O nás

Špičkoví tréneri, učitelia telesnej výchovy a desiatky úspešných slovenských reprezentantov v rozličných športoch – to všetko sú absolventi, ktorých za 60 rokov svojej existencie naša fakulta vychovala. Medzi najpopulárnejšie študijné programy patrí kondičné trénerstvo a jeho kombinácia s učiteľstvom telesnej výchovy. FTVŠ UK má k dispozícii takmer všetky športoviská a učebne v rámci jedného areálu na Lafranconi. Na fakulte pôsobí aj špecializované vedeckovýskumné pracovisko Diagnostické centrum profesora Hamara, zameriavajúce sa na vývoj nových diagnostických a tréningových metód a ich aplikáciu do oblasti športu, rehabilitácie či klinickej medicíny.

Web

Kde nás nájdeš

Fakulta telesnej výchovy a športu

Univerzita Komenského v Bratislave
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9
814 69 Bratislava

Prihlášky a prijímačky

Fakultný deň otvorených dverí (DOD) sa bude konať 20.1.2023.

Bakalárske štúdium

  • Termín podania prihlášky: 28.2.2023
  • Termín prijímacieho konania: -

Prihláška na štúdium sa posiela poštou. Prihláška musí byť zaslaná s nasledovnými prílohami: potvrdenie o zaplatení manipulačného poplatku, lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od telovýchovného lekára, životopis, overená kópia maturitného vysvedčenia (maturanti daného roku musia odovzdať fotokópiu na študijné oddelenie FTVŠ UK najneskôr do 30.6). Do prihlášky musí uchádzač uviesť športovú hru, ktorú bude absolvovať na prijímacích skúškach (basketbal/ futbal/hádzaná/volejbal).

Prijímacia skúška je formou pohybovej časti, kde uchádzač preukáže fyzickú zdatnosť v rôznych disciplínach a teoretickej časti, ktorá je formou písomného testu.

Magisterské štúdium

  • Termín podania prihlášky: -
  • Termín prijímacieho konania: -

Prijímacia skúška sa uskutoční písomnou formou a bude pozostávať zo zisťovania spôsobilosti na magisterské štúdium.

Poplatok za prijímacie konanie: 

  • za prvú prihlášku 50€
  • za druhú prihlášku 20€

Aktuality

Kontakt

Fakulta telesnej výchovy a športu

Univerzita Komenského v Bratislave
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9
814 69 Bratislava