O nás

Fakulta od roku 2000 pripravuje vo všetkých troch stupňoch štúdia budúcich odborníkov pre oblasť medzinárodných ekonomických vzťahov. Hlavným cieľom je poskytnúť kvalitné vzdelanie, ktoré zahŕňa odbornú prípravu v oblasti medzinárodných hospodárskych vzťahov. Tiež je kladený veľký dôraz na jazykovú prípravu.

Uplatnenie

Úspešní absolventi nájdu uplatnenie v odvetví medzinárodných vzťahov, hospodárskej diplomacie, v orgánoch štátnej správy, v domácich aj zahraničných vládnych a mimovládnych organizáciách.

Web

Kde nás nájdeš

Fakulta medzinárodných vzťahov

Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

  • Podávanie prihlášok: 1.11.2022 - 31.3.2023
  • Termín prijímacieho konania: 12.6.2023 - 16.6.2023

Prihláška sa podáva elektronicky (overenú kópiu maturitného vysvedčenia stačí priniesť na prijímacie konanie)

Prijímacia skúška pozostáva z písomného testu zo všeobecných študijných predpokladov a testu z cudzieho jazyka.

Od povinnosti vykonať prijímaciu skúšku sú oslobodení uchádzači, ktorí sa v danom akademickom roku zúčastnili na celoslovenskom kole odbornej, resp. ekonomicky zameranej súťaže alebo v danom akademickom roku absolvujú test Všeobecných študijných predpokladov a zároveň aj test z cudzieho jazyka, ktoré možno absolvovať v rámci Národných porovnávacích skúšok (NPS) zabezpečovaných spoločnosťou SCIO. 

Na štúdium budú prijatí uchádzači, ktorých percentil z každého testu bude rovný alebo vyšší ako 60.

Magisterské štúdium

  • Podávanie prihlášok: 1.11.2022 - 30.4.2023
  • Termín prijímacieho konania: 26.6.2023
  • Náhradný termín prijímacieho konania: 31.8.2023

Absolventom študijného odboru 1.stupňa na Fakulte medzinárodných vzťahov bude prijímacia skúška odpustená.

Prijímacia skúška je formou písomného testu v rozsahu vybraných predmetov 1. stupňa štúdia na Fakulte medzinárodných vzťahov.

Poplatok za prijímacie konanie: 32€

Aktuality

Kontakt

Fakulta medzinárodných vzťahov

Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava