O nás

Cieľom fakulty je vzdelávanie, veda a výskum v oblastiach humanitných a spoločenských vied a vied o športe. Realizuje výučbu vo všetkých troch stupňoch štúdia. Tiež si zakladá na prepojení štúdia a praxe tak, aby boli absolventi čo najlepšie uplatniteľní v praxi.

Uplatnenie

Absolventi nájdu uplatnenie najmä v školstve ako asistenti učiteľov, pedagogickí pracovníci pre mimoškolské aktivity, učitelia 2. stupňa ZŠ, na stredných, jazykových a umeleckých školách a tiež ako metodickí pracovníci v štátnej správe, v spoločenských, kultúrnych osvetových a telovýchovných organizáciách, redakciách či reklamných agentúrach. Absolventi neučiteľských odborov nájdu uplatnenie v štátnej aj súkromnej sfére podľa svojho zamerania.

Web

Kde nás nájdeš

Filozofická fakulta

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

 • Termín podania prihlášok (1.kolo): 30. 4. 2024 (28. 2. 2024 pre študijné programy učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo telesnej výchovy)
 • Termín prijímacej skúšky (1.kolo): 15. - 26. 4. 2024 (talentová časť pre telesnú výchovu); 10. - 14. 6. 2024 yhodnotenie scio testov a certifikátov
 • Termín podania prihlášok (2.kolo): 1. - 31. 5. 2024 (učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo telesnej výchovy)
 • Termín prijímacej skúšky (2.kolo): 1. - 4. 7. 2024 (talentová časť pre telesnú výchovu)
 • K elektronickej prihláške sa MUSÍ dodať aj papierová
 • Ďalšie všeobecné informácie ohľadom prijímacieho konania nájdete TU.

Magisterské štúdium

 • Termín podania prihlášok: 30. 4. 2024
 • Na všetky študijné programy sa prijíma bez prijímacej skúšky.

Doktorandské štúdium

 • Termín podania prihlášok: 31. 5. 2024
 • Termín prijímacej skúšky: 11. - 13. 6. 2024

 

Poplatok za prijímacie konanie:

 • 40€ bakalárske štúdium (v prípade podania aj elektronickej prihlášky sa poplatok za prijímacie konanie znižuje na 30€)
 • 30 € magisterské štúdium (v prípade podania aj elektronickej prihlášky sa poplatok za prijímacie konanie znižuje na 20€)

Aktuality

Doplňujúce informácie

Prečo ísť študovať na FF UMB?

Čo?

 • Bavia ťa jazyky, chceš cestovať, tlmočiť, učiť jazyky, pracovať v zahraničnej firme? Prihlás sa u nás na štúdium filológie (predtým prekladateľstva a tlmočníctva) alebo na učiteľstvo. Ponúkame štúdium angličtiny, ruštiny, nemčiny a francúžštiny.
 • Ak chceš rozvíjať a kultivovať rodný jazyk, pôsobiť v oblasti médií a komunikácie alebo učiť slovenčinu, zapíš sa na štúdium slovenského jazyka a literatúry.
 • Si športovo nadaný, chceš byť trénerom, učiteľom telesnej výchovy alebo pracovať v oblasti telovýchovy a športu? Na našej fakulte otvárame štúdium telesnej výchovy a štúdium trénerstva.
 • Ak sa zaujímaš o spoločenské vedy, chceš pochopiť zákonitosti fungovania sveta, dejín, naše tradície a súčasnosť? Práve pre teba je určená ponuka štúdia histórie či filozofie.
 • Niektoré študijné odbory a väčšinu študijných programov je možné kombinovať.

Prečo?

 • Pedagógovia sú kvalifikovaní odborníci s najnovšími poznatkami a skúsenosťami z praxe
 • V spolupráci so zahraničnými ambasádami u nás vyučujú lektori cudzích jazykov – rodení hovoriaci
 • Cudzie jazyky sa vyučujú v špeciálnych a moderných tlmočníckych kabínkach s najnovšími prekladateľskými softvérmi MemoQ translator pro, hts player 1.15, SDL Trados Studio 2009 a wxComSys – Contest conference and interpretation products, nahrávací software Abyssmedia MCRS, LanSchool, dohľadový a výučbový software pre študentov a učiteľov...
 • Spolupracujeme s praxou – s pracovnými a prekladateľskými agentúrami, zahraničnými ambasádami, médiami, športovými klubmi atď.
 • Študenti môžu absolvovať v rámci programu Erasmus a v rámci ďalších medzivládnych programov pobyty v zahraničí a získať tak potrebné poznatky a skúsenosti zo sveta
 • Máme moderné vybavenie v oblasti telovýchovy a športu – diagnostické centrum, športovú halu, gymnastickú telocvičňu, posilňovňu, plaváreň...
 • Môžete získať sociálne či motivačné štipendium alebo študentskú pôžičku
 • Máme skvelých absolventov, ktorí sa uplatnili v oblasti verejného života, ako pracovníci európskych inštitúcií, v početných zahraničných firmách, v médiách, v oblasti telovýchovy a športu a i.
 • Naša fakulta má vynikajúcu logistiku – v areáli sa nachádza internát, jedáleň, predajňa skrípt, univerzitná knižnica s fondom viac ako 200 000 kníh a domácich a zahraničných periodík, v blízkosti je zastávka autobusu smerom do centra
 • Okrem štúdia nájdeš relax na blízkych športoviskách – môžeš si zabehať na bežeckej dráhe, zacvičiť na outdoorových posilňovacích zariadeniach, zabaviť sa vo V-klube, samozrejmosťou je bufet a obľúbenou je aj kaviareň-čitáreň vo vestibule fakulty.

Kontakt

Filozofická fakulta

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica