O nás

Naši absolventi sa uplatnia predovšetkým ako rímskokatolícki kňazi, ale aj ako učitelia náboženskej výchovy, pracovníci redakcií v kresťanských médiách, členovia farských rád či ako notári na cirkevnom tribunáli a pod. Naším cieľom je vzbudiť u bohoslovcov i laikov tvorivý záujem a vedeckú kompetenciu k hlbšiemu skúmaniu Svätého písma a katolíckej teológie, a to prostredníctvom štúdia filozofie, biblických vied, biblickej hebrejčiny a gréčtiny, pedagogiky a početných teologických disciplín systematickej a praktickej povahy. Každý kňazský seminár má svoju vlastnú schólu, ktorá má v repertoári gregoriánske spevy i moderné náboženské piesne.

Web

Kde nás nájdeš

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave
Kapitulská 26
814 58 Bratislava

Prihlášky a prijímačky

Fakultný deň otvorených dverí (DOD) sa bude konať 21. 4. 2024.

Magisterské štúdium

  • Termín podania prihlášky: 30. 4. 2024
  • Termín prijímacej skúšky: 18. 6. 2024

Prijímacia skúška sa realizuje písomnou a ústnou formou.  V písomnom teste sa preverujú vedomosti z náboženskej výchovy primerané úrovni stredoškolského vzdelania. Súčasťou prijímacej skúšky je aj ústny pohovor, kde sa hodnotí hlavne motivácia pre štúdium. Kandidáti kňazstva absolvujú pred prijímacou skúškou na fakultu prijímací pohovor do kňazského seminára

Poplatok za prijímacie konanie: 45€

Aktuality

Doplňujúce informácie

Ubytovanie

  • RKCMBF v sídle fakulty v Bratislave ponúka študentom možnosť ubytovať sa na internáte Arcibiskupského úradu v Bratislave v ubytovacom zariadení Svoradov.

Zahraničné mobility pre študentov

  • Študenti majú možnosť študovať semester v zahraničí zastrešený projektom ERASMUS+. Môžu vycestovať napríklad do Krakova či Varšavi.

Fakultná knižnica

  • Vo fakultnej knižnici študenti nájdu množstvo publikácií, časopisov či záverečných prác, ktoré im budú nápomocné ako počas štúdia, tak aj pri mimoškolských aktivitách.

Kontakt

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave
Kapitulská 26
814 58 Bratislava