O nás

Cieľom fakulty je vzdelávanie, veda a výskum v oblastiach humanitných a spoločenských vied a vied o športe. Realizuje výučbu vo všetkých troch stupňoch štúdia. Tiež si zakladá na prepojení štúdia a praxe tak, aby boli absolventi čo najlepšie uplatniteľní v praxi.

Uplatnenie

Absolventi nájdu uplatnenie najmä v školstve ako asistenti učiteľov, pedagogickí pracovníci pre mimoškolské aktivity, učitelia 2. stupňa ZŠ, na stredných, jazykových a umeleckých školách a tiež ako metodickí pracovníci v štátnej správe, v spoločenských, kultúrnych osvetových a telovýchovných organizáciách, redakciách či reklamných agentúrach. Absolventi neučiteľských odborov nájdu uplatnenie v štátnej aj súkromnej sfére podľa svojho zamerania.

Kde nás nájdeš

Filozofická fakulta

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 40
97401 Banská Bystrica

Prihlášky a prijímačky

Podmienky prijatia sú stanovené samostatne pre jednotlivé študijné programy

Kontakt

Filozofická fakulta

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 40
97401 Banská Bystrica