O nás

Hlavným cieľom univerzity je poskytovať vzdelanie vo všetkých 3 stupňoch v oblastiach ekonomických a manažérskych študijných programov, ale tiež v informatických, humanitných a spoločenských vedách. Tiež pripravuje svojich študentov na pôsobenie v medzinárodnom priestore tak, aby boli schopní reagovať na aktuálne štandardy globalizácie.

Uplatnenie

Absolventi školy sa uplatnia ako analytici, obchodníci, kontrolóri, v medzinárodných vzťahoch, krízoví manažéri, v štátnych a súkromných podnikoch, ale tiež na rôznych úrovniach manažmentu v širokej škále podnikov.

Web

Kde nás nájdeš

Ekonomická univerzita v Bratislave

Dolnozemská cesta 1
85235 Bratislava

Fakulty

Fakulta medzinárodných vzťahov

 • Hospodárska diplomacia
 • Medzinárodné ekonomické vzťahy
2 programy

Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach

 • Ekonomika a manažment podniku
 • Finančné riadenie podniku
 • MBA - Finančné riadenie podniku

a ďalšie 2 programy

5 programov

Obchodná fakulta

 • Manažment cestovného ruchu
 • Manažment medzinárodného obchodu
 • Manažment medzinárodného podnikania

a ďalšie 4 programy

7 programov

Fakulta podnikového manažmentu

 • Ekonomika a manažment podniku
 • Ekonomika podniku
 • Finančný manažment

a ďalších 5 programov

8 programov

Fakulta aplikovaných jazykov

 • Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia
1 program

Fakulta hospodárskej informatiky

 • Aktuárstvo
 • Ekonometria a operačný výskum
 • Hospodárska informatika

a ďalších 9 programov

12 programov

Národohospodárska fakulta

 • Bankovníctvo
 • Daňovníctvo a daňové poradenstvo
 • Ekonómia a právo

a ďalších 13 programov

16 programov

Aktuality

Kontakt

Ekonomická univerzita v Bratislave

Dolnozemská cesta 1
85235 Bratislava