O nás

V súčasnosti Fakulta výrobných technológií TUKE so sídlom v Prešove predstavuje vysoko kvalitnú a stabilnú fakultu najväčšej univerzity východoslovenského regiónu – Technickej univerzity v Košiciach. Hlavne v poslednom desaťročí sa fakulta vypracovala na popredné miesta v rôznych štatistických hodnoteniach z pohľadu vedy, výskumu ako aj samotného vzdelávania. Od klasickej výučby a mentorovania prešiel systém vyučovania komplexnými zmenami a fakulta sa v súčasnosti orientuje na pútavú výučbu prepojenú s praxou. Tá sa presunula od tabule do laboratórií so špičkovým vybavením a sofistikovaným softvérovým zabezpečením, kde majú študenti možnosť pracovať v malých vedeckých tímoch na reálnych či simulovaných problémoch praktickej výroby a prevádzok.

Inovované študijné programy ponúkajú uchádzačom komplexné vzdelanie s výraznou väzbou na praktické vzdelávanie a kontakt s praxou, počas celej doby vzdelávania. Absolventi budú počas štúdia priamo pripravovaní na požiadavky, ktoré kladie súčasná prax, nakoľko výrazná časť osnov bola zostavovaná práve so zástupcami z praxe.

Web

Kde nás nájdeš

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove

Technická univerzita v Košiciach
Bayerova 1
080 01 Prešov

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

 • Termín podania prihlášok: 31. 5. 2024
 • Prijímacie skúšky sa nekonajú

Uchádzač o bakalárske štúdium na FVT TUKE so sídlom v Prešove bude hodnotený na základe celkového priemeru známok zo všetkých predmetov za všetky roky štúdia a výsledkov maturitnej skúšky. Podľa poradia výsledného priemeru dosiahnutých známok stredoškolského štúdia bude určené poradie uchádzačov v jednotlivých študijných programoch, na základe ktorého dekan fakulty rozhodne o počte prijatých uchádzačov v jednotlivých študijných programoch.

Inžinierske štúdium

 • Termín podania prihlášok: 28. 6. 2024
 • Prijímacie skúšky sa nekonajú

Uchádzač o inžinierske štúdium na FVT TUKE so sídlom v Prešove musí mať ukončený 1. stupeň vysokoškolského štúdia. Podľa poradia váženého priemeru bude určené poradie uchádzačov v jednotlivých študijných programoch, na základe ktorého dekan fakulty rozhodne o počte prijatých uchádzačov v jednotlivých študijných programoch.

Doktorandské štúdium

 • Termín podania prihlášok: 7. 6. 2024
 • Prijímacie skúšky sa nekonajú (o prijatí rozhoduje dekan FVT TUKE na základe odporúčania prijímacej komisie)

Poplatok za prijímacie konanie: 

 • elektronická prihláška: 20€ (30€ pre PhD.)
 • papierová prihláška: 40€ (50€ pre PhD.)

Aktuality

Doplňujúce informácie

V čom sme výnimočný?

Stáže a exkurzie vo výrobných podnikoch, zaujímavá výučba úzko prepojená s praxou, záverečné práce riešené v praxi moderné laboratória so špičkovým vybavením, moderný štýl výučby (väčšia interakcia prednášajúcich a študentov, elektronické skriptá a učebnice), individuálny a ústretový prístup k študentom, zapojenie študentov do projektov zmluvné prepojenie s praxou, nie len v Prešovskom regióne vysoká konkurencieschopnosť absolventov.

ŠTUDENTSKÝ ŽIVOT

Ubytovanie FVT - 600 lôžok v 2 - 3 posteľových izbách s vlastným balkónom a samostatným sociálnym zariadením na izbe.

 • stravovacie prevádzky, bufety
 • rozšírený výber jedál a ich ľubovoľná kombinácia
 • priestory pre voľný čas: športoviská, posilňovňa, telocvičňa spoločenské vyžitie: imatrikulačný ples a ples absolventov FVT
 • študentské podujatia: cechovácia, žezlovica, Študuj pre prax

Čo môžete získať počas štúdia na FVT naviac?

 • prestížny medzinárodný certifikát European Business Competence Licence - Level A,B,C
 • doplňujúce pedagogické štúdium
 • certifikát pracovníka protipožiarnej ochrany
 • školenie a príprava na certifikáciu IWE/EWE – medzinárodného zváracieho inžiniera
 • školenie a príprava na certifikáciu v oblasti nedeštruktívneho testovania materiálov (VT – vizuálna kontrola, PT – penetračná kontrola, MT – magnetická prášková kontrola, UT – ultrazvuková kontrola

V rámci medzinárodnej spolupráce a internacionalizácie vzdelávania je študentom fakulty umožnené absolvovať časť štúdia v zahraničí prostredníctvom medzinárodných projektov ERASMUS, Národný́ štipendijný́ program SR (NŠP) a CEEPUS, do ktorých je fakulta aktívne zapojená a tiež prostredníctvom bilaterálnych dohôd medzi fakultou a univerzitami, resp. ich fakultami v zahraničí. V súčasnosti na Fakulte výrobných technológií študujú mnohí zahraniční študenti z arabských krajín, Indie, Portugalska, Poľska, Českej republiky, Ukrajiny atď.

Kontakt

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove

Technická univerzita v Košiciach
Bayerova 1
080 01 Prešov