O nás

Fakulta je vďaka svojmu prírodovednému a environmentálnemu zameraniu jedinečná v stredoslovenskom regióne. Výučba sa uskutočňuje okrem posluchárni aj v špecializovaných učebniach, ktorých vybavenie zodpovedá aktuálnym štandardnom pre jednotlivé oblasti. Súčasťou je aj univerzitná knižnica.

Uplatnenie

Absolventi sa uplatnia v aplikovaných geologických odboroch, pri digitalizácii a grafickom vyhodnotení geologických údajov, v oblasti analýzy, návrhu, realizácie a riadenia informačných technológií, v oblasti ekológie a ekologického výskumu, v oblasti riešenia environmentálnych problémov, v oblasti regionálneho rozvoja a plánovania, v poisťovníctve, finančnom sektore a tiež v oblasti učiteľstva na všetkých typoch škôl.

Web

Kde nás nájdeš

Fakulta prírodných vied

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica

Prihlášky a prijímačky

Deň otvorených dverí (DOD) bude konať 8.11.2022 a vo februári 2023 (konkrétne termíny budú upresnené na webovej stránke fakulty a UMB).

Bakalárske štúdium

 • Termín podania prihlášok: 31. 3. 2023
 • Termín prijímacej skúšky: 14.-15.6.2023
 • Bez prijímacích skúšok (ak plánovaný počet prihlásených nepresiahne plánovaný počet)
 • Inak prijímacia skúška: písomný test (uchádzači musia dosiahnuť min.50% úspešnosť)

Magisterské štúdium

 • Termín podania prihlášok: 31. 3. 2023
 • Termín prijímacej skúšky: 14.-15.6.2023
 • Bez prijímacích skúšok (ak plánovaný počet prihlásených nepresiahne plánovaný počet)
 • Inak prijímacia skúška: písomný test (uchádzači musia dosiahnuť min.50% úspešnosť)

Doktorandské štúdium

 • Termín podania prihlášok: 31. 3. 2023
 • Termín prijímacej skúšky: 16.6.2023
 • Prijímacia skúška

Poplatok za prijímacie konanie:

 • 35€ - papierová prihláška
 • 32€ - elektronická prihláška

Aktuality

Doplňujúce informácie

Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici je jednou z inštitúcií, ktorá poskytuje vysokoškolské vzdelávanie a priestor pre vedu a výskum v oblasti prírodných vied, matematiky a informatiky. Patrí medzi školy, ktoré sú dlhoročnými partnermi vedeckých a vzdelávacích inštitúcií doma aj v zahraničí. Svojou spoluprácou a súčinnosťou prispieva k rozvoju vedy a vzdelanosti. Tradície vzdelávania na našej fakulte vychádzajú z vyše päťdesiatročného vysokoškolského učiteľského vzdelávania v Banskej Bystrici. V súčasnosti fakulta ponúka široké spektrum študijných programov vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania. Realizácia a vzdelávanie v týchto študijných programoch, ako aj vedecko-výskumná činnosť, je podporovaná dnes už veľmi kvalitným prístrojovým vybavením. 

Fakulta spolu s univerzitou napĺňa svoje poslanie, vytvára podmienky a ponúka formy dialógov rešpektujúcich slobodu myslenia, samostatnosť, tvorivosť, konštruktívnu kritiku, transparentnosť, objektívnosť a demokraciu. Za nesmierne dôležitý považuje fakulta dialóg medzi pedagógom a študentom, nielen v rovine odbornej, ale aj v rovine vzájomnej ľudskej symbiózy. Jeho cieľom je predovšetkým dobre pripravený a plne uplatniteľný absolvent so širokým spektrom kompetencií. Fakulta považuje vzdelanosť za jeden zo základných atribútov rozvoja spoločnosti a budovania národnostných hodnôt, neriadi sa však víziou kvantity, ale svoje vynaložené úsilie vkladá do kvality.

Kontakt

Fakulta prírodných vied

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica