O nás

Štúdium, ktoré má budúcnosť

Vďaka spolupráci s podnikmi z praxe a vynikajúcim podmienkam pre výskum vychovávame úspešných absolventov, ktorí nájdu uplatnenie na trhu práce v rôznych odvetviach priemyslu.Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie predstavuje vzdelávanie nasmerované k požiadavkám trhu práce nasledujúcich desaťročí.Venujeme sa technológiám budúcnosti už dnes - nanotechnológie, vodíkové technológie, inteligentné batérie, environmentálna chémia,recyklácia odpadov či obnoviteľné zdroje.

Web

Kde nás nájdeš

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie

Technická univerzita v Košiciach
Letná 9
042 00 Košice

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

 • Termín podania prihlášok: 30. 4. 2024
 • Bez prijímacích skúšok

Na prijatie je potrebné iba úplné stredné alebo úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou.

Uchádzači budú prijímaní výlučne na základe výsledkov štúdia na strednej škole, pričom zvýhodnení budú absolventi SŠ, ktorí maturovali z matematiky.

Inžinierske štúdium

 • Termín podania prihlášok: 30. 6. 2024
 • Bez prijímacích skúšok

Prijímanie na štúdium sa uskutočňuje formou výberového konania na základe výsledkov v bakalárskom štúdiu.

Doktorandské štúdium

 • Termín podania prihlášok: 16. 6. 2024
 • Termín prijímacieho konania: 28. 6. 2024

Poplatok za prijímacie konanie:

 • 20€ (elektronická forma)
 • 30€ (papierová forma a PhD. štúdium)

Aktuality

Doplňujúce informácie

Ako naši študenti budete mať možnosť:

 • viacnásobne absolvovať časť štúdia v zahraničí prostredníctvom programu Erasmus – viac ako 40 univerzít v Európe, Rusku, USA a Japonsku.
  • Dvere do sveta Vám sú otvorené: Výsledkom celosvetovej spolupráce je mnoho vedeckých výstupov, ktoré prekročili rámec svojej doby, priekopnícky posunuli rozvoj poznania a ovplyvnili budúci vývoj vo svojom odbore.  Spolupracujeme s  RWTH Aachen, Tohoku University Sendai, Imperial College Londýn, NTH Trondheim, TU Berlin, University of Technology Helsinki-Espoo, Laval University Québec, Bergakademie Freiberg, MISIS Moskva, TU Stuttgart, AGH Krakow, Miškovecká univerzita, ale aj VŠB Technická univerzita v Ostrave.
 • profilovať svoje štúdium výberom zo širokej škály voliteľných predmetov s atraktívnym obsahom štúdia s individuálnym prístupom a priestorom pre osobný rozvoj a realizáciu
 • absolvovať už počas štúdia stáž/odbornú prax v popredných firmách v regióne i v zahraničí vďaka čomu 95% našich absolventov našlo uplatnenie na trhu práce v odbore
 • odlíšiť sa od priemeru a zapojiť sa do rôznych súťaží, realizovať svoje nápady v start-up centre TUKE atď.
 • diskutovať s tými najlepšími v odbore v rámci pravidelných prednášok odborníkov z praxe
 • využiť rôzne formy podpory: prospechové, motivačné, sociálne štipendiá, cenovo dostupné ubytovanie, širokú škálu športových a kultúrnych zariadení v rámci TUKE,
 • zažiť a užiť si Košice: druhé najväčšie mesto na Slovensku (250 000 obyvateľov) s prijateľnými životnými nákladmi, s množstvom príležitostí brigádovať/pracovať, s bohatým kultúrnym a športovým životom ... s dobrým/priamym spojením do Prahy, Varšavy, Viedne, Londýna, Dusseldorfu

Kontakt

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie

Technická univerzita v Košiciach
Letná 9
042 00 Košice

Partneri