O nás

Fakulta sa pôvodne orientovala hlavne na riadenie priemyslu a poľnohospodárstva. Jej orientácia sa postupne rozširovala a dnes sa orientuje na manažment všetkých typov, zameraní a veľkostí podnikov. 5 katedier poskytuje vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch.

Uplatnenie

Absolventi sú žiadaní najmä v oblastiach podnikovej ekonomiky pri analýze a riadení ekonomických procesov, pri kvantifikácii a hodnotení ekonomických a finančných vzťahov. Tiež sa uplatnia ako manažéri v riadení predvýrobných, výrobných a povýrobných činností v oblasti logistiky, v riadení ľudských zdrojov či ako odborníci na identifikovanie, analýzu a hodnotenie procesov v podniku ako celku.

Web

Kde nás nájdeš

Fakulta podnikového manažmentu

Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

  • Podávanie prihlášok: 31. 3. 2024 (štúdium v anglickom jazyku 29. 2. 2024)
  • Prijímacia skúška: 17 - 21. 6. 2024 (štúdium v anglickom jazyku 26. 3. 2024)

Prihláška sa podáva elektronicky (overenú kópiu maturitného vysvedčenia stačí priniesť na prijímacie konanie)

Prijímacia skúška pozostáva z písomného testu zo všeobecných študijných predpokladov a testu z cudzieho jazyka.

Od povinnosti vykonať prijímaciu skúšku sú oslobodení uchádzači, ktorí sa v danom akademickom roku zúčastnili na celoslovenskom kole odbornej, resp. ekonomicky zameranej súťaže alebo v danom akademickom roku absolvujú test Všeobecných študijných predpokladov a zároveň aj test z cudzieho jazyka, ktoré možno absolvovať v rámci Národných porovnávacích skúšok (NPS) zabezpečovaných spoločnosťou SCIO.

Na štúdium budú prijatí uchádzači, ktorých percentil z každého testu bude rovný alebo vyšší ako 60.

Inžinierske štúdium

  • Podávanie prihlášok: 30. 4. 2024 (štúdium v anglickom jazyku 29. 2. 2024)
  • Prijímacia skúška: 21. 6. 2024 (štúdium v anglickom jazyku 8. - 12. 4. 2024)

Doktorandské štúdium

  • Podávanie prihlášok: 13. 6. 2024
  • Prijímacia skúška: 28. 6. 2024
  • Uchádzači o štúdium dostanú inštrukcie o spôsobe komunikácie a podrobnejšie informácie na e-mailovú adresu, uvedenú v prihláške

 

Poplatok za prijímacie konanie:

  • 40€
  • 90€ (študijný program v anglickom jazyku)

Aktuality

Doplňujúce informácie

Študentské domovy EU v Bratislave

Študentské domovy zabezpečujú ubytovanie pre študentov dennej formy štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave a zároveň zabezpečujú vhodné podmienky pre štúdium, telesnú a duševnú regeneráciu študentov, podporujú záujmovú činnosť, kultúrny, spoločenský, občiansky a športový život týchto študentov. V rámci podnikateľskej činnosti ďalej zabezpečuje využívanie voľných ubytovacích kapacít študentských domovov najmä počas obdobia letných prázdnin.

Slovenská ekonomická knižnica Ekonomickej univerzity v Bratislave

Slovenská ekonomická knižnica Ekonomickej univerzity v Bratislave je celouniverzitná akademická knižnica, ktorá plní aj funkcie špecializovanej vedeckej knižnice s celoslovenskou pôsobnosťou. V rámci Slovenskej republiky je ako jediná profilovaná na oblasť ekonómie a interdisciplinárne vedy. Knižnica je metodickým, koordinačným a poradenským pracoviskom pre prácu s ekonomickou literatúrou a ekonomickými informáciami. Tu nájdeš všetkú potrebnú literatúru pre tvoje štůdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

Šport na univerzite

Okrem telovýchovných aktivít na hodinách telesnej výchovy majú študenti pestrý výber možností športu počas roka a to aj počas niekoľkých akcií organizovanými samotnou univerzitou (univerzitné dni športu pri príležitosti „Dňa študentov“, Pohár rektora, večerný aerobik, splavy riek, či lyžiarske výjazdy do Álp).

Kontakt

Fakulta podnikového manažmentu

Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava