O nás

Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici poskytuje kvalitné vysokoškolské vzdelávanie študentom a študentkám na Slovensku už od roku 1977. Veľký dôraz vo vzdelávaní a príprave mladých ľudí kladieme na prepájanie teoretických poznatkov s praxou, o čom svedčí aj veľké množstvo prednášok zástupcov z praxe v rámci jednotlivých predmetov vyučovaných na fakulte.

#EFUMB poskytuje možnosť štúdia na všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia v programoch zameranými na ekonomiku a manažment podniku, cestovný ruch, financie, bankovníctvo a investovanie, verejnú ekonomiku a manažment. Vďaka bohatým kontaktom so zahraničnými univerzitami majú naši študenti možnosť absolvovať časť štúdia na zahraničných partnerských univerzitách, pričom je možné absolvovať priamo anglofónne a čiastočne frankofónne štúdium vo vybraných študijných programoch. Viac informácií o ponuke jednotlivých študijných programov a možnostiach štúdia nájdete na v Sprievodcovi štúdiom na #EFUMB.

Uplatnenie

Naši absolventi nachádzajú uplatnenie v oblasti cestovného ruchu, v daňových a colných inštitúciách, v bankovníctve, vo finančných a investičných spoločnostiach, v oblasti regionálneho rozvoja, v štátnej správe, samospráve, v rôznych riadiacich pozíciách a na rôznych úrovniach manažmentu v domácich aj zahraničných podnikoch. Viac podrobností o uplatnení absolventov našej fakulty nájdete tu.

Web

Kde nás nájdeš

Ekonomická fakulta

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

  • Termín prijímacích skúšok: 30. 4. 2024
  • Termín prijímacej skúšky: 10. - 21. 6. 2024

Inžinierske štúdium

  • Termín prijímacích skúšok: 30. 4. 2024
  • Termín prijímacej skúšky: 10. - 21. 6. 2024

Doktorandské štúdium

  • Termín prijímacích skúšok: 31. 5. 2024
  • Termín prijímacej skúšky: 24. - 28. 6. 2024

 

Poplatky za prijímacie konanie:

  • 40€ – 1. stupeň denná a externá forma štúdia
  • 45€ ‒ 2. stupeň denná a externá forma štúdia
  • 50€ – 3. stupeň denná a externá forma štúdia

V prípade podania elektronickej prihlášky sa poplatok znižuje o 10€.

 

Aktuality

Doplňujúce informácie

EF UMB svojim študentom ponúka kvalitné vysokoškolské vzdelanie pozostávajúce aj z bohatej škály zaujímavých prednášok odborníkov z praxe. Katedry pozývajú odborníkov z rôznych oblastí ekonomických vied, pochádzajúcich zo Slovenska aj zo zahraničia. Jednotlivé katedry umožňujú získať dvojitý diplom, nakoľko EF UMB podporuje študentov v absolvovaní časti štúdia v zahraničí. Každý rok sa môžu študenti podieľať na rozličných školských aj mimoškolských aktivitách, ktoré zlepšujú ich prezentačné zručnosti, kreativitu, individualitu a prezentáciu talentu. EF UMB vychádza v ústrety aj študentom so špecifickými potrebami a úroveň sociálnej starostlivosti o študentov na EF UMB je na vysokej úrovni. Študenti bakalárskeho aj inžinierskeho stupňa štúdia sa  v prípade potreby môžu obrátiť na svojho ročníkového učiteľa. Vo všetkých stupňoch štúdia je umožnené študentom vycestovať na mobilitu či stáž a nadobudnúť nové skúsenosti v zahraničných inštitúciách či vysokých školách. Študentom je umožnený prístup do Talentového výskumného centra, účasť v študentských organizáciách a participácia na medzinárodných súťažiach s dlhoročnou tradíciou, akou je napríklad aj Študentská vedecká aktivita.

Študenti #EF UMB majú počas štúdia možnosť ubytovať sa v jednom z piatich študentských domovov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktoré sú k dispozícii. Naša univerzita ponúka okrem ubytovania aj stravovacie služby a rozličné možnosti športových aktivít, fitness centrum, krytú plaváreň a vnútorné i vonkajšie športové ihriská.  Študenti majú zároveň možnosť využitia stravovacieho zariadenia priamo v priestoroch #EFUMB vrátane dvoch príjemných kaviarní a oddychových zón.

EF UMB dbá na trvalo udržateľný rozvoj a ako silný partner prispieva k snahe zvýšiť povedomie o klimatických zmenách, vyjadruje pozitívny postoj k ochrane klímy a našej planéty. Významné angažovanie sa v celospoločenských problémov na viacerých úrovniach prispieva k rozvoju občianskej spoločnosti a budovaní lepšej budúcnosti.

Za roky svojej existencie prešla EF UMB viacerými koncepčnými zmenami a aj vďaka inovatívnosti a progresivite sa radí medzi významné slovenské vzdelávacie inštitúcie. Ďalšie vízie v oblasti vedy a výskumu, vzdelávania, medzinárodnej spolupráce, rozvoja a vzťahov s verejnosťou či riadenia sú dostupné v Dlhodobom zámere #EFUMB.

Kontakt

Ekonomická fakulta

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica