Našli sme 38 škôl

Fakulta podnikového manažmentu

 • Ekonomika a manažment podniku
 • Ekonomika podniku
 • Finančný manažment

a ďalších 5 programov

8 programov

Fakulta informatiky a informačných technológií

 • Aplikovaná informatika
 • Inteligentné informačné systémy
 • Programové systémy

a ďalších 8 programov

11 programov

Strojnícka fakulta

 • Aplikovaná mechanika a mechatronika
 • Aplikovaná mechanika
 • Automatizácia a informatizácia strojov a procesov

a ďalších 28 programov

31 programov

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

 • Aplikovaná ekonómia
 • Európske štúdiá
 • Európske štúdiá a politiky

a ďalšie 4 programy

7 programov

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy

 • Ekonomika a manažment verejných služieb
 • Informačné a telekomunikačné technológie v podnikaní
 • Manažment malého a stredného podnikania

a ďalších 7 programov

10 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Filozofická fakulta

 • Politológia
 • Religionistika
 • Pomocné vedy historické

a ďalších 91 programov

94 programov

Prírodovedecká fakulta

 • Analytická chémia
 • Anorganická chémia
 • Fyzikálna chémia

a ďalších 63 programov

66 programov

Národohospodárska fakulta

 • Bankovníctvo
 • Daňovníctvo a daňové poradenstvo
 • Ekonómia a právo

a ďalších 13 programov

16 programov

Fakulta hospodárskej informatiky

 • Aktuárstvo
 • Ekonometria a operačný výskum
 • Hospodárska informatika

a ďalších 9 programov

12 programov

Stavebná fakulta

 • Civil engineering
 • Architektonické konštrukcie a projektovanie
 • Geodézia a kartografia

a ďalších 21 programov

24 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta medzinárodných vzťahov

 • Hospodárska diplomacia
 • Medzinárodné ekonomické vzťahy
2 programy

Obchodná fakulta

 • Manažment cestovného ruchu
 • Manažment medzinárodného obchodu
 • Manažment medzinárodného podnikania

a ďalšie 4 programy

7 programov

Fakulta aplikovaných jazykov

 • Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia
1 program

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Aplikovaná informatika
 • Aplikovaná elektrotechnika
 • Aplikovaná mechatronika

a ďalších 27 programov

30 programov

Fakulta architektúry a dizajnu

 • Architektúra a urbanizmus
 • Architektúra
 • Dizajn

a ďalšie 4 programy

7 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

 • Fyzika (konverzný program)
 • Fyzika plazmy
 • Fyzika tuhých látok

a ďalších 49 programov

52 programov

Evanjelická bohoslovecká fakulta

 • Evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc
 • Evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci
 • Evanjelická teológia
 • Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
4 programy

Právnická fakulta

 • Ekonómia a právo
 • Právo
 • Právo a ekonómia

a ďalších 11 programov

14 programov

Lekárska fakulta

 • Všeobecné lekárstvo
 • Zubné lekárstvo
 • Anatómia, histológia a embryológia

a ďalších 18 programov

21 programov

Fakulta telesnej výchovy a športu

 • Kondičné trénerstvo
 • Kondičné trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy
 • Organizácia a riadenie športu

a ďalších 9 programov

12 programov