O nás

Táto fakulta patrí medzi najúspešnejšie fakulty ekonomického zamerania na Slovensku. Svojich študentov pripravuje tak, aby boli schopní prispôsobiť sa meniacim sa požiadavkám na domácom aj zahraničnom trhu práce. Ponúka možnosť štúdia na všetkých troch stupňoch. Medzi kľúčové faktory fakulty patrí najmä veda a výskum a publikačná činnosť.

Uplatnenie

Absolventi sa uplatnia ako ekonomickí redaktori, analytici, obchodníci s cennými papiermi, daňoví poradcovia a kontrolóri, prognostici, audítori, rizikoví manažéri, projektoví manažéri, personalisti, konzultanti, v manažmente, vedeckí pracovníci či vysokoškolskí učitelia.

Web

Kde nás nájdeš

Národohospodárska fakulta

Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

  • Podávanie prihlášok: 1.11.2022 - 31.3.2023
  • Termín prijímacieho konania: 12.6.2023 - 16.6.2023

Prihláška sa podáva elektronicky (overenú kópiu maturitného vysvedčenia stačí priniesť na prijímacie konanie)

Prijímacia skúška pozostáva z písomného testu zo všeobecných študijných predpokladov a testu z cudzieho jazyka (okrem študijného programu Právo a ekonómia a anglických študijných programov)

  • Prijímacia skúška na študijný program Ekonómia a právo pozostáva okrem písomného testu zo všeobecných študijných predpokladov a testu z cudzieho jazyka aj z učiva dejepisu, náuke o spoločnosti a logike.
  • Prijímacia skúška na študijné programy Financie, bankovníctvo a poisťovníctvo a Aplikovaná ekonómia v anglickom jazyku pozostáva z písomného testu zo všeobecných študijných predpokladov v aglickom jazyku a testu z anglického jazyka.

Od povinnosti vykonať prijímaciu skúšku sú oslobodení uchádzači, ktorí sa v danom akademickom roku zúčastnili na celoslovenskom kole odbornej, resp. ekonomicky zameranej súťaže alebo v danom akademickom roku absolvujú test Všeobecných študijných predpokladov a zároveň aj test z cudzieho jazyka, ktoré možno absolvovať v rámci Národných porovnávacích skúšok (NPS) zabezpečovaných spoločnosťou SCIO. 

Na štúdium budú prijatí uchádzači, ktorých percentil z každého testu bude rovný alebo vyšší ako 60.

Inžinierske/Magisterské štúdium

  • Podávanie prihlášok: 1.11.2022 - 30.4.2023
  • Termín podania prihlášok pre študijné programy v cudzom jazyku: 28.2.2023
  • Bez prijímacej skúšky

Výber uchádzačov o štúdium sa uskutoční na základe študijných výsledkov na bakalárskom stupni štúdia. Kritériom pre prijatie je vážený aritmetický priemer za celé obdobie bakalárskeho štúdia okrem posledného (letného) semestra štúdia (okrem študijného programu Právo a ekonómia).

Poplatky za prijímacie konanie:

  • 32€
  • 60€ (v prípade študijného programu Ekonómia a právo a študijných programov v anglickom jazyku)

Aktuality

Kontakt

Národohospodárska fakulta

Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava