O nás

Fakulta sa sústreďuje na poskytovanie vzdelania, ktoré zahŕňa schopnosť komunikácie v dvoch cudzích jazykoch, interkultúrnu komunikáciu, základy ekonómie, práva a niektorých spoločenskovedných disciplín. Okrem toho má na starosti výučbu cudzích jazykov aj na ostatných fakultách Ekonomickej univerzity. Medzi hlavné ciele patrí tiež schopnosť pružne reagovať na meniace sa požiadavky trhu.

Uplatnenie

Po úspešnom absolvovaní štúdia sa absolvent uplatní ako kultúrno-osvetový pracovník v nižšom stupni organizácie štátnej správy a samosprávy, asistent manažéra v podnikoch, podnikový prekladateľ, pracovník v oblasti zahraničných vzťahov, obchodu politiky a kultúry, pracovníci štátnej správy, verejnej správy a samosprávy. Tiež nájdu uplatnenie aj ako euroúradníci, hovorcovia, tlačoví referenti, komunikátori a mediátori.

Web

Kde nás nájdeš

Fakulta aplikovaných jazykov

Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

  • Podávanie prihlášok: 1.11.2022 - 31.3.2023
  • Termín prijímacieho konania: 12.6.2023 -16.6.2023

Prihláška sa podáva elektronicky (overenú kópiu maturitného vysvedčenia stačí priniesť na prijímacie konanie)

Prijímacia skúška pozostáva z písomného testu zo všeobecných študijných predpokladov a testu z dvoch cudzích jazykov (anglický jazyk (B2) a nemecký/francúzsky/španielsky/ruský jazyk (A1)).

Od povinnosti vykonať prijímaciu skúšku sú oslobodení uchádzači, ktorí sa v danom akademickom roku zúčastnili na celoslovenskom kole odbornej, resp. ekonomicky zameranej súťaže alebo v danom akademickom roku absolvujú test Všeobecných študijných predpokladov a zároveň aj testy z dvoch cudzích jazykov, ktoré možno absolvovať v rámci Národných porovnávacích skúšok (NPS) zabezpečovaných spoločnosťou SCIO. 

Na štúdium budú prijatí uchádzači, ktorých percentil z každého testu bude rovný alebo vyšší ako 60.

Inžinierske štúdium

  • Podávanie prihlášok: 1.11.2022 - 30.4.2023
  • Termín prijímacieho konania: 21.6.2023

Aktuality

Doplňujúce informácie

Študentské domovy EU v Bratislave

Študentské domovy zabezpečujú ubytovanie pre študentov dennej formy štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave a zároveň zabezpečujú vhodné podmienky pre štúdium, telesnú a duševnú regeneráciu študentov, podporujú záujmovú činnosť, kultúrny, spoločenský, občiansky a športový život týchto študentov. V rámci podnikateľskej činnosti ďalej zabezpečuje využívanie voľných ubytovacích kapacít študentských domovov najmä počas obdobia letných prázdnin.

Slovenská ekonomická knižnica Ekonomickej univerzity v Bratislave

Slovenská ekonomická knižnica Ekonomickej univerzity v Bratislave je celouniverzitná akademická knižnica, ktorá plní aj funkcie špecializovanej vedeckej knižnice s celoslovenskou pôsobnosťou. V rámci Slovenskej republiky je ako jediná profilovaná na oblasť ekonómie a interdisciplinárne vedy. Knižnica je metodickým, koordinačným a poradenským pracoviskom pre prácu s ekonomickou literatúrou a ekonomickými informáciami. Tu nájdeš všetkú potrebnú literatúru pre tvoje štůdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

Šport na univerzite

Okrem telovýchovných aktivít na hodinách telesnej výchovy majú študenti pestrý výber možností športu počas roka a to aj počas niekoľkých akcií organizovanými samotnou univerzitou (univerzitné dni športu pri príležitosti „Dňa študentov“, Pohár rektora, večerný aerobik, splavy riek, či lyžiarske výjazdy do Álp).

Kontakt

Fakulta aplikovaných jazykov

Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava