Našli sme 117 škôl

 💡 Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Jesseniova lekárska fakulta v Martine

 • Anestéziológia a resuscitácia
 • Patologická anatómia a súdne lekárstvo
 • Verejné zdravotníctvo

a ďalších 15 programov

18 programov

Ústav manažmentu

 • Priestorové plánovanie (denné štúdium v AJ)
 • Odvetvové ekonomiky a manažment (AJ)
 • Odvetvové ekonomiky a manažment

a ďalšie 2 programy

5 programov

Farmaceutická fakulta

 • Farmakognózia
 • Farmakológia
 • Klinická farmácia
 • Farmaceutická chémia
4 programy

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

 • Organická chémia
 • Analytická chémia
 • Anorganické technológie a materiály

a ďalších 12 programov

15 programov

Lekárska fakulta

 • Hygiena
 • Klinická farmakológia
 • Psychiatria

a ďalších 17 programov

20 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Právnická fakulta

 • Obchodné a finančné právo
 • Trestné právo
 • Občianske právo
3 programy

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

 • Automatizácia a informatizácia procesov
 • Progresívne materiály a materiálový dizajn
 • Strojárske technológie a materiály

a ďalšie 2 programy

5 programov

Fakulta podnikového manažmentu

 • Business Economics and Management
 • Ekonomika a manažment podniku
2 programy

Lesnícka fakulta

 • Lesnícka fytológia v anglickom jazyku
 • Hospodárska úprava lesov
 • Ekosystémové služby lesov

a ďalšie 3 programy

6 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Stavebná fakulta

 • Teória a konštrukcie pozemných stavieb
 • Teória a technika prostredia budov
 • Vodohospodárske inžinierstvo

a ďalších 5 programov

8 programov

Strojnícka fakulta

 • Metrológia
 • Automatizácia a informatizácia strojov a procesov
 • Strojárske technológie a materiály

a ďalších 5 programov

8 programov

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

 • Elektrotechnológie a materiály
 • Telekomunikácie
 • Riadenie procesov

a ďalšie 2 programy

5 programov

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Informatika
 • Priemyselná elektrotechnika
 • Inteligentné systémy
 • Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov
4 programy

Vysoká škola DTI

 • Didaktika technických profesijných predmetov
1 program

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Filozofická fakulta

 • Slovenské dejiny
 • Dejiny filozofie
 • Politológia

a ďalších 12 programov

15 programov

Pedagogická fakulta

 • Sociálna práca
 • Teológia
 • Edukačné vedy
 • Predškolská a elementárna pedagogika
4 programy

Stavebná fakulta

 • Technológia a manažment stavieb
 • Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb
 • Teória a konštrukcie pozemných stavieb
3 programy

Fakulta ekológie a environmentalistiky

 • Environmentálne inžinierstvo
 • Ochrana a využívanie krajiny
 • Ekológia a ochrana biodiverzity
3 programy

Pedagogická fakulta

 • Didaktika umelecko-výchovných predmetov
 • Predškolská a elementárna pedagogika
 • Logopédia

a ďalšie 4 programy

7 programov

Obchodná fakulta

 • Marketingový a obchodný manažment
 • Manažment medzinárodného podnikania
2 programy