O nás

Fakulta sa sústreďuje na poskytovanie vzdelania, ktoré zahŕňa schopnosť komunikácie v dvoch cudzích jazykoch, interkultúrnu komunikáciu, základy ekonómie, práva a niektorých spoločenskovedných disciplín. Okrem toho má na starosti výučbu cudzích jazykov aj na ostatných fakultách Ekonomickej univerzity. Medzi hlavné ciele patrí tiež schopnosť pružne reagovať na meniace sa požiadavky trhu.

Uplatnenie

Po úspešnom absolvovaní štúdia sa absolvent uplatní ako kultúrno-osvetový pracovník v nižšom stupni organizácie štátnej správy a samosprávy, asistent manažéra v podnikoch, podnikový prekladateľ, pracovník v oblasti zahraničných vzťahov, obchodu politiky a kultúry, pracovníci štátnej správy, verejnej správy a samosprávy. Tiež nájdu uplatnenie aj ako euroúradníci, hovorcovia, tlačoví referenti, komunikátori a mediátori.

Web

Kde nás nájdeš

Fakulta aplikovaných jazykov

Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske - test zo všeobecných študijných predpokladov a dvoch cudzích jazykov

Magisterské

  • písomná časť - preklad odborného ekonomického článku z cudzieho jazyka do slovenčiny, čítanie s porozumením
  • ústna časť - diskusia na tému z oblasti akademického jazyka
  • pri splnení podmienok môže byť prijímacia skúška aj odpustená

Aktuality

Kontakt

Fakulta aplikovaných jazykov

Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava