O nás

Fakulta sa pôvodne orientovala hlavne na riadenie priemyslu a poľnohospodárstva. Jej orientácia sa postupne rozširovala a dnes sa orientuje na manažment všetkých typov, zameraní a veľkostí podnikov. 5 katedier poskytuje vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch.

Uplatnenie

Absolventi sú žiadaní najmä v oblastiach podnikovej ekonomiky pri analýze a riadení ekonomických procesov, pri kvantifikácii a hodnotení ekonomických a finančných vzťahov. Tiež sa uplatnia ako manažéri v riadení predvýrobných, výrobných a povýrobných činností v oblasti logistiky, v riadení ľudských zdrojov či ako odborníci na identifikovanie, analýzu a hodnotenie procesov v podniku ako celku.

Web

Kde nás nájdeš

Fakulta podnikového manažmentu

Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

  • Podávanie prihlášok: 1.11.2022 - 31.3.2023
  • Termín prijímacieho konania: 12.6.2023  - 16.6.2023

Prihláška sa podáva elektronicky (overenú kópiu maturitného vysvedčenia stačí priniesť na prijímacie konanie)

Prijímacia skúška pozostáva z písomného testu zo všeobecných študijných predpokladov a testu z cudzieho jazyka.

Od povinnosti vykonať prijímaciu skúšku sú oslobodení uchádzači, ktorí sa v danom akademickom roku zúčastnili na celoslovenskom kole odbornej, resp. ekonomicky zameranej súťaže alebo v danom akademickom roku absolvujú test Všeobecných študijných predpokladov a zároveň aj test z cudzieho jazyka, ktoré možno absolvovať v rámci Národných porovnávacích skúšok (NPS) zabezpečovaných spoločnosťou SCIO.

Na štúdium budú prijatí uchádzači, ktorých percentil z každého testu bude rovný alebo vyšší ako 60.

Magisterské štúdium

  • Podávanie prihlášok: 1.11.2022 - 30.4.2023
  • Termín podania prihlášok pre študijné programy v cudzom jazyku: 28.2.2023
  • Termín prijímacieho konania: 2.5.2023 - 2.6.2023

Poplatok za prijímacie konanie:

  • 32€
  • 60€ (študijný program v anglickom jazyku)

Aktuality

Kontakt

Fakulta podnikového manažmentu

Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava