O nás

Naši absolventi sa uplatnia predovšetkým ako rímskokatolícki kňazi, ale aj ako učitelia náboženskej výchovy, pracovníci redakcií v kresťanských médiách, členovia farských rád či ako notári na cirkevnom tribunáli a pod. Naším cieľom je vzbudiť u bohoslovcov i laikov tvorivý záujem a vedeckú kompetenciu k hlbšiemu skúmaniu Svätého písma a katolíckej teológie, a to prostredníctvom štúdia filozofie, biblických vied, biblickej hebrejčiny a gréčtiny, pedagogiky a početných teologických disciplín systematickej a praktickej povahy. Každý kňazský seminár má svoju vlastnú schólu, ktorá má v repertoári gregoriánske spevy i moderné náboženské piesne.

Web

Kde nás nájdeš

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave
Kapitulská 26
814 58 Bratislava

Prihlášky a prijímačky

Fakultný deň otvorených dverí (DOD) sa bude konať 21. 4. 2024 v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre.

Magisterské štúdium

  • Termín podania prihlášky: 30. 4. 2024
  • Termín prijímacej skúšky: 18. 6. 2024

Prijímacia skúška sa realizuje písomnou a ústnou formou.  V písomnom teste sa preverujú vedomosti z náboženskej výchovy primerané úrovni stredoškolského vzdelania. Súčasťou prijímacej skúšky je aj ústny pohovor, kde sa hodnotí hlavne motivácia pre štúdium.

Doktorandské štúdium

  • Termín podania prihlášky: 31. 5. 2024

Poplatok za prijímacie konanie: 45€

Aktuality

Doplňujúce informácie

Ubytovanie

  • RKCMBF v sídle fakulty v Bratislave ponúka študentom možnosť ubytovať sa na internáte Arcibiskupského úradu v Bratislave v ubytovacom zariadení Svoradov.

Zahraničné mobility pre študentov

  • Študenti majú možnosť študovať semester v zahraničí zastrešený projektom ERASMUS+. Môžu vycestovať napríklad do Krakova či Varšavi.

Fakultná knižnica

  • Vo fakultnej knižnici študenti nájdu množstvo publikácií, časopisov či záverečných prác, ktoré im budú nápomocné ako počas štúdia, tak aj pri mimoškolských aktivitách.

Kontakt

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave
Kapitulská 26
814 58 Bratislava