O nás

Fakulta od roku 2000 pripravuje vo všetkých troch stupňoch štúdia budúcich odborníkov pre oblasť medzinárodných ekonomických vzťahov. Hlavným cieľom je poskytnúť kvalitné vzdelanie, ktoré zahŕňa odbornú prípravu v oblasti medzinárodných hospodárskych vzťahov. Tiež je kladený veľký dôraz na jazykovú prípravu.

Uplatnenie

Úspešní absolventi nájdu uplatnenie v odvetví medzinárodných vzťahov, hospodárskej diplomacie, v orgánoch štátnej správy, v domácich aj zahraničných vládnych a mimovládnych organizáciách.

Web

Kde nás nájdeš

Fakulta medzinárodných vzťahov

Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

  • Podávanie prihlášok: 31. 3. 2024

Prihláška sa podáva elektronicky (overenú kópiu maturitného vysvedčenia stačí priniesť na prijímacie konanie)

Prijímacia skúška pozostáva z písomného testu zo všeobecných študijných predpokladov a testu z cudzieho jazyka.

Od povinnosti vykonať prijímaciu skúšku sú oslobodení uchádzači, ktorí sa v danom akademickom roku zúčastnili na celoslovenskom kole odbornej, resp. ekonomicky zameranej súťaže alebo v danom akademickom roku absolvujú test Všeobecných študijných predpokladov a zároveň aj test z cudzieho jazyka, ktoré možno absolvovať v rámci Národných porovnávacích skúšok (NPS) zabezpečovaných spoločnosťou SCIO. 

Na štúdium budú prijatí uchádzači, ktorých percentil z každého testu bude rovný alebo vyšší ako 60.

Inžinierske štúdium

  • Podávanie prihlášok: 30. 4. 2024

Absolventom študijného odboru 1.stupňa na Fakulte medzinárodných vzťahov bude prijímacia skúška odpustená.

Prijímacia skúška je formou písomného testu v rozsahu vybraných predmetov 1. stupňa štúdia na Fakulte medzinárodných vzťahov.

Doktorandské štúdium

  • Podávanie prihlášok: 9. 6. 2024
  • Prijímacia skúška: 30. 6. 2024

Poplatok za prijímacie konanie:

  • 1. a 2. stupeň: 40€ (v študijnom programe v cudzom jazyku je 90€)
  • 3. stupeň: 32€

Aktuality

Doplňujúce informácie

Študentské domovy EU v Bratislave

Študentské domovy zabezpečujú ubytovanie pre študentov dennej formy štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave a zároveň zabezpečujú vhodné podmienky pre štúdium, telesnú a duševnú regeneráciu študentov, podporujú záujmovú činnosť, kultúrny, spoločenský, občiansky a športový život týchto študentov. V rámci podnikateľskej činnosti ďalej zabezpečuje využívanie voľných ubytovacích kapacít študentských domovov najmä počas obdobia letných prázdnin.

Slovenská ekonomická knižnica Ekonomickej univerzity v Bratislave

Slovenská ekonomická knižnica Ekonomickej univerzity v Bratislave je celouniverzitná akademická knižnica, ktorá plní aj funkcie špecializovanej vedeckej knižnice s celoslovenskou pôsobnosťou. V rámci Slovenskej republiky je ako jediná profilovaná na oblasť ekonómie a interdisciplinárne vedy. Knižnica je metodickým, koordinačným a poradenským pracoviskom pre prácu s ekonomickou literatúrou a ekonomickými informáciami. Tu nájdeš všetkú potrebnú literatúru pre tvoje štůdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

Šport na univerzite

Okrem telovýchovných aktivít na hodinách telesnej výchovy majú študenti pestrý výber možností športu počas roka a to aj počas niekoľkých akcií organizovanými samotnou univerzitou (univerzitné dni športu pri príležitosti „Dňa študentov“, Pohár rektora, večerný aerobik, splavy riek, či lyžiarske výjazdy do Álp).

Kontakt

Fakulta medzinárodných vzťahov

Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava