekcií a odborov ministerstiev a oddelení orgánov štátnej správy, viacerí poslanci parlamentu, poslanci europarlamentu, starostovia obcí, šéfovia úspešných mimovládnych organizácií, vedúci predstavitelia vzdelávacích inštitúcií a mnohé ďalšie úspešné osobnosti

Kontakt

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Kuzmányho 1
974 01 Banská Bystrica

Partneri