O nás

Hlavným cieľom univerzity je poskytovať vzdelanie vo všetkých 3 stupňoch v oblastiach ekonomických a manažérskych študijných programov, ale tiež v informatických, humanitných a spoločenských vedách. Tiež pripravuje svojich študentov na pôsobenie v medzinárodnom priestore tak, aby boli schopní reagovať na aktuálne štandardy globalizácie.

Uplatnenie

Absolventi školy sa uplatnia ako analytici, obchodníci, kontrolóri, v medzinárodných vzťahoch, krízoví manažéri, v štátnych a súkromných podnikoch, ale tiež na rôznych úrovniach manažmentu v širokej škále podnikov.

Web

Kde nás nájdeš

Ekonomická univerzita v Bratislave

Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava

Fakulty

Fakulta medzinárodných vzťahov

 • Hospodárska diplomacia
 • Medzinárodné ekonomické vzťahy
2 programy

Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach

 • Corporate Business and Marketing
 • Ekonomika a manažment podniku
 • Finančné riadenie podniku

a ďalšie 2 programy

5 programov

Obchodná fakulta

 • Biznis a marketing
 • Management de la vente
 • Management of International Business

a ďalších 8 programov

11 programov

Fakulta podnikového manažmentu

 • Business Economics and Management
 • Ekonomika a manažment podniku
 • Ekonomika podniku

a ďalšie 2 programy

5 programov

Fakulta aplikovaných jazykov

 • Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia
1 program

Fakulta hospodárskej informatiky

 • Aktuárstvo
 • Data Science v ekonómii
 • Hospodárska informatika

a ďalšie 3 programy

6 programov

Národohospodárska fakulta

 • Aplikovaná ekonómia
 • Applied Economics
 • Economics

a ďalších 10 programov

13 programov

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

Podávanie prihlášok: do 31. 3. 2024

Prijimacie skúšky: 17. - 21. 6. 2024

Inžinierske štúdium

Podávanie prihlášok: do 30. 4. 2024

Prijimacie skúšky: 2. 5. – 26. 7. 2024 / 12. 8. – 23. 8. 2024

Aktuality

Doplňujúce informácie

Študentské domovy EU v Bratislave

Študentské domovy zabezpečujú ubytovanie pre študentov dennej formy štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave a zároveň zabezpečujú vhodné podmienky pre štúdium, telesnú a duševnú regeneráciu študentov, podporujú záujmovú činnosť, kultúrny, spoločenský, občiansky a športový život týchto študentov. V rámci podnikateľskej činnosti ďalej zabezpečuje využívanie voľných ubytovacích kapacít študentských domovov najmä počas obdobia letných prázdnin.

Slovenská ekonomická knižnica Ekonomickej univerzity v Bratislave

Slovenská ekonomická knižnica Ekonomickej univerzity v Bratislave je celouniverzitná akademická knižnica, ktorá plní aj funkcie špecializovanej vedeckej knižnice s celoslovenskou pôsobnosťou. V rámci Slovenskej republiky je ako jediná profilovaná na oblasť ekonómie a interdisciplinárne vedy. Knižnica je metodickým, koordinačným a poradenským pracoviskom pre prácu s ekonomickou literatúrou a ekonomickými informáciami. Tu nájdeš všetkú potrebnú literatúru pre tvoje štůdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

Šport na univerzite

Okrem telovýchovných aktivít na hodinách telesnej výchovy majú študenti pestrý výber možností športu počas roka a to aj počas niekoľkých akcií organizovanými samotnou univerzitou (univerzitné dni športu pri príležitosti „Dňa študentov“, Pohár rektora, večerný aerobik, splavy riek, či lyžiarske výjazdy do Álp).

Kontakt

Ekonomická univerzita v Bratislave

Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava