O nás

Fakulta v hlavnej činnosti poskytuje, organizuje a zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie v rámci akreditovaných študijných programov všetkých troch stupňov, ďalšie vzdelávanie a udeľuje akademické a vedecko-pedagogické tituly, v oblasti výskumu Právo a k nemu prislúchajúce študijné odbory a programy právnického zamerania. Fakulta vykonáva základný a aplikovaný výskum, korešpondujúci s potrebami spoločnosti založenej na poznatkoch a s potrebami spoločenskej praxe, využíva najnovšie poznatky vedy a techniky pri vzdelávaní študentov a zapája ich do tvorivej vedeckej činnosti a udržiava a rozvíja hodnoty spoločenskej a právnej vedy svojou publikačnou a vedeckou činnosťou.

Web

Kde nás nájdeš

Právnická fakulta

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Komenského 20
974 01 Banská Bystrica

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

 • Termín podania prihlášok (1.kolo): do 30. 4. 2024 
 • Termín podania prihlášok (2.kolo): do 31. 5. 2024
 • Súčasťou prihlášky je životopis a overená kópia maturitného vysvedčenia
 • Prijíma sa bez prijímacích skúšok

Magisterské štúdium

 • Termín podania prihlášok: do 30. 6. 2024
 • Súčasťou prihlášky je životopis a overená kópia diplomu o ukončení bakalárskeho štúdia
 • Prijíma sa bez prijímacích skúšok

Doktorandské štúdium

 • Termín na podanie prihlášok: do 31. 5. 2024
 • Prijímacia skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou

Poplatok za prijímacie konanie:

 • 60€ – papierová prihláška
 • 50€ – elektronická prihláška

Všetky potrebné informácie nájdete v brožúre:  Informácie o štúdiu AR 2024/2025

Aktuality

Doplňujúce informácie

Prečo práve PrF UMB?

 • osobný prístup pedagóga k študentovi
 • online prístup študenta počas celého štúdia do praxou najpoužívanejších systémov právnych informácií (EpiSmart, Nové ASPI a Judikaty.info)
 • ohodnotenie systematickej práce študenta - priebežné hodnotenia z povinných predmetov
 • široké možnosti kvalitného ubytovania v blízkosti fakulty
 • študentské akcie (študentské konferencie, "právnikovice", plesy, beánie, turistické výstupy
 • fakulta je po kompletnej rekonštrukcii priestorov najmodernejšou právnickou fakultou na Slovensku
 • fakulta má vlastnú kaviareň, bufet, jedáleň, ale aj pizzeriu s terasou
 • široké možnosti praxovania počas štúdia a uplatnenia sa po štúdiu
 • Banská Bystrica - perla v srdci Slovenska

Uplatnenie absolventov PrF UMB

 • všetky právnické profesie
 • súdnictvo
 • prokuratúra
 • advokácia
 • podniková prax
 • štátna správa
 • oblasť medzinárodných vzťahov a diplomacie
 • medzinárodné právo ...

Akademické aktivity

 • Imatrikulácie, Promócie
 • Beánie
 • Právnický ples PrF UMB
 • Výberové prednášky
 • American School of Law
 • Banskobystrické zámocké dni práva
 • PROLEGAL - Deň doktorandov a študentov práva, Právne rozpravy on-screen
 • Právnické kvízy
 • Simulované súdne procesy
 • Prednášky odborníkov a diskusie s úspešnými absolventmi PrF UMB
 • Študentská vedecká a odborná činnosť
 • Študentská právna poradňa PrF UMB
 • Rozhovory s odsúdenými na doživotie
 • Zločin a trest slovenských žien

Študentský život

 • možnosť ubytovania na zrekonštruovaných internátoch v blízkosti fakulty
 • ubytovanie pre nových študentov priamo na fakulte
 • veľké možnosti trávenia voľného času (okrem iného aj v rámci univerzitných klubov a súborov)
 • skvelý nočný život

Naši odborníci

 • JUDr. Miloš Maďar, PhD., LLM. - sudca Ústavného súdu SR
 • Mult. Dr. h. c. prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc. -emeritný sudca Ústavného súdu
 • Dr. h. c. prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc. -bývalý generálny riaditeľ Sekcie vyšetrovania a kriminalisticko-expertíznych činností Ministerstva vnútra SR
 • prof. JUDr. Milan Ďurica, PhD. -bývalý predseda a emeritný sudca Krajského súdu v Banskej Bystrici
 • JUDr. Ing. Miroslav Paller - prezident Slovenskej komory exekútorov
 • JUDr. Marica Pirošíková - bývalá zástupkyňa SR pred Európskym súdom pre ľudské práva

Spolupráce fakulty

 • Ministerstvo spravodlivosti SR
 • Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí
 • Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže SR
 • Úrad priemyselného vlastníctva SR
 • Najvyšší súd SR
 • Krajský súd Banská Bystrica
 • Okresný súd Banská Bystrica
 • Krajská prokuratúra Banská Bystrica
 • Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
 • Okresné úrady v Banskobystrickom kraji
 • Mesto Banská Bystrica
 • Banskobystrický samosprávny kraj
 • Centrum právnej podpory
 • VIA IURIS mimovládna organizácia
 • Národný inšpektorát práce

Kontakt

Právnická fakulta

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Komenského 20
974 01 Banská Bystrica