O nás

Podnikovohospodárska fakulta bola založená v roku 1992. Výučba prebieha na pracoviskách v Košiciach a na pedagogickom pracovisku v Michalovciach. Fakulta zabezpečuje prípravu budúcich ekonómov na všetkých troch stupňoch štúdia. Pripravuje budúcich odborníkov pre súkromný aj verejný sektor v študijnom odbore Ekonómia a manažment.

Uplatnenie

Absolvent sa uplatní ako podnikový ekonóm a manažér, finančný, účtovný a rozpočtový analytik, analytik trhu práce, personalista, odborník na podnikové financie, obchodný zástupca a prevádzkar, produktový manažér, krízový manažér, audítor, konzultant, kontrolér, pracovník daňovej správy, v marketingu a ďalších manažérskych funkciách.

Web

Kde nás nájdeš

Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach

Ekonomická univerzita v Bratislave
Tajovského 13
041 30 Košice

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

  • Podávanie prihlášok: 31. 3. 2024
  • Termín prijímacieho konania: 17. - 21. 6. 2024

Prihláška sa podáva elektronicky (overenú kópiu maturitného vysvedčenia stačí priniesť na prijímacie konanie)

Prijímacia skúška pozostáva z písomného testu zo všeobecných študijných predpokladov a testu z jedného cudzieho jazyka.

Inžinierske štúdium

  • Podávanie prihlášok: 30. 4. 2024
  • Termín prijímacieho konania: 2. 5. – 26. 7. 2024
  • Náhradný termín prijímacích skúšok: 12. 8. – 23. 8. 2024

Doktorandské štúdium

  • Podávanie prihlášok: 7. 6. 2024
  • Termín prijímacieho konania: 27. 6. 2024

Poplatok za prijímacie konanie: 

  • 40€ (90€ pre študijné programy v cudzom jazyku)

Aktuality

Doplňujúce informácie

Študentské domovy EU v Bratislave

Študentské domovy zabezpečujú ubytovanie pre študentov dennej formy štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave a zároveň zabezpečujú vhodné podmienky pre štúdium, telesnú a duševnú regeneráciu študentov, podporujú záujmovú činnosť, kultúrny, spoločenský, občiansky a športový život týchto študentov. V rámci podnikateľskej činnosti ďalej zabezpečuje využívanie voľných ubytovacích kapacít študentských domovov najmä počas obdobia letných prázdnin.

Slovenská ekonomická knižnica Ekonomickej univerzity v Bratislave

Slovenská ekonomická knižnica Ekonomickej univerzity v Bratislave je celouniverzitná akademická knižnica, ktorá plní aj funkcie špecializovanej vedeckej knižnice s celoslovenskou pôsobnosťou. V rámci Slovenskej republiky je ako jediná profilovaná na oblasť ekonómie a interdisciplinárne vedy. Knižnica je metodickým, koordinačným a poradenským pracoviskom pre prácu s ekonomickou literatúrou a ekonomickými informáciami. Tu nájdeš všetkú potrebnú literatúru pre tvoje štůdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

Šport na univerzite

Okrem telovýchovných aktivít na hodinách telesnej výchovy majú študenti pestrý výber možností športu počas roka a to aj počas niekoľkých akcií organizovanými samotnou univerzitou (univerzitné dni športu pri príležitosti „Dňa študentov“, Pohár rektora, večerný aerobik, splavy riek, či lyžiarske výjazdy do Álp).

Kontakt

Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach

Ekonomická univerzita v Bratislave
Tajovského 13
041 30 Košice