Našli sme 124 škôl

Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach

 • Ekonomika a manažment podniku
 • Finančné riadenie podniku
 • MBA - Finančné riadenie podniku
3 programy

Obchodná fakulta

 • Manažment cestovného ruchu
 • Manažment medzinárodného obchodu
 • Marketingový a obchodný manažment

a ďalšie 3 programy

6 programov

Národohospodárska fakulta

 • Ekonómia a právo
 • Financie, bankovníctvo a poisťovníctvo
 • Financie a dane

a ďalšie 2 programy

5 programov

Fakulta hospodárskej informatiky

 • Informačný manažment
 • Kvantitatívne metódy v ekonómii
 • Účtovníctvo
 • Ekonometria a operačný výskum
4 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, VKI Bratislava

 • Medzinárodné vzťahy a diplomacia - Kariérny diplomat
 • Medzinárodný management a marketing - Digitálny marketing
 • Medzinárodné vzťahy a diplomacia - Analytik medzinárodných vzťahov

a ďalších 7 programov

10 programov

Fakulta zdravotníctva

 • Fyzioterapia
 • Verejné zdravotníctvo
 • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
3 programy

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

 • Anorganické technológie a materiály
 • Anorganická chémia
 • Biochémia

a ďalších 10 programov

13 programov

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

 • Integrovaná bezpečnosť
 • Priemyselné manažérstvo
 • Progresívne materiály a materiálový dizajn

a ďalšie 2 programy

5 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta podnikového manažmentu

 • Ekonomika a manažment podniku
 • Business Economics and Management
2 programy

Ústav manažmentu

 • Odvetvové ekonomiky a manažment
 • Priestorové plánovanie
 • Odvetvové ekonomiky a manažment (AJ)
 • Priestorové plánovanie (AJ)
4 programy

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Elektronika a fotonika
 • Aplikovaná informatika
 • Elektroenergetika

a ďalších 6 programov

9 programov

Stavebná fakulta

 • Vodohospodárske inžinierstvo
 • Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb
 • Teória a konštrukcie pozemných stavieb

a ďalších 5 programov

8 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Strojnícka fakulta

 • Aplikovaná mechanika
 • Automatizácia a informatizácia strojov a procesov
 • Dopravné stroje a zariadenia

a ďalších 5 programov

8 programov

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

 • Bezpečnostný manažment
 • Krízový manažment
 • Záchranné služby
3 programy

Fakulta riadenia a informatiky

 • Aplikovaná informatika
 • Informačný manažment
 • Manažment
3 programy

Fakulta techniky

 • Výrobná technika a manažment výrobných procesov
 • Výrobná technika
2 programy