O nás

Špičkoví tréneri, učitelia telesnej výchovy a desiatky úspešných slovenských reprezentantov v rozličných športoch – to všetko sú absolventi, ktorých za 60 rokov svojej existencie naša fakulta vychovala. Medzi najpopulárnejšie študijné programy patrí kondičné trénerstvo a jeho kombinácia s učiteľstvom telesnej výchovy. FTVŠ UK má k dispozícii takmer všetky športoviská a učebne v rámci jedného areálu na Lafranconi. Na fakulte pôsobí aj špecializované vedeckovýskumné pracovisko Diagnostické centrum profesora Hamara, zameriavajúce sa na vývoj nových diagnostických a tréningových metód a ich aplikáciu do oblasti športu, rehabilitácie či klinickej medicíny.

Web

Kde nás nájdeš

Fakulta telesnej výchovy a športu

Univerzita Komenského v Bratislave
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9
814 69 Bratislava

Prihlášky a prijímačky

Fakultný deň otvorených dverí (DOD) sa bude konať: 19. 1. 2024

Bakalárske štúdium

 • Termín podania prihlášky: 29. 2. 2024
 • Termín prijímacieho konania: 23. - 26. 4. 2024

Prihláška na štúdium sa posiela poštou. Prihláška musí byť zaslaná s nasledovnými prílohami: potvrdenie o zaplatení manipulačného poplatku, lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od telovýchovného lekára, životopis, overená kópia maturitného vysvedčenia (maturanti daného roku musia odovzdať fotokópiu na študijné oddelenie FTVŠ UK najneskôr do 30.6).

Prijímacia skúška je formou pohybovej časti, kde uchádzač preukáže fyzickú zdatnosť v rôznych disciplínach a teoretickej časti, ktorá je formou písomného testu.

Magisterské štúdium

 • Termín podania prihlášky: 12. 7. 2024
 • Termín prijímacieho konania: 26. 8. 2024

Prijímacia skúška sa uskutoční písomnou formou a bude pozostávať zo zisťovania spôsobilosti na magisterské štúdium.

Doktorandské štúdium

 • Termín podania prihlášky: 10. 6. 2024
 • Termín prijímacieho konania: 1. - 2. 7. 2024

Poplatok za prijímacie konanie: 

 • za prvú prihlášku 70€
 • za druhú prihlášku 20€

Aktuality

Doplňujúce informácie

Ubytovanie a stravovanie

Študentský domov je situovaný v objekte Fakulty telesnej výchovy a športu a na základe toho je profilovaný ako súčasť realizácie študijných programov s priamym prepojením na športový areál, ktorý plní funkciu praktickej výuky. Študentský domov je účelovým zariadením Univerzity Komenského v Bratislave a plní úlohu ubytovacieho, sociálneho a výchovného zariadenia.

Jeho poslaním je poskytovať ubytovanie študentom, ktorí študujú na Fakulte telesnej výchovy a športu. 189 študentov tu nachádza ubytovanie v príjemných izbách s výhľadom na krásny Dunaj a prírodu okolo. K dispozícii sú aj hosťovské izby, ktoré,  okrem študentov fakulty, využívajú  hlavne športovci prichádzajúci do nášho mesta

 • Študentský domov Lafranconi je situovaný v objekte Fakulty telesnej výchovy a športu a na základe toho je profilovaný ako súčasť realizácie študijných programov s priamym prepojením na športový areál, ktorý plní funkciu praktickej výuky. Študentský domov je účelovým zariadením Univerzity Komenského v Bratislave a plní úlohu ubytovacieho, sociálneho a výchovného zariadenia.
 • Jeho poslaním je poskytovať ubytovanie študentom, ktorí študujú na Fakulte telesnej výchovy a športu. 189 študentov tu nachádza ubytovanie v príjemných izbách s výhľadom na krásny Dunaj a prírodu okolo. K dispozícii sú aj hosťovské izby, ktoré,  okrem študentov fakulty, využívajú  hlavne športovci prichádzajúci do nášho mesta.

Zahraničné mobility pre študentov

 • Zahraničná spolupráca FTVŠ UK s partnerskými inštitúciami je predpokladom pre zvyšovanie kvality pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti fakulty.
 • V súčasnosti má FTVŠ UK uzatvorených 31 bilaterálnych dohôd so zahraničnými partnermi v rámci programu ERASMUS+. Na rozvoj výmeny, spolupráce a mobility sa najviac využíva program ERASMUS+.

Knižnica FTŠV UK

 • Vo fakultnej knižnici študenti nájdu množstvo publikácií, časopisov či záverečných prác, ktoré im budú nápomocné ako počas štúdia, tak aj pri mimoškolských aktivitách.

Kontakt

Fakulta telesnej výchovy a športu

Univerzita Komenského v Bratislave
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9
814 69 Bratislava