O nás

Fakulta predstavuje vzdelávaciu a výskumnú inštitúciu, ktorá sa venuje vzdelávaniu v oblasti obchodnovedných disciplín. Je charakteristická svojim kvalitným odborným a personálnym zázemím, vlastnou literatúrou či materiálno-technickým zabezpečením. Hlavným poslaním je príprava odborníkov a výskum v oblasti ekonómie, ekonomiky, humanitných a k ním nadväzujúcich spoločenských vied.

Uplatnenie

Absolventi sa uplatnia ako zakladatelia malých a stredných podnikov, v rodinnom podnikaní, v strednom manažmente na marketingových a obchodných oddeleniach, obchodní zástupcovia, ďalej v podnikovej ekonomike, financiách a manažmente či v cestovnom ruchu.

Web

Kde nás nájdeš

Obchodná fakulta

Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

  • Podávanie prihlášok: 1.11.2022 - 31.3.2023
  • Termín prijímacieho konania: 12.6.2023 - 16.6.2023

Prihláška sa podáva elektronicky

Prijímacia skúška pozostáva z písomného testu zo všeobecných študijných predpokladov a testu z cudzieho jazyka.

Od povinnosti vykonať prijímaciu skúšku sú oslobodení uchádzači, ktorí sa v danom akademickom roku zúčastnili na celoslovenskom kole odbornej, resp. ekonomicky zameranej súťaže alebo v danom akademickom roku absolvujú test Všeobecných študijných predpokladov a zároveň aj test z cudzieho jazyka, ktoré možno absolvovať v rámci Národných porovnávacích skúšok (NPS) zabezpečovaných spoločnosťou SCIO. 

Na štúdium budú prijatí uchádzači, ktorých percentil z každého testu bude rovný alebo vyšší ako 60.

Inžinierske štúdium

  • Podávanie prihlášok: 1.11.2022 - 30.4.2023
  • Termín podania prihlášok pre študijné programy v cudzom jazyku: 28.2.2023
  • Termín prijímacieho konania: 2.5.2023 - 2.6.2023

Výber uchádzačov je realizovaný na základe študijných výsledkov na bakalárskom stupni štúdia. Kritériom je vážený študijný priemer za celé obdobie bakalárskeho štúdia okrem posledného letného semestra štúdia.

Poplatok za prijímacie konanie:

  • 32€
  • 60€ v prípade študijných programov v anglickom jazyku

Aktuality

Doplňujúce informácie

Študentské domovy EU v Bratislave

Študentské domovy zabezpečujú ubytovanie pre študentov dennej formy štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave a zároveň zabezpečujú vhodné podmienky pre štúdium, telesnú a duševnú regeneráciu študentov, podporujú záujmovú činnosť, kultúrny, spoločenský, občiansky a športový život týchto študentov. V rámci podnikateľskej činnosti ďalej zabezpečuje využívanie voľných ubytovacích kapacít študentských domovov najmä počas obdobia letných prázdnin.

Slovenská ekonomická knižnica Ekonomickej univerzity v Bratislave

Slovenská ekonomická knižnica Ekonomickej univerzity v Bratislave je celouniverzitná akademická knižnica, ktorá plní aj funkcie špecializovanej vedeckej knižnice s celoslovenskou pôsobnosťou. V rámci Slovenskej republiky je ako jediná profilovaná na oblasť ekonómie a interdisciplinárne vedy. Knižnica je metodickým, koordinačným a poradenským pracoviskom pre prácu s ekonomickou literatúrou a ekonomickými informáciami. Tu nájdeš všetkú potrebnú literatúru pre tvoje štůdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

Šport na univerzite

Okrem telovýchovných aktivít na hodinách telesnej výchovy majú študenti pestrý výber možností športu počas roka a to aj počas niekoľkých akcií organizovanými samotnou univerzitou (univerzitné dni športu pri príležitosti „Dňa študentov“, Pohár rektora, večerný aerobik, splavy riek, či lyžiarske výjazdy do Álp).

Kontakt

Obchodná fakulta

Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava