O nás

Fakulta predstavuje vzdelávaciu a výskumnú inštitúciu, ktorá sa venuje vzdelávaniu v oblasti obchodnovedných disciplín. Je charakteristická svojim kvalitným odborným a personálnym zázemím, vlastnou literatúrou či materiálno-technickým zabezpečením. Hlavným poslaním je príprava odborníkov a výskum v oblasti ekonómie, ekonomiky, humanitných a k ním nadväzujúcich spoločenských vied.

Uplatnenie

Absolventi sa uplatnia ako zakladatelia malých a stredných podnikov, v rodinnom podnikaní, v strednom manažmente na marketingových a obchodných oddeleniach, obchodní zástupcovia, ďalej v podnikovej ekonomike, financiách a manažmente či v cestovnom ruchu.

Web

Kde nás nájdeš

Obchodná fakulta

Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

  • Podávanie prihlášok: 31. 3. 2024
  • Termín prijímacieho konania: 17. - 21. 6. 2024

Prihláška sa podáva elektronicky

Prijímacia skúška pozostáva z písomného testu zo všeobecných študijných predpokladov a testu z cudzieho jazyka.

Od povinnosti vykonať prijímaciu skúšku sú oslobodení uchádzači, ktorí sa v akademických rokoch 2020/2021 – 2023/2024 zúčastnili na celoslovenskom kole súťaží, organizovaných s celoslovenskou pôsobnosťou pre študentov stredných škôl a to: Ekonomická olympiáda a Olympiáda mladý účtovník, konaných do 30. apríla 2024.

Na štúdium budú prijatí uchádzači, ktorých percentil z každého testu bude rovný alebo vyšší ako 60.

Inžinierske štúdium

  • Podávanie prihlášok: 30. 4. 2024 (na študijné programy v anglickom jazyku do 29. 2. 2024)
  • Termín prijímacieho konania: 2.5. - 21. 6. 2024

Výber uchádzačov je realizovaný na základe študijných výsledkov na bakalárskom stupni štúdia. Kritériom je vážený študijný priemer za celé obdobie bakalárskeho štúdia okrem posledného letného semestra štúdia.

Doktorandské štúdium

  • Podávanie prihlášok: 7. 6. 2024
  • Termín prijímacieho konania: 21. 6. 2024

Poplatok za prijímacie konanie:

  • 40€
  • 90€ v prípade študijných programov v anglickom jazyku

Aktuality

Doplňujúce informácie

Študentské domovy EU v Bratislave

Študentské domovy zabezpečujú ubytovanie pre študentov dennej formy štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave a zároveň zabezpečujú vhodné podmienky pre štúdium, telesnú a duševnú regeneráciu študentov, podporujú záujmovú činnosť, kultúrny, spoločenský, občiansky a športový život týchto študentov. V rámci podnikateľskej činnosti ďalej zabezpečuje využívanie voľných ubytovacích kapacít študentských domovov najmä počas obdobia letných prázdnin.

Slovenská ekonomická knižnica Ekonomickej univerzity v Bratislave

Slovenská ekonomická knižnica Ekonomickej univerzity v Bratislave je celouniverzitná akademická knižnica, ktorá plní aj funkcie špecializovanej vedeckej knižnice s celoslovenskou pôsobnosťou. V rámci Slovenskej republiky je ako jediná profilovaná na oblasť ekonómie a interdisciplinárne vedy. Knižnica je metodickým, koordinačným a poradenským pracoviskom pre prácu s ekonomickou literatúrou a ekonomickými informáciami. Tu nájdeš všetkú potrebnú literatúru pre tvoje štůdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

Šport na univerzite

Okrem telovýchovných aktivít na hodinách telesnej výchovy majú študenti pestrý výber možností športu počas roka a to aj počas niekoľkých akcií organizovanými samotnou univerzitou (univerzitné dni športu pri príležitosti „Dňa študentov“, Pohár rektora, večerný aerobik, splavy riek, či lyžiarske výjazdy do Álp).

Kontakt

Obchodná fakulta

Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava