O nás

Technická univerzita v Košiciach (TUKE) je medzinárodne uznávanou výskumnou a vzdelávacou inšti-túciou, ktorá poskytuje vzdelávanie a smart riešenia pre rôzne oblasti života. Ponúka široké spektrum atraktívnych študijných programov technického, ekonomického a umeleckého zamerania. Podporu mladých inovátorov zastrešuje Univerzitný vedecký park TECHNICOM. Poskytuje tiež zázemie pre viac ako 25 druhov športov. Na akademickej pôde pôsobí spevácky zbor, folklórne súbory, ale aj Symfonický orchester TUKE. Študenti sa môžu stať členmi spolkov, študentskej televízie a rádia. Študentom poskytujeme aj fynančné prostriedky ako napríklad motivačné štipendiá, odborové štipendiá, prospechové štipendiá a sociálne štipendiá. Samozrejmosťou sú však tiež štipendiá od zmluvných partnerov TUKE a granty ERASMUS na štúdium v zahraničí.

Web

Kde nás nájdeš

Technická univerzita v Košiciach

Letná 9
042 00 Košice

Fakulty

Ekonomická fakulta

 • Ekonomika a manažment verejnej správy
 • Financie
 • Financie, bankovníctvo a investovanie
 • Priestorová a regionálna ekonómia
4 programy

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Aplikovaná elektrotechnika
 • Automobilová elektronika
 • Elektroenergetika

a ďalších 8 programov

11 programov

Fakulta umení

 • Architektúra a urbanizmus
 • Dizajn
 • Voľné výtvarné umenie
3 programy

Letecká fakulta

 • Aerospace Engineering
 • Aerospace Systems
 • Aerospace Technology

a ďalších 8 programov

11 programov

Strojnícka fakulta

 • Aplikovaná mechanika
 • Automobilová výroba
 • Bezpečnosť technických systémov

a ďalších 17 programov

20 programov

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

 • Automatizácia a riadenie procesov získavania a spracovania surovín
 • Baníctvo a geotechnika
 • Banská geológia a geologický prieskum

a ďalších 22 programov

25 programov

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie

 • Hutníctvo
 • Materiálové inžinierstvo
 • Materiály

a ďalšie 2 programy

5 programov

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove

 • Inteligentné technológie v priemysle
 • Obnoviteľné zdroje energie
 • Počítačová podpora výrobných technológií

a ďalších 6 programov

9 programov

Stavebná fakulta

 • Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
 • Nosné konštrukcie a dopravné stavby
 • Pozemné stavby

a ďalších 5 programov

8 programov

Prihlášky a prijímačky

Technická univerzita v Košiciach (ďalej TUKE) prijíma prihlášky na štúdium už iba v elektronickej verzii.

Termíny podania prihlášok a podmienky pre prijatie na štúdium TUKE nájdete na profiloch jednotlivých fakúlt alebo na tomto odkaze.

 

Aktuality

Doplňujúce informácie

Pracoviská TUKE

Celoškolské pracoviská sú neoddeliteľnou súčasťou univerzity pričom plošne zabezpečujú vzdelávacie, technicko-hospodárske, informačno-komunikačné, stravovacie a športové činnosti.

Patrí medzi ne napríklad Univerzitná knižnica TUKE, Ústav jazykov, spoločenských vied a akademického športu TUKE, študentské domovy a jedálne, či UVP TECHNICOM.

Univerzitná knižnica TUKE

Poslaním knižnice je informačné zabezpečenie vedeckého výskumu a pedagogického procesu na TUKE. Služby poskytujeme pedagógom, výskumníkom, ostatným zamestnancom TUKE, študentom TUKE.

Študentské domovy a jedálne

Študenti majú možnosť si vybrať z niekoľkých internátov, ktoré ponúka samotná univerzita. Zároveň majú možnosť si vybrať podľa vlastných potrieb a preferencií, či už na základe lokality, rozdelenia sociálnych zariadení, či športového vyžitia.

UVP TECHNICOM

Univerzitný vedecký park TECHNICOM zabezpečuje vznik podnikateľských inkubátorov pre malé a stredné „Hi-Tech“ firmy, Start-up, resp. „Spin-off“ firmy generované najmä na báze relevantných výsledkov výskumu a vývoja realizovaného v rámci výskumných a inovačných  aktivít a projektov univerzít a ústavov SAV.

 

Kontakt

Technická univerzita v Košiciach

Letná 9
042 00 Košice