O nás

Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v oblasti prírodných vied, matematiky a informatiky. Patrí medzi školy, ktoré sú dlhoročnými partnermi vedeckých a vzdelávacích inštitúcií doma aj v zahraničí. Tradície vzdelávania na fakulte vychádzajú z vyše päťdesiatročného vysokoškolského učiteľského vzdelávania v Banskej Bystrici. V súčasnosti fakulta ponúka široké spektrum študijných programov vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia. Výučba sa, okrem posluchární, uskutočňuje aj v špecializovaných učebniach a laboratóriách a je podporovaná veľmi kvalitným prístrojovým vybavením. 

Uplatnenie

Absolventi fakulty sa (podľa absolvovaného študijného programu) uplatnia v aplikovaných geologických odboroch; pri digitalizácii a grafickom vyhodnotení geologických údajov; v oblasti vývoja softvérových systémov, analýzy, návrhu, realizácie a riadenia informačných technológií; v oblasti chemickej analýzy na úsekoch kriminalistiky, civilnej obrany, hasičského a záchranného zboru a ozbrojených zložiek; v správe databáz biologických, ekologických a environmentálnych údajov; v oblasti ekológie a ekologického výskumu; v oblasti riešenia environmentálnych problémov; v oblasti regionálneho rozvoja a plánovania; v poisťovníctve, finančnom sektore a tiež v oblasti učiteľstva na všetkých typoch škôl.

Web

Kde nás nájdeš

Fakulta prírodných vied

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica

Prihlášky a prijímačky

Deň otvorených dverí (DOD) sa bude konať v novembri 2023 a vo februári 2024 (konkrétne termíny budú upresnené na webovej stránke fakulty a univerzity).

Bakalárske štúdium

 • Termín podania prihlášok
  • všetky študijné programy okrem telesnej výchovy: 30. 4. 2024
  • študijné programy s telesnou výchovou: 31. 5. 2024
 • Termín prijímacej skúšky:
  • všetky študijné programy okrem telesnej výchovy): 12. - 14. 6. 2024
  • všetky študijné programy s telesnou výchovou): 2. kolo 1. - 4. 7. 2024 (praktická talentová časť len pre telesnú výchovu)

Bez prijímacích skúšok (ak plánovaný počet prihlásených nepresiahne plánovaný počet)

Inak prijímacia skúška: písomný test (uchádzači musia dosiahnuť min. 50 % úspešnosť)

Magisterské štúdium

 • Termín podania prihlášok (všetky študijné programy): 31. 3. 2024
 • Termín prijímacej skúšky (všetky študijné programy): 12. - 14. 6. 2024

Bez prijímacích skúšok (ak plánovaný počet prihlásených nepresiahne plánovaný počet)

Inak prijímacia skúška: písomný test (uchádzači musia dosiahnuť min. 50 % úspešnosť)

Doktorandské štúdium

 • Termín podania prihlášok: 30. 4. 2024
 • Termín prijímacej skúšky: 11. 6. 2024

Prijímacia skúška

Poplatok za prijímacie konanie

35€ - papierová prihláška (pre všetky stupne v dennej a externej forme štúdia)

32€ - elektronická prihláška (pre všetky stupne v dennej a externej forme štúdia)

Aktuality

Doplňujúce informácie

 

Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici je jednou z inštitúcií, ktorá poskytuje vysokoškolské vzdelávanie a priestor pre vedu a výskum v oblasti prírodných vied, matematiky a informatiky. Patrí medzi školy, ktoré sú dlhoročnými partnermi vedeckých a vzdelávacích inštitúcií doma aj v zahraničí. Svojou spoluprácou a súčinnosťou prispieva k rozvoju vedy a vzdelanosti. Tradície vzdelávania na našej fakulte vychádzajú z vyše päťdesiatročného vysokoškolského učiteľského vzdelávania v Banskej Bystrici. V súčasnosti fakulta ponúka široké spektrum študijných programov vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania. Realizácia a vzdelávanie v týchto študijných programoch, ako aj vedecko-výskumná činnosť, je podporovaná dnes už veľmi kvalitným prístrojovým vybavením. 

Fakulta spolu s univerzitou napĺňa svoje poslanie, vytvára podmienky a ponúka formy dialógov rešpektujúcich slobodu myslenia, samostatnosť, tvorivosť, konštruktívnu kritiku, transparentnosť, objektívnosť a demokraciu. Za nesmierne dôležitý považuje fakulta dialóg medzi pedagógom a študentom, nielen v rovine odbornej, ale aj v rovine vzájomnej ľudskej symbiózy. Jeho cieľom je predovšetkým dobre pripravený a plne uplatniteľný absolvent so širokým spektrom kompetencií. Fakulta považuje vzdelanosť za jeden zo základných atribútov rozvoja spoločnosti a budovania národnostných hodnôt, neriadi sa však víziou kvantity, ale svoje vynaložené úsilie vkladá do kvality.

 

Kontakt

Fakulta prírodných vied

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica