O nás

FEI je počtom študentov najväčšou fakultou TUKE. Výskum a vzdelávanie v oblasti informatiky pokrýva informačné technológie, umelú inteligencia, virtuálna realitu, strojové učenie, počítačové siete, a ďalšie.

V spolupráci s partnermi z praxe FEI reaguje na najnovšie trendy a poznatky, ktoré sú študentom k dispozícii nielen v predmetoch, ale aj pri riešení diplomových alebo bakalárskych prác.

Súčasťou výučbového procesu FEI sú aj exkurzie a workshopy v IT firmách na Slovensku a v zahraničí, kde má študent možnosť vidieť aplikáciu získaných vedomostí v praxi.

Študenti majú na FEI k dispozícii plne vybavené laboratóriá, v ktorých môžu napríklad poskladať riešenia na báze Internetu vecí, vytvárať komunikačné rozhrania s robotmi, riadiť výrobné linky alebo modelovať tok materiálu vo fabrike, implementovať ochrany do elektrizačnej sústavy, analyzovať vlastnosti progresívnych materiálov ako nanotechnológie, riadiť technologické procesy pomocou programovateľných automatov alebo priemyselných zberníc a pod.

Uplatnenie

Absolventi FEI sa uplatnia vo všetkých odvetviach hospodárstva, najmä ako experti na programovú stránku nových informačných systémov, počítačových hier alebo mobilných aplikácií, projektanti alebo prevádzkovatelia informačných systémov či počítačových sietí, analytici schopní pracovať na riešení úloh v hospodárskych procesoch, odborníci na kryptografiu či informačnú bezpečnosť, v elektrotechnickom priemysle, najmä ako konštruktéri v priemyselnej alebo automobilovej elektronike, projektanti výrobných a riadiacich procesov, odborníci na mobilnú a servisnú robotiku, alebo špecialisti na výrobu a prenos elektrickej energie.

Absolvent FEI je schopný efektívne pracovať ako člen alebo vedúci tvorivého tímu využívajúc komunikačné a prezentačné zručnosti, systematické a kritické myslenie, kreativitu a schopnosť adaptovať sa alebo učiť nové veci.

http://www.fei.tuke.sk/

Web

Kde nás nájdeš

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Technická univerzita v Košiciach
Letná 1/9
042 00 Košice

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

 • Termín podania prihlášky: 30. 4. 2024
 • Termín zasadnutia prijímacej komisie: 7. 6. 2024
 • Bez prijímacej skúšky

Podmienky prijatia a spôsob výberu prijatých uchádzačov sú vytvorené tak, aby preferovali uchádzačov s kvalitnými matematickými vedomosťami a zručnosťami, logickým myslením či významnými výsledkami v rôznych odborných súťažiach.

Inžinierske štúdium

 • Termín podania prihlášky: 30. 4. 2024
 • Termín zasadnutia prijímacej komisie: 30. 6. 2024
 • Termín zaslania e-návratky: 21.7.2024
 • Bez prijímacej skúšky

Prihláška sa podáva iba elektronicky.

Podmienka na vzdelanie druhého stupňa:

 1. úspešné absolvovanie bakalárskeho programu, ktorý je akreditovaný v tom istom odbore, v akom je akreditovaný inžiniersky program, o ktorý sa uchádzač uchádza; zodpovedajúceho odboru bakalárskeho alebo inžinierskeho štúdia podľa predchádzajúcich predpisov
 2.  alebo úspešne absolvovaný iný program alebo odbor podľa predchádzajúcich predpisov, avšak so štruktúrou a obsahom absolvovaných predmetov predchádzajúceho štúdia, ktoré zaručujú spôsobilosť pokračovať v inžinierskom štúdiu

Doktorandské štúdium

 • Termín podania prihlášky: 30. 5. 2024
 • Termín prijímacej skúšky: 14. 6. 2024
 • Rozhodnutie o prijatí: do 14. 7. 2024

Prijímacie konanie na štúdium doktorandských študijných programov má charakter výberového konania.

Poplatok za prijímacie konanie: 

 • 20€ (30€ pre PhD. doložená papierovou formou) elektronická prihláška
 • 50€ papireová (iba pre PhD.)
 • 60€ e-prihláška  (doložená papierovou formou prihlášky) na štúdium v inom ako štátnom jazyku (iba pre PhD.)
 • 70€ papierová prihláška na štúdium v inom ako štátnom jazyku (iba pre PhD.)

 

Aktuality

Doplňujúce informácie

Čo ponúka TUKE FEI?

Ubytovanie a stravovanie

Internáty Jedlíkova 9 sú internátmi pre študentov Fakulty elektrotechniky a informatiky a Ekonomickej fakulty. Sú súčasťou vysokoškolského komplexu internátov Jedlíkova. Umiestnenie internátov je na sídlisku Luník VIII, čo je v blízkosti obchodných centier Optima a Kaufland. Stravovanie v areáli Technickej univerzity je zabezpečené štyrmi jedálňami a dvoma bufetmi. Väčšina stravovacích zariadení je otvorená v čase medzi 9.00 - 15.00 . Internáty majú jedáleň na Jedlíkovej 7 spoločne s bufetom, kde jedáleň je otvorená denne od 10.00 - 20.00 a bufet je otvorený denne od 7.00 - 20.00.

Študentské mobility

Študenti denného štúdia majú možnosť študovať v príslušnom akademickom roku na zahraničnej univerzite v rámci programov uverejnených na stránke Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu - SAAIC, alebo programov uverejnených na stránke Slovenskej akademickej informačnej agentúry - SAIA. Štúdium je možné aj v rámci programu ERASMUS.

Štipendiá

Študenti majú možnosť získať priamu podporu (štipendiá, prostriedky) zo štátneho rozpočtu (sociálne, motivačné) a z vlastných zdrojov vysokej školy (štipendijný fond). Zároveň študenti dostávajú nepriamu podporu vo forme stravovania a ubytovania, športu a kultúry, študentských pôžičiek. Okrem tohto majú študenti možnosť získať podnikové či zahraničné štipendium.

Študentský život

FEI TU v Košiciach je známa priestorom, ktorý poskytuje na aktivity študentov v rámci voľného času. Študentská rada, ktorá pôsobí na pôde Študentského domova na Jedlíkovej 9, je zastrešujúcou organizáciou pre rôzne záujmové kluby. Študenti majú možnosť priamo sa podieľať na činnosti v kluboch ako sú napríklad: Internátne televízne štúdio, Internátne rozhlasové štúdio Rádio 9 a Počítačový klub. Členmi klubov sa môžu stať všetci študenti FEI TU v Košiciach. K tradičným aktivitám študentov fakulty patrí organizácia imatrikulačného plesu, diskoték a rôznych športových aktivít, pre ktoré v telocvičniach študentského domova a v jeho okolí existujú veľmi dobré podmienky.

Kontakt

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Technická univerzita v Košiciach
Letná 1/9
042 00 Košice