O nás

Táto fakulta patrí medzi najúspešnejšie fakulty ekonomického zamerania na Slovensku. Svojich študentov pripravuje tak, aby boli schopní prispôsobiť sa meniacim sa požiadavkám na domácom aj zahraničnom trhu práce. Ponúka možnosť štúdia na všetkých troch stupňoch. Medzi kľúčové faktory fakulty patrí najmä veda a výskum a publikačná činnosť.

Uplatnenie

Absolventi sa uplatnia ako ekonomickí redaktori, analytici, obchodníci s cennými papiermi, daňoví poradcovia a kontrolóri, prognostici, audítori, rizikoví manažéri, projektoví manažéri, personalisti, konzultanti, v manažmente, vedeckí pracovníci či vysokoškolskí učitelia.

Web

Kde nás nájdeš

Národohospodárska fakulta

Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

  • Podávanie prihlášok: 31. 3. 2024 (na študíjny program v anglickom jazyku 29. 2. 2024)
  • Termín prijímacieho konania: 17. - 21. 6. 2024

Prijímacia skúška pozostáva z písomného testu zo všeobecných študijných predpokladov a testu z cudzieho jazyka (okrem študijného programu Právo a ekonómia a anglických študijných programov)

Prijímacia skúška na študijný program Ekonómia a právo pozostáva okrem písomného testu zo všeobecných študijných predpokladov a testu z cudzieho jazyka aj z učiva dejepisu, náuke o spoločnosti a logike.

Prijímacia skúška na študijné programy Financie, bankovníctvo a poisťovníctvo a Aplikovaná ekonómia v anglickom jazyku pozostáva z písomného testu zo všeobecných študijných predpokladov v aglickom jazyku a testu z anglického jazyka.

Od povinnosti vykonať prijímaciu skúšku sú oslobodení uchádzači, ktorí sa v danom akademickom roku zúčastnili na celoslovenskom kole odbornej, resp. ekonomicky zameranej súťaže alebo v danom akademickom roku absolvujú test Všeobecných študijných predpokladov a zároveň aj test z cudzieho jazyka, ktoré možno absolvovať v rámci Národných porovnávacích skúšok (NPS) zabezpečovaných spoločnosťou SCIO. 

Na štúdium budú prijatí uchádzači, ktorých percentil z každého testu bude rovný alebo vyšší ako 60.

Inžinierske štúdium

  • Podávanie prihlášok: 30. 4. 2024 (na študíjny program v anglickom jazyku 29. 2. 2024)
  • Bez prijímacej skúšky

Výber uchádzačov o štúdium sa uskutoční na základe študijných výsledkov na bakalárskom stupni štúdia. Kritériom pre prijatie je vážený aritmetický priemer za celé obdobie bakalárskeho štúdia okrem posledného (letného) semestra štúdia (okrem študijného programu Právo a ekonómia).

Doktorandské štúdium

  • Podávanie prihlášok: 13. 6. 2024
  • Bližšie informácie o jednotlivých témach, vrátane cieľov a anotácií podľa študijného programu budú zverejnené 12. 4. 2024 TU.

Poplatky za prijímacie konanie:

  • 40€ na štandardné študijné programy
  • 60€ na študijný program Ekonómia a právo resp. študijné programy v anglickom jazyku
  • 90€ na štandardné študijné programy v anglickom jazyku

Aktuality

Doplňujúce informácie

Študentské domovy EU v Bratislave

Študentské domovy zabezpečujú ubytovanie pre študentov dennej formy štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave a zároveň zabezpečujú vhodné podmienky pre štúdium, telesnú a duševnú regeneráciu študentov, podporujú záujmovú činnosť, kultúrny, spoločenský, občiansky a športový život týchto študentov. V rámci podnikateľskej činnosti ďalej zabezpečuje využívanie voľných ubytovacích kapacít študentských domovov najmä počas obdobia letných prázdnin.

Slovenská ekonomická knižnica Ekonomickej univerzity v Bratislave

Slovenská ekonomická knižnica Ekonomickej univerzity v Bratislave je celouniverzitná akademická knižnica, ktorá plní aj funkcie špecializovanej vedeckej knižnice s celoslovenskou pôsobnosťou. V rámci Slovenskej republiky je ako jediná profilovaná na oblasť ekonómie a interdisciplinárne vedy. Knižnica je metodickým, koordinačným a poradenským pracoviskom pre prácu s ekonomickou literatúrou a ekonomickými informáciami. Tu nájdeš všetkú potrebnú literatúru pre tvoje štůdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

Šport na univerzite

Okrem telovýchovných aktivít na hodinách telesnej výchovy majú študenti pestrý výber možností športu počas roka a to aj počas niekoľkých akcií organizovanými samotnou univerzitou (univerzitné dni športu pri príležitosti „Dňa študentov“, Pohár rektora, večerný aerobik, splavy riek, či lyžiarske výjazdy do Álp).

Kontakt

Národohospodárska fakulta

Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava