O nás

Fakulta pripravuje budúcich absolventov na prácu so sociálnymi a ekonomickými informáciami, ktorá súvisí s ich získavaním, spracovaním, kontrolou a tvorbou informačných systémov. Absolventi budú schopní tieto informácie implementovať a analyzovať v sociálnej a ekonomickej sfére. Fakulta umožňuje vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch.

Uplatnenie

Absolvent fakulty hospodárskej informatiky sa uplatní ako analytik, štatistik, prognostik či vo vrcholovom manažmente firiem. Tiež sa uplatnia aj ako audítori, kontrolóri či účtovníci. Často sú tiež žiadaní do vysokých funkcií štátnej a komunálnej správy.

Web

Kde nás nájdeš

Fakulta hospodárskej informatiky

Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

  • Podávanie prihlášok: 31. 3. 2024
  • Termín prijímacieho konania: 17. - 21. 6. 2024

Prihláška sa podáva elektronicky (overenú kópiu maturitného vysvedčenia stačí priniesť na prijímacie konanie)

Prijímacia skúška pozostáva z písomného testu zo všeobecných študijných predpokladov a testu z cudzieho jazyka.

Inžinierske štúdium

  • Podávanie prihlášok: 30. 4. 2024
  • Termín prijímacieho konania: 17. - 21. 6. 2024 (bude upresneno)

Doktorandské štúdium

  • Podávanie prihlášok: 7. 6. 2024
  • Termín prijímacieho konania: 27. 7. 2024

Poplatok za prijímacie konanie: 40€ (elektronicky podaná prihláška)

Aktuality

Doplňujúce informácie

Študentské domovy EU v Bratislave

Študentské domovy zabezpečujú ubytovanie pre študentov dennej formy štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave a zároveň zabezpečujú vhodné podmienky pre štúdium, telesnú a duševnú regeneráciu študentov, podporujú záujmovú činnosť, kultúrny, spoločenský, občiansky a športový život týchto študentov. V rámci podnikateľskej činnosti ďalej zabezpečuje využívanie voľných ubytovacích kapacít študentských domovov najmä počas obdobia letných prázdnin.

Slovenská ekonomická knižnica Ekonomickej univerzity v Bratislave

Slovenská ekonomická knižnica Ekonomickej univerzity v Bratislave je celouniverzitná akademická knižnica, ktorá plní aj funkcie špecializovanej vedeckej knižnice s celoslovenskou pôsobnosťou. V rámci Slovenskej republiky je ako jediná profilovaná na oblasť ekonómie a interdisciplinárne vedy. Knižnica je metodickým, koordinačným a poradenským pracoviskom pre prácu s ekonomickou literatúrou a ekonomickými informáciami. Tu nájdeš všetkú potrebnú literatúru pre tvoje štůdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

Šport na univerzite

Okrem telovýchovných aktivít na hodinách telesnej výchovy majú študenti pestrý výber možností športu počas roka a to aj počas niekoľkých akcií organizovanými samotnou univerzitou (univerzitné dni športu pri príležitosti „Dňa študentov“, Pohár rektora, večerný aerobik, splavy riek, či lyžiarske výjazdy do Álp).

Kontakt

Fakulta hospodárskej informatiky

Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava